Engleski za humanističke i društvene znanosti 4

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
Šifra ISVU:
45980
Šifra MOZVAG:
SJE04
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
ODSJEK ZA POVIJEST
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kuna, Dubravka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija pružiti studentima znanja i vještine za samostalno pisanje životopisa, prijave za stipendiju te motivacijskog pisma na engleskom jeziku. Nastavak rada na jeziku struke omogućuje temeljitiji opis i tumačenje određenog područja na engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati karakterističnu leksičku i gramatičku strukturu stručnog teksta
 • demonstrirati znanje karakterističnih leksičkih i gramatičkih struktura pri prevođenju dijelova stručnih tekstova
 • prepoznati dijelove akademskog eseja
 • formulirati uvodni odlomak koji sadrži uvodnu rečenicu, definiciju, hipotezu i pregled eseja
 • razviti argumente
 • sumirati temeljne točke eseja u zaključku
 • povezati tekst jezično i logički koristeći različite tipove diskurznih obilježivača

Sadržaj predmeta:

U kolegiju se govori o strukturi životopisa, prijave za stipendiju i motivacijskog pisma te o vokabularu i kolokacijama karakterističnim za te vrste pismenog izražavanja. Nastavlja se rad na leksičkim i gramatičkim posebnostima jezika struke. 

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera i uvježbavanje prepoznati karakterističnu leksičku i gramatičku strukturu stručnog teksta aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera i uvježbavanje demonstrirati znanje karakterističnih leksičkih i gramatičkih struktura pri prevođenju dijelova stručnih tekstova aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera prepoznati dijelove akademskog eseja aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada formulirati uvodni odlomak koji sadrži uvodnu rečenicu, definiciju, hipotezu i pregled eseja aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada (argumentacija) razviti argumente aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada sumirati temeljne točke eseja u zaključku aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada povezati tekst jezično i logički koristeći različite tipove diskurznih obilježivača aktivnosti studenata u nastavi, zadatci

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,6 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,65 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz pisanoga kolokvija (koji se polaže tijekom semestra) i ocjena iz završnoga usmenog ispita (koji se polaže na kraju semestra): 50% konačne ocjene čini ocjena iz iz pisanoga kolokvija, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Studenti koji ne polože kolokvij izlaze na pisani ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu, pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

English for Humanities and Social Sciences IV (Nastavni materijali iz engleskog kao jezika struke dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta)

Dopunska literatura:

 1. Oxford Grammar for EAP (2013). Oxford: OUP.
 2. Jordan, R. R. (2004) Academic Writing Skills. Edinburgh: Longman.
 3. McCarthy, M. i O'Dell, F. (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
 4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: OUP.
 5. Oxford Collocations Dictionary. Oxford: OUP.
 6. Vince, M. (2003) Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.
 7. Excerpts from textbooks, newspapers, video clips etc

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: