Njemački za humanističke i društvene znanosti 2

 

Ciljevi i zadaci:

Korektno i strukturirano reagiranje pisanim i usmenim putem na obrađene teme.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • pravilno rabiti pasiv i gerundiv u stručnim tekstovima
 • objasniti kolokacije u stručnom tekstu
 • pisati kratke zaključke
 • sudjelovati u kraćim diskusijama

Sadržaj predmeta:

Čitanje i slušanje tekstova koji omogućavaju nadgradnju jezične kompetencije u području struke i njezine uže specijalizacije. Odabir tekstova provodi se na osnovi stručnih kolegija.

U sklopu svih aktivnosti naglasak je na razumijevanju i razvijanju vokabulara, te gramatičke točnosti. Provode se govorne i pismene vježbe.

Proširuju se znanja studenata iz područja kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje
 • pravilno rabiti pasiv i gerundiv u stručnim tekstovima
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje
 • objasniti kolokacije u stručnom tekstu
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature i uvježbavanje. aktivno sudjelovanje
 • pisati kratke zaključke
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje.
 • sudjelovati u kraćim diskusijama
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kolokvij, Pisani ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Kolokvij 0,5 45%
Pisani ispit 0,5 45%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), aktivnost na nastavi (jezične vježbe, rasprava, rad na tekstu) tijekom semestra. Konačna se ocjena temelji na ocjeni iz aktivnosti na nastavi te 2 kolokvija tijekom semestra ili pisanom ispitu nakon odslušanog predmeta. Ukoliko student ne položi jedan od kolokvija tijekom semestra, izlazi na završni pisani ispit na jednom od ispitnih rokova..

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, aktivno sudjelovati u nastavi (usmene i pisane jezične vježbe, rad na tekstu, rasprave), položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. Tijekom nastave u virtualnoj učionici studenti trebaju aktivno sudjelovati uz uključivanje mikrofona i kamera ukoliko/kada se to zatraži.

Uvjeti stjecanja prava na potpis uključuju: nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici, redovito rješavanje te pravovremena dostava zadataka za jezične vježbe.

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Funk, H., Kuhn, C. (2013): Studio 21 – Das Deutschbuch, Berlin: Cornelsen Verlag.
 2. Bayerlein, O., Patricia Büchner, P. (2013): Campus Deutsch – Lesen, B2/C1. Ismaning: Hueber.
 3. Hering, A.; Matussek, M.; Perlmann-Balme, M. (20104): Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe. Ismaning: Hueber Verlag.
 4. Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački rječnik (po izboru)
 5. Stručni tekstovi iz knjiga, časopisa te s interneta

Dopunska literatura:

 1. Aleksa Varga, M. i Hrisztova Gotthardt, H. (2012): Kochbuch der deutschen Grammatik 1, Filozofski fakultet Osijek.
 2. Bagarić Medve, V. i Pon, L. (2012): Kochbuch der deutschen Grammatik 2, Filozofski fakultet Osijek.
 3. Klotz, V.; Merkelbach, M. (2016): Focus Deutsch: Erfolgreich in Alltag und Beruf. B2. Kurs- und Übungsbuch. Berlin: Cornelsen Verlag.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: