Njemački za humanističke i društvene znanosti 3

 

Ciljevi i zadaci:

Korektno i strukturirano reagiranje pisanim i usmenim putem na složenije teme.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prevoditi stručne tekstove iz područja svoje struke s njemačkoga na hrvatski
 • postavljati pitanja na obrađene teme
 • opisati strukturu svoga studija složenim rečenicama
 • diskutirati
 • argumentirati

Sadržaj predmeta:

Čitanje i slušanje tekstova koji omogućavaju nadgradnju jezične kompetencije u području struke i njezine uže specijalizacije. Odabir tekstova provodi se na osnovi stručnih kolegija.

U sklopu svih aktivnosti naglasak je na razumijevanju i razvijanju vokabulara, te gramatičke točnosti. Provode se govorne i pismene vježbe.

Proširuju se znanja studenata iz područja kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje prevoditi stručne tekstove iz područja svoje struke s njemačkoga na hrvatski aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje postavljati pitanja na obrađene teme aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature i uvježbavanje. aktivno sudjelovanje opisati strukturu svoga studija složenim rečenicama aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje. diskutirati aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje. argumentirati aktivnosti studenata u nastavi, zadatci

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,2 60%
Kontinuirano praćenje 0,5 40%
Pohađanje nastave 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti dobivaju ocjenu na temelju kontinuiranog praćenja (aktivnost na satu te kvalitetan prinos raspravi na temelju pročitane literature i sadržaja obrađenih na prethodnim satima) te kontinuirane provjere znanja (dvaju kolokvija koje polažu tijekom semestra). Studenti koji ne polože ispit putem kolokvija polažu pismeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati.
 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Funk, H., Kuhn, C., Demme, B. (2007): Studio d B1 Kurs –und Übungsbuch. Berlin: Cornelsen Verlag.
 2. Bayerlein, O. (2014): Campus Deutsch – Präsentieren und Diskutieren, B2/C1. Ismaning: Hueber.
 3. Hering, A.; Matussek, M.; Perlmann-Balme, M. (20104): Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe. Ismaning: Hueber Verlag.
 4. Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački rječnik (po izboru)
 5. Stručni tekstovi iz knjiga, časopisa te s interneta

Dopunska literatura:

 1. Aleksa Varga, M. i Hrisztova Gotthardt, H. (2012): Kochbuch der deutschen Grammatik 1, Filozofski fakultet Osijek.
 2. Bagarić Medve, V. i Pon, L. (2012): Kochbuch der deutschen Grammatik 2, Filozofski fakultet Osijek
 3. Klotz, V.; Merkelbach, M. (2016): Focus Deutsch: Erfolgreich in Alltag und Beruf. B2. Kurs- und Übungsbuch. Berlin: Cornelsen Verlag.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: