Engleski za humanističke i društvene znanosti 3

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija osigurati uvid u strukturu znanstveno-istraživačkog članka na engleskom jeziku, sa svim njegovim sastavnim dijelovima. Također, prezentiraju se i usustavljuju jezične i leksičke strukture karakteristične za tu vrstu rada. Rad na stručnim tekstovima osigurava proširivanje vokabulara u jeziku struke.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • identificirati dijelove znanstveno-istraživačkog članka na engleskom jeziku,
  • analizirati leksičku i gramatičku strukturu znanstveno-istraživačkog članka na engleskom jeziku,
  • prevesti karakteristične dijelove članka na engleski jezik,
  • sudjelovati u raspravama koristeći izraze za izražavanje prijedloga, slaganja ili neslaganja,
  • opisati određeno područje struke koristeći se pri tome karakterističnim vokabularom.

Sadržaj predmeta:

U kolegiju se govori o strukturi znanstveno-istraživačkog članka te o karakterističnim jezičnim i leksičkim strukturama koji se u njemu pojavljuju. Utvrđuju se i proširuju obilježja važna za akademsko pisanje: registar, nominalizacija, izražavanje modalnosti, navođenje literature. Govori se o glagolima koji se koriste u citiranju i parafraziranju te o metodama razvijanja odlomaka.

U drugom se dijelu kolegija govori o globalnom ispitivanju teksta te kritičkom čitanju.  Ukazuje na razlike između činjenica i mišljenja. Studenti koriste raznovrsne jezične strukture za izražavanje vlastitog mišljenja o različitim vrstama tekstova, identificiraju se i uče tehnike  uvjeravanja sugovornika. Proširuje se vokabular iz područja struke.

 

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje identificirati dijelove znanstveno-istraživačkog članka na engleskom jeziku
 
aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje analizirati leksičku i gramatičku strukturu znanstveno-istraživačkog članka na engleskom jeziku aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje prevesti karakteristične dijelove članka na engleski jezik aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje sudjelovati u raspravama koristeći izraze za izražavanje prijedloga, slaganja ili neslaganja aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje opisati određeno područje struke koristeći se pri tome karakterističnim vokabularom aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,6 0%
Pismeni ispit 0,65 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz pisanoga kolokvija (koji se polaže tijekom semestra) i ocjena iz završnoga pisanog ispita (koji se polaže na kraju semestra): 50% konačne ocjene čini ocjena iz iz pisanoga kolokvija, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Studenti koji ne polože kolokvij izlaze na pisani ispit u redovnim ispitnim rokovima.

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Skala ocjenjivanja je sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu, pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

  1. English for Humanities and Social Sciences III (Nastavni materijali iz engleskoga kao jezika struke dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku)

Dopunska literatura:

  1. Jordan, R. R. (1999) Academic Writing Course. Study Skills in English. Edinburgh: Longman.
  2. McCarthy, M. & O'Dell, F. (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
  3. Paterson, K. & Wedge, R. (2013) Oxford Grammar for EAP. English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford: OUP.
  4. Vince, M. (2003) Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

Excerpts from articles, textbooks, literary works and newspapers; audio-visual materials.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika. Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na relevantnim odsjecima.

Ostale informacije: