Poljski jezik 2

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladati temeljnim vještinama govorenje, čitanja, pisanja i slušanja poljskog jezika. Upoznati studente s poljskom kulturom, književnošću i društvenim životom.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • analizirati jednostavne tekstove na poljskom jeziku
 • pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture
 • izraziti mišljenje na određenu temu
 • reagirati u svakodnevnim komunikacijskim situacijama

Sadržaj predmeta:

Sklapanje složenih rečenica hipotaktičkog tipa. Sastavljanje rečenica na temelju zadanoga niza riječi. Čitanje teksta iz priručnika  o poznatoj temi: teme iz poljske kulture, književnosti, društvenog života, čitanje odlomaka beletristike, članaka iz novina. Razumijevanje pročitanoga, prepričavanje, odgovaranje na pitanja (usmeno, pismeno), preoblikovanje rečenica. Pravilna uporaba gramatičkih struktura, reda riječi, rečeničnog naglaska, vježbanje    pravopisne norme. Slušanje duljega govorenog teksta, govoreni tekst u dijalozima. Pisanje duljeg teksta o poznatoj temi.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
suradničko učenje, radionica aktivno sudjelovanje analizirati jednostavne tekstove na poljskom jeziku aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, radionica, analiza vizualnih materijala aktivno sudjelovanje, ponavljanje pravilno upotrijebiti osnovne gramatičke strukture aktivnost studenata u nastavi, pismeni test
suradničko učenje, radionica, analiza audio i video materijala aktivno sudjelovanje, dijaloška situacija, simulacija izraziti mišljenje na određenu temu aktivnost studenata u nastavi, pismeni test
suradničko učenje, radionica, analiza audio i video materijala aktivno sudjelovanje, dijaloška situacija, simulacija reagirati u svakodnevnim komunikacijskim situacijama aktivnost studenata u nastavi, pismeni test

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Pismeni ispit 0,5 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,5 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz pismenog i usmenog ispita (50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita, 40% iz usmenog ispita) te aktivnost na nastavi (10% konačne ocjene).

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

Student ima pravo pristupiti usmenom ispitu ako nije zadovoljan s konačnom ocjenom.

 

 

Obavezna literatura:

Priručnici za napredne:

 1. Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik, 2001. Miło mi Panią poznać.  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice.
 2. Alicja Dąbrowa, Romana Łobodzińska, 1998. Polski dla cudzoziemców. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej: Wrocław.
 3. Władysłw Miodunka. 1995. Uczymy się polskiego. Fundacja Upowszechniania Nauki: Warszawa (Priručnik + ploča CD).

Dopunska literatura:

 1. Ewa Kołodziejczyk.2010. Walczymy z bykami. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.
 2. Jerzy Podracki, Alina Gałązka. 2010. Gdzie postawić przecinek. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.

      

  Rječnici:

 1. Milan Moguš, Neda Pintarić. 2001. Poljsko - hrvatski rječnik.Školska knjiga: Zagreb.
 2. Andrzej Markowski. ed. 2011. Wielki słownik poprawnej polszczyzny (+ CD-ROM),  Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa
 3. Edward Polański. ed. 2011. Wielki słownik z zasadami pisowni i nterpunkcji (+ CD-ROM), Państwowe Wydawnictwo Naukowe: Warszawa.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Evaluacijski listići

Ostale informacije: