Engleski za humanističke i društvene znanosti 2

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog kolegija utvrditi i dodatno proširiti znanja gramatičkih struktura u znanstvenom diskursu. Na temelju odabranih tekstova iz područja humanističkih znanosti studentima se pruža uvid u osnove engleskog kao jezika struke.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti uporabu pasiva u stručnom tekstu
 • pravilno prevoditi  pasivne konstrukcije s hrvatskog na engleski jezik i obrnuto
 • prepoznati kolokacije u stručnom tekstu
 • pravilno prevoditi kolokacije s engleskog na hrvatski jezik i obrnuto
 • upotrijebiti pasivne konstrukcije i kolokacije u prijevodu jednostavnijih stručnih tekstova
 • demonstrirati primjenu stručnog vokabulara u opisu određenog područja struke
 • primijeniti stručni vokabular u opisu različitih grafičkih prikaza u akademskom diskursu

Sadržaj predmeta:

Usustavljuje se znanje pasiva i proširuje novim strukturama (it has been widely agreed, he is believed to live…). Također, proučavaju se diskursna sredstva za izražavanje uzroka i posljedica te suprotnosti.  Govori se o obilježjima sažetka.

Prilikom rada na tekstu, naglasak se stavlja na vježbe čitanja i govorenja, a provode se na tekstovima koji se odnose na odabrani studij. Izbor tekstova načinjen je u skladu s nastavnim planom pojedinih odsjeka i sadržajima određenih kolegija. Govori se o prepoznavanju značenja iz konteksta, uče se kolokacije svojstvene za različita područja znanosti.  Govori se o izavovima koji se javljanju prilikom književnog i stručnog prevođenja na različitim razinama jezika.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature, uvježbavanje. aktivno sudjelovanje objasniti uporabu pasiva u stručnom tekstu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature, uvježbavanje. aktivno sudjelovanje pravilno prevoditi  pasivne konstrukcije s hrvatskog na engleski jezik i obrnuto aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje prepoznati kolokacije u stručnom tekstu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature, uvježbavanje. aktivno sudjelovanje pravilno prevoditi kolokacije s engleskog na hrvatski jezik i obrnuto aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, vježbanje, primjena naučenog upotrijebiti pasivne konstrukcije i kolokacije u prijevodu jednostavnijih stručnih tekstova aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje, primjena naučenog demonstrirati primjenu stručnog vokabulara u opisu određenog područja struke aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, rad na tekstu, uvježbavanje primijeniti stručni vokabular u opisu različitih grafičkih prikaza u akademskom diskursu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,6 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,65 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti dobivaju ocjenu na temelju pismenog kolokvija koje polažu tijekom semestra (50%) te završnog usmenog ispita (50%). Studenti koji ne polože kolokvij izlaze na usmeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu, pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

 1. English for Humanities and Social Sciences II (Nastavni materijali iz engleskog kao jezika struke dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta)

Dopunska literatura:

 1. Cox, K. & Hill, D. (2004) EAP now! Pearson/Longman (selected chapters).
 2. McCarthy, M. & O'Dell, F. (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
 3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: OUP.
 4. Oxford Collocations Dictionary. Oxford: OUP.
 5. Paterson, K. & Wedge, R. (2013) Oxford Grammar for EAP. English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford: OUP.
 6. Vince, M. (2003) Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.
 7. Excerpts from articles, textbooks, literary works and newspapers; audio-visual materials

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: