Osnove informatike

 

Naziv kolegija:
Osnove informatike
Šifra ISVU:
229122
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Nema.
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Galić, Silvija
0
0
0
Glavaš, Amanda
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Budući da će se studenti tijekom svojeg studiranja često susretati s izradom i izlaganjem seminarskih radova, a osim toga i završnim te diplomskim radom, te provedbom različitih istraživanja, cilj je ovog predmeta osposobiti ih za samostalno i napredno korištenje odgovarajućih programskih paketa za obradu podataka, primjenu proračunskih tablica za obradu numeričkih podataka i grafički prikaz te izradu prezentacija. 

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • Primijeniti napredno oblikovanje teksta u MS Wordu
  • Organizirati i obrađivati podatke u tablicama u MS Wordu
  • Koristiti napredne postavke u MS Wordu
  • Oblikovati i obraditi podatke unutar tablice i radne bilježnice u MS Excelu
  • Vrednovati, objasniti i kreirati grafički prikaz podataka u MS Excelu
  • Razlikovati i primijeniti matematičke funkcije i formule u MS Excelu
  • Izraditi prezentaciju u programu MS Power Point

Analizirati upotrebu animacijskih efekata, hiperlinka, slika te audiovizualnih zapisa i upotrijebiti ih u MS Power Pointu

Sadržaj predmeta:

Program za obradu teksta: Temeljni pojmovi. Oblikovanje teksta. Oblikovanje dokumenta (zaglavlja, podnožja, fusnote, odlomci,…). Popisi, numeracije, kazalo. Tablice. Upravljanje referencama. Predlošci i elektronički obrasci. Skupna pisma. Samooblici i slike. Simboli i jednadžbe. Master dokument. Uvoz, izvoz, ispis.

Program za tablično računanje: Temeljni pojmovi. Oblikovanje ćelija. Izdvajanje podataka. Uvjetno oblikovanje. Osnovne računske operacije. Formule i funkcije. Apsolutne i relativne adrese. Grafikoni. Ispis.

Program za izradu prezentacija: Temeljni pojmovi. Oblikovanje slideova. Tablice i grafikoni. Akcijski gumbi i hiperlinkovi. Animacije. Korištenje audiovizualnih zapisa. Ispis. 

Vrste izvođenja nastave:

vježbe, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Vježbe u računalnoj učionici
Vježbe u računalnoj učionici
Vježbe u računalnoj učionici
Vježbe u računalnoj učionici
Vježbe u računalnoj učionici
Vježbe u računalnoj učionici
Vježbe u računalnoj učionici
Vježbe u računalnoj učionici
Vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima.
Vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima.
Vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima.
Vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima.
Vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima.
Vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima. Rasprava.
Vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima.
Vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima.
Primijeniti napredno oblikovanje teksta u MS Wordu.
Organizirati i obrađivati podatke u tablicama u MS Wordu.
Koristiti napredne postavke u MS Wordu.
Oblikovati i obraditi podatke unutar tablice i radne bilježnice u MS Excelu.
Vrednovati, objasniti i kreirati grafički prikaz podataka u MS Excelu.
Razlikovati i primijeniti matematičke funkcije i formule u MS Excelu.
Izraditi prezentaciju u programu MS Power Point.
Analizirati upotrebu animacijskih efekata, hiperlinka, slika te audiovizualnih zapisa i upotrijebiti ih u MS Power Pointu.
Kontinuirana provjera znanja
Kontinuirana provjera znanja
Kontinuirana provjera znanja
Kontinuirana provjera znanja
Kontinuirana provjera znanja
Kontinuirana provjera znanja
Kontinuirana provjera znanja
Kontinuirana provjera znanja
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Praktični rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,75 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Praktični rad 0,5 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Tijekom semestra na vježbama će se kontinuirano provoditi provjera znanja u obliku samostalnog izvršenja zadataka kojima će se prikupljati bodovi. Prikupljeni bodovi poslužit će formiranju ocjene umjesto pisanog ispita. Nakon odslušanog kolegija, ukoliko netko od studenata ne prikupi dovoljan broj bodova ili nije zadovoljan dobivenom ocjenom, upućuje se na ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave minimalno 70% i aktivno sudjelovanje na računalnim vježbama. Samostalna izrada rada s primjenom usvojenog u programu MS Word, Excel ili PowerPoint.

 

 

Obavezna literatura:

Bulić, B. (2016) Proračunske tablice, Excel 2016. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, SRCE.

Bulić, B. (2017) Proračunske tablice - napredna razina, Excel 2016. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, SRCE.

Bulić, B. (2019) Prezentacije, Power Point 2016. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, SRCE.

Samardžija, A.Ć. (2018) Osnove rada s alatima za upravljanje referencama, Word, Zotero, Mendeley. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, SRCE.

Dopunska literatura:

Bulić, B. (2018) Proračunske tablice - ekspertna razina, Excel 2016. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, SRCE.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: