Poljski jezik 4

 

Ciljevi i zadaci:

Produbljenje jezično-komunikacijske kompetencije, lingvističke kompetencije (primjenjivanje stečenog jezičnog znanja gramatike, leksika, pravopisa i fonologije u komunikaciji). Produbljenje sociolingvističke kompetencije, svladavanje temeljnih komunikacijskih strategija, upoznavanje s elementima poljske kulture, književnosti i društvenog života.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • pravilno uporabiti gramatičke strukture, red riječi
 • formulirati složene rečenice
 • izraziti svoje mišljenje, stav (nezadovoljstvo, reklamaciju i žalbu), osjećaje i sklonost
 • pisati različite vrste teksta – kraće i dulje forme, opise i karakteristike, jednostavne službene dokumente
 • prepoznati elemente govornog jezika
 • analizirati kulturološke razlike između poljske i hrvatske
 • opisati izabrane elemente poljske kulture

Sadržaj predmeta:

Određivanje cilja i namjene, stvari iz svakodnevne upotrebe, reklama, izražavanje nezadovoljstva, reklamacija i žalba, čovjekovo raspoloženje, opis putovanja, čestitke, izražavanje tuge i žalosti, suosjećanja, veselja te iznenađenja, opisivanje tradicije i blagdana, elementi govornog jezika, izražavanje sklonosti, recenzija knjige, filma, iznošenje argumenata, izražavanje mišljenja o određenoj temi (film, funkcije interneta i njegova uloga u čovjekovu svakodnevnom životu), predstavljanje omiljenih knjiga, časopisa, filmova.

Ponavljanje poznatih riječi, upoznavanje novih riječi iz tematskih krugova: dom i kućanski aparati, tehnika i izumi, raspoloženje, zdravlje, stil života, turizam i putovanje, praznici i blagdani, obiteljske tradicije, internet, knjige i novine, kino i televizija, slobodno vrijeme.  

Pisanje čestitke, pisanje recenzije.

Ponavljanje padežnog sustava i sustava glagolskih vremena. Pravilna uporaba gramatičkih struktura, reda riječi i indirektni govor.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
suradničko učenje, radionica, analiza vizualnih materijala aktivno sudjelovanje, ponavljanje pravilno uporabiti gramatičke strukture, red riječi aktivnost studenata u nastavi, pismeni test
suradničko učenje, radionica, analiza vizualnih materijala aktivno sudjelovanje, ponavljanje formulirati složene rečenice aktivnost studenata u nastavi, pismeni test
suradničko učenje, radionica, analiza audio i video materijala aktivno sudjelovanje, dijaloška situacija, simulacija izraziti svoje mišljenje, stav (nezadovoljstvo, reklamaciju i žalbu), osjećaje i sklonost aktivnost studenata u nastavi, pismeni test
suradničko učenje, radionica, analiza pismenih primjera aktivno sudjelovanje pisati različite vrste teksta – kraće i dulje forme, opise i karakteristike, jednostavne službene dokumente aktivnost studenata u nastavi, esej
suradničko učenje, radionica, analiza audio i video materijala i tekstova aktivno sudjelovanje, dijaloška situacija prepoznati elemente govornog jezika aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, radionica, predavanje, samostalni istraživački zadatak aktivno sudjelovanje, samostalna uporaba literature i drugih materijala, slušanje izlaganja analizirati kulturološke razlike između poljske i hrvatske aktivnost studenata u nastavi, prezentacija
suradničko učenje, radionica, predavanje, samostalni istraživački zadatak aktivno sudjelovanje, samostalna uporaba literature i drugih materijala, slušanje izlaganja opisati izabrane elemente poljske kulture aktivnost studenata u nastavi, prezentacija

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Pismeni ispit 0,5 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,5 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz pismenog i usmenog ispita (50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita, 40% iz usmenog ispita) te aktivnost na nastavi (10% konačne ocjene).

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

Student ima pravo pristupiti usmenom ispitu ako nije zadovoljan s konačnom ocjenom.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Iwona Stempek, Anna Stelmach, 2012. Polski. Krok po kroku. Poziom A2. Glossa: Kraków.
 2. Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, 2007. Hurra!!!Po polsku 2. Prolog: Kraków.

Dopunska literatura:

 1. Jolanta Lechowicz, Joanna Podsiadły, 2001. Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców. Wing, Łódź.
 2. M. Bańko, ed. 2006. Polszczyzna na co dzień. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.

Rječnici:

 1. Milan Moguš, Neda Pintarić, 2001. Poljsko-hrvatski rječnik. Školska knjiga: Zagreb.
 2. Andrzej Markowski. ed. 2011. Wielki słownik poprawnej polszczyzny (+ CD-ROM), Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.
 3. Anna Seretny, 2003. A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego. Universitas, Kraków.
 4. Edward Polański, ed. 2011. Wielki słownik z zasadami pisowni i interpunkcji (+ CD-ROM). Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Evaluacijski listići

Ostale informacije: