Njemački za humanističke i društvene znanosti 1

 

Ciljevi i zadaci:

Korektno i strukturirano reagiranje pisanim i usmenim putem na jednostavnije teme.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti sadržaje koji se obrađuju
 • razlikovati školske sustave Hrvatske i zemalja njemačkog govornog područja
 • dopunjavati obrađene sadržaje
 • razlikovati opći leksik od akademskog
 • pravilno rabiti glagolska vremena u stručnim tekstovima

Sadržaj predmeta:

Čitanje i slušanje tekstova koji omogućavaju nadgradnju jezične kompetencije u području struke i njezine uže specijalizacije. Odabir tekstova provodi se na osnovi stručnih kolegija.

U sklopu svih aktivnosti naglasak je na razumijevanju i razvijanju vokabulara, te gramatičke točnosti. Provode se govorne i pismene vježbe.

Proširuju se znanja studenata iz područja kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje
 • primijeniti i vrednovati sadržaje koji se obrađuju
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje
 • razlikovati školske sustave Hrvatske i zemalja njemačkog govornog područja
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature i uvježbavanje. aktivno sudjelovanje
 • dopunjavati obrađene sadržaje
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje.
 • razlikovati opći leksik od akademskog
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje
 • pravilno rabiti glagolska vremena u stručnim tekstovima
aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,3 0%
Kontinuirana provjera znanja 1,2 60%
Kontinuirano praćenje 0,5 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti dobivaju ocjenu na temelju kontinuiranog praćenja (aktivnost na satu te kvalitetan prinos raspravi na temelju pročitane literature i sadržaja obrađenih na prethodnim satima) te kontinuirane provjere znanja (dvaju kolokvija koje polažu tijekom semestra). Studenti koji ne polože ispit putem kolokvija polažu pismeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Funk, H., Kuhn C., Demme, S. (2006):  Studio d A2 Kurs- und Übungsbuch. Berlin: Cornelsen Verlag.
 2. Hering, A.; Matussek, M.; Perlmann-Balme, M. (2014): Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe. Ismaning: Hueber Verlag.
 3. Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački rječnik (po izboru)
 4. Stručni tekstovi iz knjiga, časopisa te s interneta

Dopunska literatura:

 1. Aleksa Varga, M. i Hrisztova Gotthardt, H. (2012): Kochbuch der deutschen Grammatik 1, Filozofski fakultet Osijek.
 2. Bagarić Medve, V. i Pon, L. (2012): Kochbuch der deutschen Grammatik 2, Filozofski fakultet Osijek.
 3. Klotz, V.; Merkelbach, M. (2016): Focus Deutsch: Erfolgreich in Alltag und Beruf. B2. Kurs- und Übungsbuch. Berlin: Cornelsen Verlag.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: