Engleski za humanističke i društvene znanosti 1

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog kolegija utvrđivanje usvojenih  gramatičkih i jezičnih struktura u engleskom jeziku te njihovo proširivanje. Studente se upoznaje s akademskim obrazovanjem u zemljama engleskoga govornog područja i vrši se usporedba anglosaksonskog i hrvatskog akademskog sustava. Također, studentima se na stručnim tekstovima na engleskom jeziku ukazuje na temelje pismenog izražavanja u znanstvenom diskursu, te na razlike između općeg jezika i jezika znanosti.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati opći leksik od akademskog
 • prepoznati karakteristične leksičke i gramatičke strukture te rečenična vezna sredstva u akademskom diskursu
 • objasniti uporabu glagolskih vremena u stručnim tekstovima
 • upotrijebiti glagolska vremena obrađena nastavnim gradivom
 • demonstrirati znanje stručnog leksika pri prijevodu dijelova teksta s engleskog na hrvatski jezik

Sadržaj predmeta:

U prvom se dijelu kolegija utvrđuju i nadograđuju gramatičke strukture engleskog jezika (glagolska vremena, kondicionalne rečenice...).

U drugom se dijelu kolegija govori o sveučilišnim sustavima u zemljama engleskoga govornog područja te o vokabularu koji ga prati. Ukazuje se na razlike između govornog i pisanog registra te provode vježbe slušanja i razumijevanja u različitim situacijama (razgovor u knjižnici, dogovor/konzultacije, tema i predaja seminarskog rada…)

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje razlikovati opći leksik od akademskog aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje prepoznati karakteristične leksičke i gramatičke strukture te rečenična vezna sredstva u akademskom diskursu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature i uvježbavanje. aktivno sudjelovanje objasniti uporabu glagolskih vremena u stručnim tekstovima aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje. upotrijebiti glagolska vremena obrađena nastavnim gradivom aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje demonstrirati znanje stručnog leksika pri prijevodu dijelova teksta s engleskog na hrvatski jezik aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,6 50%
Pismeni ispit 0,65 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti dobivaju ocjenu na temelju pismenog kolokvija koje polažu tijekom semestra (50%) te završnog pismenog ispita (50%). Studenti koji ne polože kolokvij izlaze na pismeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave, obavezno donošenje nastavnih materijala na vježbe, aktivnost u nastavi, pismeni kolokviji, pismeni ispit

 

 

Obavezna literatura:

1. English for Humanities and Social Sciences I (Nastavni materijali iz engleskog kao jezika struke dostupni na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta)

Dopunska literatura:

 1. Cox, K. & Hill, D. (2004) EAP now! Pearson/Longman (selected chapters).
 2. McCarthy, M. & O'Dell, F. (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
 3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: OUP.
 4. Oxford Collocations Dictionary. Oxford: OUP.
 5. Paterson, K. & Wedge, R. (2013) Oxford Grammar for EAP. English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford: OUP.
 6. Vince, M. (2003) Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.
 7. Excerpts from articles, textbooks, literary works and newspapers; audio-visual materials

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: