Engleski za humanističke i društvene znanosti 4

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija pružiti studentima znanja i vještine za samostalno pisanje životopisa, prijave za stipendiju te motivacijskog pisma na engleskom jeziku. Nastavak rada na jeziku struke omogućuje temeljitiji opis i tumačenje određenog područja na engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • napisati životopis,
  • napisati prijavu za stipendiju,
  • napisati motivacijsko pismo,
  • objasniti određeni pojam iz područja struke.

Sadržaj predmeta:

U kolegiju se govori o strukturi životopisa, prijave za stipendiju i motivacijskog pisma te o vokabularu i kolokacijama karakterističnim za te vrste pismenog izražavanja. Nastavlja se rad na leksičkim i gramatičkim posebnostima jezika struke. 

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
rad na tekstu, analiza primjera, pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada napisati životopis aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
rad na tekstu, analiza primjera, pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada napisati prijavu za stipendiju aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
rad na tekstu, analiza primjera, pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada napisati motivacijsko pismo aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
rad na tekstu, analiza primjera i uvježbavanje objasniti određeni pojam iz područja struke aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
usmeni ispit
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,25 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz održane prezentacije tijekom semestra i ocjena iz završnoga usmenog ispita nakon završetka semestra: 20% konačne ocjene čini ocjena iz održane prezentacije, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu, pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

  1. English for Humanities and Social Sciences IV (Nastavni materijali iz engleskog kao jezika struke dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku)

Dopunska literatura:

  1. Jordan, R. R. (1999) Academic Writing Course. Study Skills in English. Edinburgh: Longman.
  2. McCarthy, M. & O'Dell, F. (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
  3. Paterson, K. & Wedge, R. (2013) Oxford Grammar for EAP. English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford: OUP.
  4. Vince, M. (2003) Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

Excerpts from articles, textbooks, literary works and newspapers; audio-visual materials.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika. Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na relevantnim odsjecima.

Ostale informacije: