Engleski za humanističke i društvene znanosti 1

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija utvrđivanje usvojenih gramatičkih i jezičnih struktura u engleskom jeziku te njihovo proširivanje. Studente se upoznaje s akademskim obrazovanjem u zemljama engleskoga govornog područja i vrši se usporedba anglosaksonskoga i hrvatskoga akademskog sustava. Također, studentima se na stručnim tekstovima na engleskom jeziku ukazuje na temelje pisanog izražavanja u znanstvenom diskursu te na razlike između općeg jezika i jezika znanosti.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • rabiti pravilno glagolska vremena i složenije gramatičke strukture,
  • opisati školski sustav u zemljama engleskog govornog područja s posebnim naglaskom na akademsko obrazovanje,
  • usporediti hrvatski školski sustav sa sustavom u zemljama engleskog govornog područja,
  • razlikovati opći leksik od akademskog,
  • prepoznati karakteristične leksičke i gramatičke strukture te rečenična vezna sredstva u znanstvenom diskursu,
  • opisati ukratko ustroj studija u prvom semestru.

Sadržaj predmeta:

U prvom se dijelu kolegija utvrđuju i nadograđuju gramatičke strukture engleskog jezika (glagolska vremena, kondicionalne rečenice...).

U drugom se dijelu kolegija govori o sveučilišnim sustavima u zemljama engleskoga govornog područja te o vokabularu koji ga prati. Ukazuje se na razlike između govornog i pisanog registra te provode vježbe slušanja i razumijevanja u različitim situacijama (razgovor u knjižnici, dogovor/konzultacije, tema i predaja seminarskog rada…).

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog,
aktivno sudjelovanje
rabiti pravilno glagolska vremena i složenije gramatičke strukture aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
 
vježbe,
rad na tekstu
grupna rasprava
 
analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje opisati školski sustav u zemljama engleskog govornog područja s posebnim naglaskom na akademsko obrazovanje aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
 
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje usporediti hrvatski školski sustav sa sustavom u zemljama engleskog govornog područja. aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
 
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava.
slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje razlikovati opći leksik od akademskog aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
 
vježbe
rad na tekstu
grupna rasprava
 
opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje prepoznati karakteristične leksičke i gramatičke strukture te rečenična vezna sredstva u znanstvenom diskursu
 
aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
 
vježbe
grupna rasprava
 
vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje opisati ukratko ustroj studija u prvom semestru aktivnosti studenata u nastavi
zadatci
kolokvij
pismeni ispit
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,6 0%
Pismeni ispit 0,65 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz pisanoga kolokvija (koji se polaže tijekom semestra) i ocjena iz završnoga pisanog ispita (koji se polaže na kraju semestra): 50% konačne ocjene čini ocjena iz pisanoga kolokvija, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Studenti koji ne polože kolokvij izlaze na pisani ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Skala ocjenjivanja je sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu, pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

1. English for Humanities and Social Sciences I (Nastavni materijali iz engleskog kao jezika struke dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta u Osijeku)

Dopunska literatura:

  1. Cox, K. & Hill, D. (2004) EAP now! Pearson/Longman (selected chapters).
  2. McCarthy, M. & O'Dell, F. (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
  3. Paterson, K. & Wedge, R. (2013) Oxford Grammar for EAP. English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford: OUP.
  4. Vince, M. (2003) Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

Excerpts from articles, textbooks, literary works and newspapers; audio-visual materials.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika. Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na relevantnim odsjecima.

Ostale informacije: