Poljski jezik 2

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladati temeljnim vještinama govorenje, čitanja, pisanja i slušanja poljskog jezika. Upoznati studente s poljskom kulturom, književnošću i društvenim životom.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • analizirati jednostavne tekstove na poljskom jeziku
  • pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture
  • izraziti mišljenje na određenu temu
  • reagirati u svakodnevnim komunikacijskim situacijama

Sadržaj predmeta:

Sklapanje složenih rečenica hipotaktičkog tipa. Sastavljanje rečenica na temelju zadanoga niza riječi. Čitanje teksta iz priručnika  o poznatoj temi: teme iz poljske kulture, književnosti, društvenog života, čitanje odlomaka beletristike, članaka iz novina. Razumijevanje pročitanoga, prepričavanje, odgovaranje na pitanja (usmeno, pismeno), preoblikovanje rečenica. Pravilna uporaba gramatičkih struktura, reda riječi, rečeničnog naglaska, vježbanje    pravopisne norme. Slušanje duljega govorenog teksta, govoreni tekst u dijalozima. Pisanje duljeg teksta o poznatoj temi.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
suradničko učenje, radionica aktivno sudjelovanje analizirati jednostavne tekstove na poljskom jeziku aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, radionica, analiza vizualnih materijala aktivno sudjelovanje, ponavljanje pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture aktivnost studenata u nastavi, pismeni test
suradničko učenje, radionica, analiza audio i video materijala aktivno sudjelovanje, dijaloška situacija, simulacija izraziti mišljenje na određenu temu aktivnost studenata u nastavi, pismeni test
suradničko učenje, radionica, analiza audio i video materijala aktivno sudjelovanje, dijaloška situacija, simulacija reagirati u svakodnevnim komunikacijskim situacijama aktivnost studenata u nastavi, pismeni test

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Pismeni ispit 0,5 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,5 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti dobivaju ocjenu na temelju 3 pismenih testa tijekom nastave ili pismenog ispita na kraju semestra. Studenti koji ne polože jedan od testova izlaze na pismeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

Student ima pravo pristupiti usmenom ispitu ako nije zadovoljan s konačnom ocjenom.

 

 

Obavezna literatura:

I. Stempek, A. Stelmach, Polski krok po kroku 1, Glossa, Kraków 2012.

I. Stempek, M. Grudzień, Polski krok po kroku 1 (zeszyt ćwiczeń), Glossa, Kraków 2013.

Dopunska literatura:

A. Stelmach, Czytaj krok po kroku 1-4, Glossa, Kraków 2021

J. Krztoń, Testuj swój polski: Słownictwo 1, Prolog 2015. 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Evaluacijski listići

Ostale informacije: