Engleski za humanističke i društvene znanosti 4

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija pružiti studentima znanja i vještine za samostalno pisanje životopisa, prijave za stipendiju te motivacijskog pisma na engleskom jeziku. Nastavak rada na jeziku struke omogućuje temeljitiji opis i tumačenje određenog područja na engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati karakterističnu leksičku i gramatičku strukturu stručnog teksta
 • demonstrirati znanje karakterističnih leksičkih i gramatičkih struktura pri prevođenju dijelova stručnih tekstova
 • prepoznati dijelove akademskog eseja
 • formulirati uvodni odlomak koji sadrži uvodnu rečenicu, definiciju, hipotezu i pregled eseja
 • razviti argumente
 • sumirati temeljne točke eseja u zaključku
 • povezati tekst jezično i logički koristeći različite tipove diskurznih obilježivača

Sadržaj predmeta:

U kolegiju se govori o strukturi životopisa, prijave za stipendiju i motivacijskog pisma te o vokabularu i kolokacijama karakterističnim za te vrste pismenog izražavanja. Nastavlja se rad na leksičkim i gramatičkim posebnostima jezika struke. 

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera i uvježbavanje prepoznati karakterističnu leksičku i gramatičku strukturu stručnog teksta aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera i uvježbavanje demonstrirati znanje karakterističnih leksičkih i gramatičkih struktura pri prevođenju dijelova stručnih tekstova aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera prepoznati dijelove akademskog eseja aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada formulirati uvodni odlomak koji sadrži uvodnu rečenicu, definiciju, hipotezu i pregled eseja aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada (argumentacija) razviti argumente aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada sumirati temeljne točke eseja u zaključku aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada povezati tekst jezično i logički koristeći različite tipove diskurznih obilježivača aktivnosti studenata u nastavi, zadatci

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,6 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,65 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), položena 2 kolokvija (pismeni i usmeni) ili položen pismeni i usmeni ispit. Studenti koje ne polože jedan od kolokvija tijekom semestra izlaze na pismeni i usmeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave, obavezno donošenje nastavnih materijala na vježbe, aktivnost u nastavi, pismeni kolokvij, usmeni kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

 

Obavezna literatura:

English for Humanities and Social Sciences IV (Nastavni materijali iz engleskog kao jezika struke dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta)

Dopunska literatura:

 1. Jordan, R. R. (2004) Academic Writing Course. Study skills in English. Edinburgh: Longman.
 2. McCarthy, M. & O'Dell, F. (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
 3. Oxford Learner’s Dictionary of Academic English. Oxford: OUP.
 4. Oxford Collocations Dictionary. Oxford: OUP.
 5. Paterson, K. & Wedge, R. (2013) Oxford Grammar for EAP. English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford: OUP.
 6. Vince, M. (2003) Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.
 7. Excerpts from articles, textbooks, literary works and newspapers; audio-visual materials

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: