Engleski za humanističke i društvene znanosti 3

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
Šifra ISVU:
45978
Šifra MOZVAG:
SJE03
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
ODSJEK ZA POVIJEST
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kuna, Dubravka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija osigurati uvid u strukturu znanstveno-istraživačkog članka na engleskom jeziku, sa svim njegovim sastavnim dijelovima. Također, prezentiraju se i usustavljuju jezične i leksičke strukture karakteristične za tu vrstu rada. Rad na stručnim tekstovima osigurava proširivanje vokabulara u jeziku struke.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati karakteristična rečenična vezna sredstva u stručnom tekstu
 • pravilno rabiti kolokacije karakteristične za akademski diskurs
 • prepoznati gramatičke strukture u stručnim tekstovima s posebnim osvrtom na pasiv i participne konstrukcije
 • pravilno rabiti gramatičke strukture u stručnim tekstovima s posebnim osvrtom na pasiv i participne konstrukcije
 • analizirati leksičku i gramatičku strukturu jednog znanstvenog članka na engleskom jeziku
 • odrediti ciljeve, metodologiju i rezultate znanstvenog istraživanja na temelju obrađenog znanstvenog članka na engleskom jeziku

Sadržaj predmeta:

U kolegiju se govori o strukturi znanstveno-istraživačkog članka te o karakterističnim jezičnim i leksičkim strukturama koji se u njemu pojavljuju. Utvrđuju se i proširuju obilježja važna za akademsko pisanje: registar, nominalizacija, izražavanje modalnosti, navođenje literature. Govori se o glagolima koji se koriste u citiranju i parafraziranju te o metodama razvijanja odlomaka.

U drugom se dijelu kolegija govori o globalnom ispitivanju teksta te kritičkom čitanju.  Ukazuje na razlike između činjenica i mišljenja. Studenti koriste raznovrsne jezične strukture za izražavanje vlastitog mišljenja o različitim vrstama tekstova, identificiraju se i uče tehnike  uvjeravanja sugovornika. Proširuje se vokabular iz područja struke.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje prepoznati karakteristična rečenična vezna sredstva u stručnom tekstu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje pravilno rabiti kolokacije karakteristične za akademski diskurs aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje prepoznati gramatičke strukture u stručnim tekstovima s posebnim osvrtom na pasiv i participne konstrukcije aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje pravilno rabiti gramatičke strukture u stručnim tekstovima s posebnim osvrtom na pasiv i participne konstrukcije aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera i uvježbavanje analizirati leksičku i gramatičku strukturu jednog znanstvenog članka na engleskom jeziku aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij
analiza, grupna rasprava usmeno izlaganje, analiza radova odrediti ciljeve, metodologiju i rezultate znanstvenog istraživanja na temelju obrađenog znanstvenog članka na engleskom jeziku aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,6 50%
Pismeni ispit 0,65 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz pisanoga olokvija (koji se polaže tijekom semestra) i ocjena iz završnoga pisanog ispita (koji se polaže na kraju semestra): : 50% konačne ocjene čini ocjena iz iz pisanoga kolokvija, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Studenti koji ne polože kolokvij izlaze na pisani ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu, pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

 1. English for Humanities and Social Sciences III (Nastavni materijali iz engleskog kao jezika struke dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta)

Dopunska literatura:

 1. Oxford Grammar for EAP (2013). Oxford: OUP.
 2. Jordan, R. R. (2004) Academic Writing Skills. Edinburgh: Longman.
 3. McCarthy, M. i O'Dell, F. (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
 4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: OUP.
 5. Oxford Collocations Dictionary. Oxford: OUP.
 6. Vince, M. (2003) Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.
 7. Excerpts from textbooks, newspapers, video clips etc.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: