Osnove web dizajna

 

Naziv kolegija:
Osnove web dizajna
Šifra ISVU:
43237
Šifra MOZVAG:
OWD01
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Galić, Silvija
0
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upućivanje studenata s osnovama izrade web stranice, te stavljanje na internet

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • koristiti osnovne alate za izradu mrežnih stranica
  • definirati  osnovne naredbe HTML-a
  • opisati osnove oblikovanja sadržaja mrežnih stranica
  • samostalno kreirati mrežne stranice

Sadržaj predmeta:

Prikazivanje informacija na web-stranicama Uvod u HTML tagovi Razne vrste teksta, ubacivanje slika Linkovi Izrada tablice

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava analiza radova koristiti osnovne alate za izradu mrežnih stranica aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, seminarsko izlaganje primjena naučenog definirati  osnovne naredbe HTML-a završni ispit, praktični rad na računalu
diskusija usmeno izlaganje opisati osnove oblikovanja sadržaja mrežnih stranica seminarski rad
radionica vježbanje samostalno kreirati mrežne stranice samostalna izrada web stranice

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Zadaci za praćenje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni/usmeni ispit 1,25 60%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Zadaci za praćenje 0,75 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Petric, D. Naučite HTML i oblikujte sami efektne World Wide Web stranice. Zagreb : Znak, 1995

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: