Poljski jezik 1

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladati  temeljnim vještinama govorenje, čitanja, pisanja i slušanja poljskog jezika. Upoznati studente sa svakodnevnim životom u Poljskoj.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • ispravno izgovarati poljske glasove
  • analizirati jednostavne tekstove na poljskom jeziku
  • pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture
  • izraziti mišljenje na određenu temu
  • odgovoriti na jednostavna pitanja (usmeno i pismeno)

Sadržaj predmeta:

Opći podaci o poljskom jeziku. Izgovor: poljskih nazalnih samoglasnika ę, ą te y, polusuglasnika ł, suglasnika ś, suglasničkih skupina, naglasak. Čitanje, pisanje, razumijevanje i sklapanje jednostavnih rečenica. Padežni sustav i sustav glagolskih vremena. Sastavljanje jednostavnih rečenica na temelju zadanoga niza riječi. Uočavanje gramatičkih struktura u kraćem tematskom tekstu. Čitanje teksta iz priručnika o poznatoj temi: teme iz svakodnevnog života u Poljskoj i iz poljske kulture.  Razumijevanje pročitanoga, prepričavanje, odgovaranje na pitanja (usmeno, pismeno), dopunjavanje rečenice. Pravilna uporaba gramatičkih struktura, naglaska i pravopisne norme u okviru jednostavne rečenice i rečenica parataktičkog tipa. Slušanje govorenoga teksta, govoreni tekst u dijalozima. Pisanje kraćega teksta o poznatoj temi.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
suradničko učenje, analiza audio0materijala, radionica slušanje izlaganja, ponavljanje, aktivno sudjelovanje ispravno izgovarati poljske glasove aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, radionica aktivno sudjelovanje analizirati jednostavne tekstove na poljskom jeziku aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, radionica, analiza vizualnih materijala aktivno sudjelovanje, ponavljanje pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture aktivnost studenata u nastavi, pismeni test
suradničko učenje, radionica, analiza audio i video materijala aktivno sudjelovanje, dijaloška situacija, simulacija izraziti mišljenje na određenu temu aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, radionica, analiza vizualnih materijala aktivno sudjelovanje, dijaloška situacija odgovoriti na jednostavna pitanja (usmeno i pismeno) aktivnost studenata u nastavi, pismeni test

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Pismeni ispit 0,5 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,5 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti dobivaju ocjenu na temelju 3 pismenih testa tijekom nastave ili pismenog ispita na kraju semestra. Studenti koji ne polože jedan od testova izlaze na pismeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

Student ima pravo pristupiti usmenom ispitu ako nije zadovoljan s konačnom ocjenom.

 

 

Obavezna literatura:

I. Stempek, A. Stelmach, Polski krok po kroku 1, Glossa, Kraków 2012.

I. Stempek, M. Grudzień, Polski krok po kroku 1 (zeszyt ćwiczeń), Glossa, Kraków 2013.

Dopunska literatura:

A. Stelmach, Czytaj krok po kroku 1-4, Glossa, Kraków 2021.

J. Krztoń, Testuj swój polski: Słownictwo 1, Prolog 2015. 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Evaluacijski listići

Ostale informacije: