Tjelesna i zdravstvena kultura 1


Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Beissmann, Željko
0
180
0

 

Ciljevi i zadaci:

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture obvezna je u I. i II. godini studija, radi aktivnog vježbanja i odražavanja tjelesne kondicije:

 • raznim oblicima i metodama rada stalno podizati kondicijsku i psihomotornu
  sposobnost organizma,
 • oslobađati i razvijati stvaralačke sposobnosti,
 • izgrađivati čvrste i trajne navike tjelesnog vježbanja kao i aktivan odnos prema fizičkoj kulturi,
 • kineziološkom aktivnošću postići rekreativno-korektivni učinak,
 • utjecati na daljnje razvijanje aerobnih sposobnosti,
 • postići kineziološku transformaciju osnovnih psihomotornih i funkcionalnih dimezija,
 • osposobiti studente da mogu samostalno organizirati aktivnosti fizičke kulture koje su u funkciji zdravlja, radnih sposobnosti i što korisnijeg korištenja slobodnog vremena

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • usavršiti specifična kineziološka teorijska i motorička znanja iz određenih    sportova i sportske rekreacije
 • pratiti i ponavljati zadane vježbe
 • izvoditi vježbe za razvoj i jačanje svih mišićnih skupina uz instrukciju profesora
 • samostalno izvoditi vježbe koje još nisu precizne i automatizirane.
 • steći znanje o najvišoj razini odgovornosti za osobno zdravlje i zdravlje drugih           
 • usvojiti osnovna motorička znanja u funkciji učinkovite prilagodbe
 • ciljano razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti potrebna za obavljanje svakodnevnog zanimanja
 • postići optimalni odnos između količine mišićne mase i potkožnog masnog tkiva
 • biti osposobljen za održavanje antropoloških obilježja tijekom radnog vijeka
 • imati razvijenu svijest o uljudnim pravilima športskog ponašanja tijekom bavljenja športskim aktivnostima i za vrijeme promatranja istih
 • biti osposobljen za primjenu športskih i rekreacijskih aktivnosti radi održavanja radne sposobnosti i unapređenja kulture življenja
 • usvojiti i primjenjivati osnovno znanje o planiranju, programiranju i kontroli individualnog procesa vježbanja
 • zadovoljiti potrebe osobne afirmacije u skupini a biti i osposobljen za timski rad
 • biti osposobljen za rješavanjem problema u hitnim situacijama
 • usvojiti i usavršiti motorička znanja kojima se po potrebi mogu prilagoditi  novom radnom okruženju i životnim situacijama
 • pojačanim tjelesnim vježbanjem regulirati negativno ponašanje-osloboditi se  napetosti i stresa
 • razumjeti i poštovati spolne, nacionalne i rasne razlike
 • povezivati više vježbi u jednu cjelinu, sastaviti i odraditi cijelu koreografiju, npr. aerobika

Sadržaj predmeta:

Omogućiti studentima izbornu nastavu TZK iz područja gimnastike, športova, športskih igara, estetske gimnastike i plesa, planinarenja i izletništva prema prostornim, vremenskim i kadrovskim mogućnostima.

 1. Opća tjelesna priprema: stjecanje višeg stupnja znanja, umijeća i navika kretanja, upoznavanje zakonitosti i međusobne uvjetovanosti gibanja iz raznih područja športske aktivnosti; razvijanje osjećaja za prostorne, vremenske i energetske elemente kretanja, razvijanje čula sluha, vida i ravnoteže. Sadržaje rada prilagoditi prethodnoj osposobljenosti studenata u sadržajima izabrane športsko-rekreativne djelatnosti.
 2. Športovi: Teoretski dio (šport i njegovo mjesto i položaj u fizičkoj kulturi. Povijesni razvoj u svijetu i kod nas, biomehaničke osnove, metodika, pravila i organizacija natjecanja). Praktični dio: stavovi i tehnika kretanja, usavršavanje pokreta: uočavanje pogrešaka. Povećanje motoričkih sposobnosti, povezivanje elemenata u cjelovitost ekonomičnog kretanja. Upotreba opreme, sprava, pomagala.
 3. Sportske igre: rukomet, nogomet, odbojka, košarka. Razvoj određene športske igre u svijetu i kod nas, značaj igre, pravila i suđenje, igralište, uređaji i oprema, metodika, te testiranje motoričko-tehničkih dostignuća. Praktično: Tehnika kretanja, elementi baratanja ispitom u mjestu i kretanju, taktika igre u napadu i obrani, protunapad, indiviudalna i kolektivna taktika, te igra.
 4. Estetska gimnastika i plesovi. Realizacija notnih vrijednosti i tekstova, metričke i ritmičke vježbe. Elementi klasičnih i modernih plesnih oblika. Narodni plesovi (izbor).
 5. Sportska gimnastika. Kolutovi, kovrtljaji, upori i naupori. njihanja i ljuljanja, okreti, uzmasi, naskoci, saskoci, premeti i prekopiti. preskoci, povezivanja elementa na tlu i na spravama. Asistiranja i zaštita prilikom vježbanja.
 6. Izletništvo i planinarenje, priprema planinarenja, orijentacija, signalizacija, načini kretanja, izbor i upotreba opreme, čuvanje prirode. Izgradnja priručnih objekata, vrste ognjišta i vatre. Terenske igre.
 7. Korektivna gimnastika i rehabilitacija, omogućiti studentima sa smanjenim tjelesnim
  mogućnostima adekvatne aktivnosti prilagođeno osobnim korektivniin i rehabihtacijskim potrebama.
 8. Natjecajnja. Sudjelovanje u fakultetskim, međufakultetskim i ostalim prigodnim
  natjecanjima

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje vježbanje aktivno sudjelovanje usavršiti specifična kineziološka teorijska i motorička znanja iz određenih sportova i sportske rekreacije aktivnost studenata u nastavi
predavanje vježbanje aktivno sudjelovanje i vježbanje ponavljati zadane vježbe aktivnost studenata u nastavi
predavanje vježbanje primjena naučenoga primijeniti naučeno o najvišoj razini odgovornosti za osobno zdravlje i zdravlje drugih aktivnost studenata u nastavi
predavanje vježbanje aktivno sudjelovanje usvojiti osnovna motorička znanja u funkciji učinkovite prilagodbe aktivnost studenata u nastavi
predavanje vježbanje aktivno sudjelovanje izvoditi vježbe za razvoj i jačanje svih mišićnih skupina uz instrukciju profesora aktivnost studenata u nastavi
predavanje vježbanje odgovorno izvršavanje obveza pozitivna vrijednost TZK i briga za vlastito zdravlje aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ispit se na ovom kolegiju ne polaže, nego se dobiva potpis u Indeks

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Analiza uspjeha srudenata.

Ostale informacije: