Poljski jezik 1

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladati  temeljnim vještinama govorenje, čitanja, pisanja i slušanja poljskog jezika. Upoznati studente sa svakodnevnim životom u Poljskoj.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • ispravno izgovarati poljske glasove
 • analizirati jednostavne tekstove na poljskom jeziku
 • pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture
 • izraziti mišljenje na određenu temu
 • odgovoriti na jednostavna pitanja (usmeno i pismeno)

Sadržaj predmeta:

Opći podaci o poljskom jeziku. Izgovor: poljskih nazalnih samoglasnika ę, ą te y, polusuglasnika ł, suglasnika ś, suglasničkih skupina, naglasak. Čitanje, pisanje, razumijevanje i sklapanje jednostavnih rečenica. Padežni sustav i sustav glagolskih vremena. Sastavljanje jednostavnih rečenica na temelju zadanoga niza riječi. Uočavanje gramatičkih struktura u kraćem tematskom tekstu. Čitanje teksta iz priručnika o poznatoj temi: teme iz svakodnevnog života u Poljskoj i iz poljske kulture.  Razumijevanje pročitanoga, prepričavanje, odgovaranje na pitanja (usmeno, pismeno), dopunjavanje rečenice. Pravilna uporaba gramatičkih struktura, naglaska i pravopisne norme u okviru jednostavne rečenice i rečenica parataktičkog tipa. Slušanje govorenoga teksta, govoreni tekst u dijalozima. Pisanje kraćega teksta o poznatoj temi.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
suradničko učenje, analiza audio0materijala, radionica slušanje izlaganja, ponavljanje, aktivno sudjelovanje ispravno izgovarati poljske glasove aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, radionica aktivno sudjelovanje analizirati jednostavne tekstove na poljskom jeziku aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, radionica, analiza vizualnih materijala aktivno sudjelovanje, ponavljanje pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture aktivnost studenata u nastavi, pismeni test
suradničko učenje, radionica, analiza audio i video materijala aktivno sudjelovanje, dijaloška situacija, simulacija izraziti mišljenje na određenu temu aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, radionica, analiza vizualnih materijala aktivno sudjelovanje, dijaloška situacija odgovoriti na jednostavna pitanja (usmeno i pismeno) aktivnost studenata u nastavi, pismeni test

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Pismeni ispit 0,5 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,5 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz pismenog i usmenog ispita (50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita, 40% iz usmenog ispita) te aktivnost na nastavi (10% konačne ocjene).

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

Student ima pravo pristupiti usmenom ispitu ako nije zadovoljan s konačnom ocjenom.

 

 

Obavezna literatura:

Priručnici za početnike:

 1. Danuta Gałyga. 2001. Ach ten język polski. Ćwiczenia dla początkujących. Universitas: Kraków.
 2. Aleksandra Janowska, Magdalena Pastuch. 1999.Dzień dobry! Podręcznik dla początkujących. Wydawnictwo Śląsk: Katowice.
 3. Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik, 2001. Miło mi Panią poznać.  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice.

Dopunska literatura:

 1. M. Bańko, ed. 2006. Polszczyzna na co dzień. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.
 2. Lidia Drobik, Elżbieta Sobol. 2007.Szkolny słownik poprawnej polszczyzny. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.

   

  Rječnici:

 1. Milan Moguš, Neda Pintarić. 2001. Poljsko - hrvatski rječnik.Školska knjiga: Zagreb.
 2. Andrzej Markowski. ed. 2011. Wielki słownik poprawnej polszczyzny (+ CD-ROM),  Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.
 3. Edward Polański. ed. 2011. Wielki słownik z zasadami pisowni i nterpunkcji (+ CD-ROM), Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Evaluacijski listići

Ostale informacije: