Njemački pravopis

 

Naziv kolegija:
Njemački pravopis
Šifra ISVU:
43228
Šifra MOZVAG:
NJ120
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Karabalić, Vladimir
0
0
0
Korte, Mareike
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija sastoji se u upoznavanju studenata s pravilima njemačkog pravopisa u svim njegovim segmentima s posebnim osvrtom na razlike izmeu staroga, koji se još uvijek tolerira u neslužbenoj upotrebi. i novog koji se od 2005. smatra obvezatnim u javnoj upotrebi njemačkog jezika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • prepoznati pravila njemačkog pravopisa
  • primijeniti pravila njemačkog pravopisa prilikom pisanja različitih tekstova
  • objasniti pravila njemačkog pravopisa
  • povezati određena pravila njemačkog pravopisa s izgovorom njemačkog jezika
  • student će moći identificirati i shodno tome kritizirati nedosljedna pravila njemačkog pravopisa

Sadržaj predmeta:

Teorijski dio zasnovan je na objašnjavanju pravila novog njemačkog pravopisa a obuhvaća: odnos glasova i slova u njemačkim riječima i poseuđenicama, pisanje riječi velikim i malim početnim slovom, rastavljeno i sastavljeno pisanje riječi, pisanje riječi s crtom, podjelu riječi na slogove i interpunkciju.

Praktični dio nastave ostvaruje se brojnim vježbama.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature prepoznati pravila njemačkog pravopisa pismeni i usmeni ispit
vježbe aktivno sudjelovanje, rasprava primijeniti pravila njemačkog pravopisa prilikom pisanja različitih tekstova pismeni ispit, aktivnost studenata u nastavi
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, aktivno sudjelovanje, rasprava objasniti pravila njemačkog pravopisa pismeni i usmeni ispit, aktivnost studenata u nastavi
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, aktivno sudjelovanje, rasprava povezati određena pravila njemačkog pravopisa s izgovorom njemačkog jezika pismeni i usmeni ispit, aktivnost studenata u nastavi
predavanje, vježbe analiza pravopisnih pravila student će moći identificirati i shodno tome kritizirati nedosljedna pravila njemačkog pravopisa aktivnost studenta na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 2,25 100%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz drugog i trećeg elementa, a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Velimir Petrović - Snježana Babić: "Die deutsche Rechtschreibung. Ein Übungsbuch." Zagreb: Školska knjiga, 2008.

Dopunska literatura:

  1. DUDEN. – Die deutsche Rechtschreibung. Mannheim/Leipzig/Wien/Zurich 1996

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: