Didaktika

 

Ciljevi i zadaci:

Objasniti osnovne teorijske i praktične pristupe obrazovanju i nastavi, temeljne didaktičke pojmove, kurikulumski pristup planiranju i programiranju odgojno-obrazovnog procesa, razvijati kompetencije studenata za pripremu, organizaciju, ostvarivanje i (samo)evaluaciju nastavnoga procesa, podupirati aktivnu nastavu i cjeloživotno učenje, usmjerenost na cjelovit razvoj učenika i individualni pristup, kritički i stvaralački odnos prema didaktičkoj teoriji i praksi, povezivati znanja, vještine i sposobnosti sa životom i školskom praksom.

Ishodi učenja:

 

 • kritički prosuđivati temeljne pojmove didaktike, različite didaktičke teorije, pravce i modele te čimbenike koji utječu na nastavno okruženje
 • izraditi nastavni plan i program uvažavajući kurikulumski pristup nastavi
 • kreirati nastavni sat primjenom suvremenih nastavnih strategija i metoda
 • pravilno formulirati cilj i ishode učenja
 • izabrati socijalne oblike rada, različite nastavne metode i suvremenu obrazovnu tehnologiju u skladu s načelima nastave usmjerene na učenika
 • izraditi materijal za samostalno učenje
 • odabrati tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika

Sadržaj predmeta:

Povijesni razvoj, teorijski pristupi i osnovni didaktički pojmovi.

Ciljevi, zadaci i sadržaji odgoja i obrazovanja. Ishodi učenja. Bloomova taksonomija odgojno-obrazovnih ciljeva.

Pedagoške kompetencije suvremenog nastavnika.

Kurikulum – temeljni pristupi, vrste kurikuluma, kurikulumski krug. Nacionalni okvirni kurikulum. Školski kurikulum. Skriveni kurikulum.

Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog procesa (kurikulumski pristup). Godišnji izvedbeni kurikulum.

Dinamika i tijek odgojno-obrazovnog procesa. Nastavne etape. Priprema za nastavni sat.

Socijalni oblici rada u nastavi. Suvremene nastavne strategije i metode. Suradničko učenje. Aktivno učenje kao polazište suvremene nastave. Načela i principi suvremene nastave. Problemsko i istraživačko učenje. Projektna nastava. Integrirano učenje. Kreativne tehnike u nastavi. Razvoj kritičkog mišljenja u nastavnom procesu. Emocije u nastavi.

Vrednovanje u odgoju i obrazovanju (tradicionalno i suvremeno).

Odgojno-obrazovna klima. Školska ekologija. Mediji u odgoju i obrazovanju. Nastavna komunikacija. Interaktivnost nastave.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
diskusijska predavanja,
interaktivna predavanja
 
slušanje izlaganja, rasprava, uspoređivanje pojmova i teorija
 
kritički prosuđivati temeljne pojmove didaktike, različite didaktičke teorije, pravce i modele te čimbenike koji utječu na nastavno okruženje aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
interaktivna predavanja, seminarska nastava
samostalni istraživački zadatak, suradničko učenje, rad na tekstu
izrada sastavnica programa, analiza primjera, uvježbavanje pedagoških i didaktičkih kompetencija izraditi nastavni plan i program uvažavajući kurikulumski pristup nastavi aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
suradničko učenje, prikaz primjera, radionica, samostalni istraživački zadatak, seminarsko izlaganje analiza primjera, timska izrada pripreme, simulacija, praktični zadatak (praktična primjena putem metoda), uvježbavanje pedagoških i didaktičkih kompetencija
 
kreirati nastavni sat primjenom suvremenih nastavnih strategija i metoda aktivnosti studenata u nastavi, portfolio, pismeno izvješće, pismeni i usmeni ispit
 
predavanje, suradničko učenje, prikaz primjera slušanje izlaganja, analiza primjera, aktivno sudjelovanje, uvježbavanje pedagoških i didaktičkih kompetencija pravilno formulirati cilj i ishode učenja aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit
predavanje,
seminarsko izlaganje,
suradničko učenje,
analiza literature
aktivno sudjelovanje, simulacija, analiza primjera, rasprava, uvježbavanje pedagoških i didaktičkih kompetencija izabrati socijalne oblike rada, različite nastavne metode i suvremenu obrazovnu tehnologiju u skladu s načelima nastave usmjerene na učenika aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit
seminarsko izlaganje, rad na tekstu, grupna rasprava, analiza literature aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, sustavno opažanje, samostalna analiza literature izraditi materijal za samostalno učenje
 
portfolio, pismeni i usmeni ispit
 
 
predavanje, radionica, suradničko učenje aktivno sudjelovanje, praktična primjena na primjeru, kritička analiza tehnika ocjenjivanja i procjenjivanja primijeniti tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika
 
portfolio, pismeno izvješće, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 0%
Pismeni ispit 1,5 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Uz pohađanje nastave u oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnosti na nastavi vezane za kritički osvrt, pripremu za nastavni sat, seminarski rad te pismeni ispit: 50 % konačne ocjene čini ocjena iz seminarskih aktivnosti, a 50 % konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata:

Aktivno sudjelovati u nastavi glede kontinuiranog praćenja i ocjenjivanja, napisati i prezentirati seminarski rad (teorijski i praktični zadatak), napisati kritički osvrt o kompetencijama suvremenog nastavnika, izraditi pripremu za nastavni sat te pristupiti završnom ispitu (pismeno, usmeno).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bognar, L., Matijević, M. 2002. Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Cindrić, M., Miljković, D., Strugar, V. 2010. Didaktika i kurikulum. Zagreb: IEP-D2.
 3. Desforges, C. 2001. Uspješno učenje i poučavanje: psihologijski pristupi. Zagreb: Educa (odabrana poglavlja).
 4. Gudjons, H. 1994. Pedagogija – temeljna znanja. Zagreb: Educa (Poglavlja: Učenje i didaktika, str. 171–204).
 5. Jelavić, F. 1995. Didaktičke osnove nastave. Jastrebarsko: Naklada Slap (odabrana poglavlja).
 6. Klafki i sur. 1992. Didaktičke teorije. Zagreb: Educa.
 7. Matijević, M., Radovanović, D. 2011. Nastava usmjerena na učenika: prinosi razvoju metodika nastavnih predmeta u srednjim školama. Zagreb: Školske novine.

 

Dopunska literatura:

 1. Harmin, M., Toth, M. 2006. Inspiring Active Learning: a complete handbook for today`s teachers. Alexandria: ASCD.
 2. Matijević, M., Topolovčan, T. 2017. Multimedijska didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Mattes, W. 2007. Nastavne metode: 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak.
 4. Marzano, R. J., Pickering, D. J., Pollock, J. E. 2006. Nastavne strategije: kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija. Zagreb: Educa.
 5. Meyer, H. 2002. Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa.
 6. Meyer, H. 2005. Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita.
 7. Terhart, E. 2001. Metode poučavanja i učenja: uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Kontinuirana komunikacija nastavnika sa studentima, kontinuirana i završna evaluacija studenata i nastavnika na kraju nastave te anonimna studentska anketa na razini Fakulteta i Rektorata.

Ostale informacije: