Engleski za humanističke i društvene znanosti 2

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija utvrditi i dodatno proširiti znanja gramatičkih struktura u znanstvenom diskursu. Na temelju odabranih tekstova iz područja humanističkih i društvenih znanosti studentima se pruža uvid u osnove engleskog kao jezika struke.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • objasniti uporabu pasiva u stručnom tekstu,
  • upotrijebiti pasivne konstrukcije u prijevodu jednostavnijih stručnih tekstova,
  • povezati tekst jezično i logički koristeći različite vrste diskurznih obilježivača,
  • opisati ukratko odabrani studij i temeljne discipline od kojih se sastoji,
  • sažeti dio teksta.

Sadržaj predmeta:

Usustavljuje se znanje pasiva i proširuje novim strukturama (it has been widely agreed, he is believed to live…). Također, proučavaju se diskursna sredstva za izražavanje uzroka i posljedica te suprotnosti.  Govori se o obilježjima sažetka.

Prilikom rada na tekstu, naglasak se stavlja na vježbe čitanja i govorenja, a provode se na tekstovima koji se odnose na odabrani studij. Izbor tekstova načinjen je u skladu s nastavnim planom pojedinih odsjeka i sadržajima određenih kolegija. Govori se o prepoznavanju značenja iz konteksta, uče se kolokacije svojstvene za različita područja znanosti.  Govori se o izavovima koji se javljanju prilikom književnog i stručnog prevođenja na različitim razinama jezika.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje
 
objasniti uporabu pasiva u stručnom tekstu
 
aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
 
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje
 
upotrijebiti pasivne konstrukcije u prijevodu jednostavnijih stručnih tekstova aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
 
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje
 
povezati tekst jezično i logički koristeći različite vrste diskurznih obilježivača aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
 
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje
 
opisati ukratko odabrani studij i temeljne discipline od kojih se sastoji aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
 
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje
 
sažeti dio teksta
 
aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene u obzir se uzima ocjena iz pisanog kolokvija tijekom semestra (20%) i ocjena iz usmenog ispita nakon završetka semestra (80%).

Studenti koji ne polože kolokvij izlaze na pisani i usmeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Skala ocjenjivanja je sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu, pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

1. English for Humanities and Social Sciences II (Nastavni materijali iz engleskog kao jezika struke dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku)

Dopunska literatura:

  1. Cox, K. & Hill, D. (2004) EAP now! Pearson/Longman (selected chapters).
  2. McCarthy, M. & O'Dell, F. (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
  3. Paterson, K. & Wedge, R. (2013) Oxford Grammar for EAP. English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford: OUP.
  4. Vince, M. (2003) Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

Excerpts from articles, textbooks, literary works and newspapers; audio-visual materials

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika. Praćenje i analiza kvalitete sadržaja kolegija u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na relevantnim odsjecima.

Ostale informacije: