Njemački pravopis

 

Naziv kolegija:
Njemački pravopis
Šifra ISVU:
43228
Šifra MOZVAG:
NJ120
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Babić, Snježana
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija sastoji se u upoznavanju studenata s pravilima njemačkog pravopisa u svim njegovim segmentima s osvrtom na razlike između staroga, koji se još uvijek tolerira u neslužbenoj upotrebi, i novog, koji se od 2005. smatra obvezatnim u javnoj upotrebi njemačkog jezika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • prepoznati pravila njemačkog pravopisa
  • primijeniti pravila njemačkog pravopisa prilikom pisanja različitih tekstova
  • objasniti pravila njemačkog pravopisa
  • povezati određena pravila njemačkog pravopisa s izgovorom njemačkog jezika
  • student će moći identificirati i shodno tome kritizirati nedosljedna pravila njemačkog pravopisa

Sadržaj predmeta:

Teorijski dio zasnovan je na objašnjavanju pravila novog njemačkog pravopisa, a obuhvaća: odnos glasova i slova u njemačkim riječima i posuđenicama, pisanje riječi velikim i malim početnim slovom, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi, pisanje riječi s crtom, podjelu riječi na slogove i interpunkciju.

Praktični dio nastave ostvaruje se brojnim vježbama.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature prepoznati pravila njemačkog pravopisa pismeni i usmeni ispit
vježbe aktivno sudjelovanje, rasprava primijeniti pravila njemačkog pravopisa prilikom pisanja različitih tekstova pismeni ispit, aktivnost studenata u nastavi
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, aktivno sudjelovanje, rasprava objasniti pravila njemačkog pravopisa pismeni i usmeni ispit, aktivnost studenata u nastavi
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, aktivno sudjelovanje, rasprava povezati određena pravila njemačkog pravopisa s izgovorom njemačkog jezika pismeni i usmeni ispit, aktivnost studenata u nastavi
predavanje, vježbe analiza pravopisnih pravila student će moći identificirati i shodno tome kritizirati nedosljedna pravila njemačkog pravopisa aktivnost studenta na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pismeni ispit, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 0 0%
Pismeni ispit 1,575 70%
Usmeni ispit 0,675 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena formira se iz ocjena pismenog i usmenog ispita, pri čemu student na pismenom ispitu mora ostvariti 69% kako bi smio pristupiti usmenom ispitu. Pismeni ispit čini 70% ocjene, dok usmeni ispit čini 30% ocjene.

Ocjene se formiraju prema sljedećoj skali:    69-76% - ocjena dovoljan (2)

                                                                        77-84% - ocjena dobar (3)

                                                                        85-92% - ocjena vrlo dobar (4)

                                                                        93-100% - ocjena izvrstan (5)

 

Primjer izračunavanja ocjene:

 

Pismeni ispit 84% + usmeni ispit 76 % = 84x0,7 + 76x0,3 = 58,8 + 22,8 = 81,6% = ocjena dobar (3)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Velimir Petrović - Snježana Babić: "Die deutsche Rechtschreibung. Ein Übungsbuch." Zagreb: Školska knjiga, 2008.

Dopunska literatura:

1. DUDEN. – Die deutsche Rechtschreibung. Mannheim/Leipzig/Wien/Zurich 1996

2. Schiemann, Endrik – Martina Bölck „Hören – sprechen – richtig schreiben“. Stuttgart: Schmetterling Verlag, 2008.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: