Francuski jezik 2

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

  • ostvariti jednostavno usmeno i pismeno izražavanje i komunikaciju u kontekstu na razini A1.2 prema ZEROJ-u
  • protumačiti smisao jednostavnijih tekstova razine A1.2
  • analizirati jednostavne tekstove na francuskom jeziku
  • pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture
  • pisati kratke i jednostavne tekstove
  • reagirati u svakodnevnim komunikacijskim situacijama.

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: