Tjelesna i zdravstvena kultura IV

 

Ciljevi i zadaci:

Omogućiti studentima nastavu tjelesne i zdravstvene kulture iz područja gimnastike, športova, športskih igara, estetske gimnastike i plesa, planinarenja i izletništva prema prostornim, vremenskim i kadrovskim mogućnostima.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenih predmeta studenti će moći:

 • usavršiti specifična kineziološka teorijska i motorička znanja iz određenih sportova i sportske rekreacije,
 • pratiti i ponavljati zadane vježbe,
 • izvoditi vježbe za razvoj i jačanje svih mišićnih skupina uz instrukciju nastavnika,
 • samostalno izvoditi vježbe koje još nisu precizne i automatizirane,
 • steći znanje o najvišoj razini odgovornosti za osobno zdravlje i zdravlje drugih,
 • usvojiti osnovna motorička znanja u funkciji učinkovite prilagodbe,
 • ciljano razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti potrebna za obavljanje svakodnevnog zanimanja,
 • postići optimalni odnos između količine mišićne mase i potkožnoga masnog tkiva,
 • osposobiti se za održavanje antropoloških obilježja tijekom radnog vijeka,
 • razviti svijest o uljudnim pravilima športskog ponašanja tijekom bavljenja športskim aktivnostima i za vrijeme promatranja istih,
 • primijeniti športske i rekreacijske aktivnosti radi održavanja radne sposobnosti i unaprjeđivanja kulture življenja,
 • usvojiti i primjenjivati osnovno znanje o planiranju, programiranju i kontroli individualnog procesa vježbanja,
 • zadovoljiti potrebe osobne afirmacije u skupini, a biti i osposobljen za timski rad,
 • rješavati probleme u hitnim situacijama,
 • usvojiti i usavršiti motorička znanja kojima se po potrebi mogu prilagoditi novom radnom okruženju i životnim situacijama,
 • pojačanim tjelesnim vježbanjem regulirati negativno ponašanje – osloboditi se napetosti i stresa,
 • razumjeti i poštovati spolne, nacionalne i rasne razlike,
 • povezivati više vježbi u jednu cjelinu, sastaviti i odraditi cijelu koreografiju, npr. aerobika.

Sadržaj predmeta:

 1. Opća tjelesna priprema: stjecanje višeg stupnja znanja, umijeća i navika kretanja, upoznavanje zakonitosti i međusobne uvjetovanosti gibanja iz raznih područja športske aktivnosti; razvijanje osjećaja za prostorne, vremenske i energetske elemente kretanja, razvijanje čula sluha, vida i ravnoteže. Sadržaje rada prilagoditi prethodnoj osposobljenosti studenata u sadržajima izabrane športsko-rekreativne djelatnosti.
 2. Športovi. Teorijski dio: šport i njegovo mjesto i položaj u fizičkoj kulturi; povijesni razvoj u svijetu i kod nas, biomehaničke osnove, metodika, pravila i organizacija natjecanja. Praktični dio: stavovi i tehnika kretanja, usavršavanje pokreta: uočavanje pogrešaka. Povećanje motoričkih sposobnosti, povezivanje elemenata u cjelovitost ekonomičnoga kretanja. Upotreba opreme, sprava, pomagala.
 3. Sportske igre: rukomet, nogomet, odbojka, košarka. Razvoj određene športske igre u svijetu i kod nas, važnost igre, pravila i suđenje, igralište, uređaji i oprema, metodika te testiranje motoričko-tehničkih dostignuća. Praktično: tehnika kretanja, elementi baratanja ispitom u mjestu i kretanju, taktika igre u napadu i obrani, protunapad, individualna i kolektivna taktika te igra.
 4. Estetska gimnastika i plesovi. Realizacija notnih vrijednosti i tekstova, metričke i ritmičke vježbe. Elementi klasičnih i modernih plesnih oblika. Narodni plesovi (izbor).
 5. Sportska gimnastika. Kolutovi, kovrtljaji, upori i naupori, njihanja i ljuljanja, okreti, uzmasi, naskoci, saskoci, premeti i prekopiti, preskoci, povezivanja elementa na tlu i na spravama. Asistiranja i zaštita prilikom vježbanja.
 6. Izletništvo i planinarenje, priprema planinarenja, orijentacija, signalizacija, načini kretanja, izbor i upotreba opreme, čuvanje prirode. Izgradnja priručnih objekata, vrste ognjišta i vatre. Terenske igre.
 7. Korektivna gimnastika i rehabilitacija. Omogućiti studentima sa smanjenim tjelesnim mogućnostima prikladne aktivnosti, prilagođene osobnim korektivnim i rehabihtacijskim potrebama.
 8. Natjecajnja. Sudjelovanje u fakultetskim, međufakultetskim i ostalim prigodnim natjecanjima.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje vježbanje, Aktivno sudjelovanje usavršiti specifična kineziološka teorijska i motorička znanja iz određenih    sportova i sportske rekreacije Aktivnost studenata u nastavi
Predavanje vježbanje, Aktivno sudjelovanje i vježbanje ponavljati zadane vježbe Aktivnost studenata u nastavi
Predavanje vježbanje, Primjena naučenoga primijeniti naučeno o najvišoj razini odgovornosti za osobno zdravlje i zdravlje drugih Aktivnost studenata u nastavi
Predavanje vježbanje, Aktivno sudjelovanje usvojiti osnovna motorička znanja u funkciji učinkovite prilagodbe Aktivnost studenata u nastavi
Predavanje vježbanje, Aktivno sudjelovanje izvoditi vježbe za razvoj i jačanje svih mišićnih skupina uz instrukciju profesora Aktivnost studenata u nastavi
Predavanje vježbanje, Odgovorno izvršavanje obveza samostalno izvoditi vježbe koje još nisu precizne i automatizirane Aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: