KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
45980 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
180
0
1
45978 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
120
0
2
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
180
0
1
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
180
0
1
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
180
0
1
46344 Baze podataka
45
45
0
3
43167 Njemački za humanističke i društvene znanosti 1
0
30
0
2
45979 Njemački za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
2
45981 Njemački za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
43168 Njemački za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
43169 Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
43154 Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
0
120
0
2
50613 Psihologija odgoja i obrazovanja
30
0
30
6
46332 Njemački romantizam
15
0
15
3
157573 Uvod u retoriku
15
0
15
2
218410 Osnove jezične kulture
0
30
0
2
216139 Uvod u ikonografiju
30
0
15
3
228774 Odabrane teme iz povijesti kiparstva
30
0
15
2
228780 Suvremena sakralna umjetnost u Hrvatskoj
30
0
15
2
228779 Kulturna baština istočne Hrvatske u europskom kontekstu
30
0
30
4
228784 Religije i kultura
15
0
15
3
220004 Osnove arhitekture
30
0
15
3
220005 Likovne tehnike i materijali
19.995
0
10.005
2
228783 Muzejska teorija i praksa
30
0
15
4
241092 Likovna umjetnost i književnost
15
0
15
3
241111 Pravo na pristup kulturi i umjetnosti
30
0
15
3
241131 Izabrani simboli u umjetnosti
30
0
15
3
241132 Vještine komuniciranja
15
0
15
3
241090 Arhitekti Dubrovačke Republike
30
0
15
3
241094 Umjetnost 20. stoljeća
30
0
30
4
241110 Suvremena sakralna umjetnost u Hrvatskoj
30
0
15
3
216142 Osnove likovne umjetnosti i vizualne kulture
30
0
15
3
241090 Estetika i teorija umjetnosti
30
0
15
2
241096 Suvremena umjetnost i novi mediji
45
0
30
5
220007 Primijenjena umjetnost i dizajn
30
0
0
2
223796 Interpretacija vizualnog teksta
30
0
15
2
228778 Osnove urbanizma i krajobrazne arhitekture
19.995
0
10.005
2
241136 Povijest povijesti umjetnosti
30
0
15
4
241087 Vizualna kultura 19. stoljeća i temelji moderne
30
0
30
4
241088 Uvod u digitalnu povijest umjetnosti
30
0
15
3
241089 Zaštita kulturne baštine
30
0
15
2
228782 Pisanje povijesti umjetnosti
15
0
30
3
50493 Didaktika
30
0
60
6
255154 Francuski jezik 1
0
30
0
2
255155 Francuski jezik 2
0
30
0
2
255386 Metodika nastave likovne kulture i umjetnosti
30
0
15
4
255387 Likovna kritika i suvremena umjetnička praksa
15
30
0
2
255388 Suvremena arhitektura
30
0
15
3
255390 Pravna zaštita kulturne i spomeničke baštine
30
0
15
3
255391 Kreativni metodički postupci u nastavi likovne kulture i umjetnosti
15
0
15
3
255392 Zaštita i dokumentacija muzejskih predmeta
15
30
0
3
255393 Fotografija i vizualna kultura
30
0
15
3
255394 Inkubator kreativnosti i poduzetnosti
0
30
15
3
216143 Umjetnost starog vijeka
45
0
15
4
220006 Umjetnost srednjeg vijeka
30
0
30
4
228777 Umjetnost 15. i 16.stoljeća
30
0
30
4
228781 Umjetnost 17. i 18. stoljeća
30
0
30
4
Metodologija istraživanja i modaliteti pisanja o umjetnosti
15
0
30
3
Školska praksa likovne kulture i umjetnosti
0
0
0
5