Ljudska prava: osnove i zaštita

 

Naziv kolegija:
Ljudska prava: osnove i zaštita
Šifra ISVU:
240833
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vrbešić-Ravlić, Narcisa
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je razvijanje općih znanja studenata o ljudskim pravima kao korpusa znanja koji će, kroz obradu definicija i podjele ljudskih prava, te sustava njihove zaštite, dati specifične kompetencije u prepoznavanju razvoja koncepta ljudskih prava te problematike vezane uz to. Temeljem prepoznavanja zajamčenih ljudskih prava studenti će moći prepoznati i argumentirati potrebu zaštite ugroženih ljudskih prava. Studenti će kroz prepoznavanje zakonodavnog okvira u razvoju temeljnih i općih saznanja o ljudskim pravima razvijati sposobnost povezivanja prezentiranih i stečenih znanja kroz pravni i institucionalni okvir zaštite ljudskih prava na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kroz ovaj će se kolegij razvijati specifične kompetencije u mogućnosti primjene prethodno stečenih znanja te analitičkog i komparativnog pristupa zakonodavnih okvira na svim razinama kao mogućnost prepoznavanja osnovne problematike i pristupa zaštiti ljudskih prava. Nakon prihvaćenih i stečenih znanja ista će moći samostalno razvijati te ih kritički reflektirati u zaštiti ljudskih prava.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 

 • definirati i evaluirati temeljne pojmove i podjele iz područja ljudskih prava
 • analizirati povijesne i društvene procese u razvoju ljudskih prava
 • vrednovati načine primjene i zaštite ljudskih prava
 • opisati i interpretirati zakonodavni okvir nacionalne i međunarodne zaštite ljudskih prava
 • kritički analizirati i raspraviti povrede ljudskih prava
 • prepoznati korelaciju poznavanja i primjene sustava zaštite ljudskih prava

Sadržaj predmeta:

Uvod u temeljne pojmove ljudskih prava: povijesni razvoj, pojmovi, upoznavanje s konceptom ljudskih prava, stečena ili postojeća.

Teorije nastanka i izvora ljudskih prava. Povijesna uporišta u utemeljenju ljudskih prava.

Upoznavanje s pojmom univerzalnosti ljudskih prava.

Pregled kategorizacija ljudskih prava, sustava ljudskih prava te upoznavanje s generacijama ljudskih prava.

Ljudske slobode i prava.

Upoznavanje sustava zaštite ljudskih prava. Nacionalna i međunarodna zaštita, osnovni mehanizmi zaštite i

institucije.

Pregled i analiza zakonodavnog okvira zaštite RH, EU i međunarodne zaštite.

Zaštita ljudskih prava kroz Ustav RH, zakonodavni okvir, međunarodne instrumente za zaštitu ljudskih prava u kojima je RH stranka.

Opća deklaracija o ljudskim pravima.

Upoznavanje s paralelnom zaštitom ljudskih prava kroz institucije i zakonodavne okvire na nacionalnoj razini (ustavi), Europske unije i Ujedinjenih naroda.

Upoznavanje s vrstama ljudskih prava: pravo na život, zabrana mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, pravo na slobodu i sigurnost, pravo na pravični kazneni postupak, pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja, pravo na slobodu izražavanja, zabrana diskriminacije, vjerske slobode...

Obveze država, institucija, pojedinaca na poštivanje odredbi o zaštiti ljudskih prava.

Primjeri i analiza kršenja ljudskih prava, prepoznavanje sustava zaštite na svim razinama, uloga pojedinca, uloga države, uloga međunarodne zajednice.

Primjeri sudske prakse u zaštiti ljudskih prava. Europski sud za ljudska prava.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanje, razgovor, rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Imenovati i povezati osnovne pojmove ljudskih prava Aktivnost studenta na nastavi, grupna rasprava
Predavanje, zadatak čitanja i analize sadržaja i literature, grupna rasprava
Slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature, rasprava Argumentirati doprinos razvoja ljudskih prava za važnost razvoja temeljnih sloboda Aktivnost studenta na nastavi, kolokvij
Predavanje, suradničko učenje, grupna rasprava
Slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature, rasprava
Opisati koncept zaštite ljudskih prava i zakonske regulative uz primjere Aktivnost studenta na nastavi, kratki prikaz slučaja
Predavanje, grupna rasprava, čitanje i analiza primjera, debata
 
Slušanje izlaganje, analiza literature i primjera, rasprava
 
Argumentirano izražavati i primijeniti relevantne stavove utemeljene na nacionalnoj i međunarodnoj zakonodavnoj zaštiti Samostalno istraživanje/projektna aktivnost
 
 
Projektno istraživanje, analiza sadržaja, suradničko učenje
 
 
 
Analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rješavanje problema, izrada projekta, suradnja Prepoznati obveze u pravnim propisima i povezati u cjeloviti proces pronalaska rješenja zaštite ljudskih prava u sustavu Aktivnost studenta na nastavi, kratki kviz provjere, kolokvij
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,18 0%
Kontinuirana provjera znanja 1 0%
Pohađanje nastave 1,12 0%
Seminarski rad 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi, seminarski rad, dva kolokvija i pisani ispit: 10% konačne ocjene čini ocjena aktivnosti na nastavi, 40% ocjene je kvaliteta seminarskog rada, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz kontinuirane provjere znanja (dva kolokvija).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Zonjić A., (2014.). Uvod u ljudska prava, Biblioteka Društvo, Zagreb (odabrana poglavlja)
 2. Kregar J. [et al.], (2014.), Ljudska prava – uvod u studij, monografija, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (odabrana poglavlja)
 3. Lulić M., Muhvić D., (2017.). Ljudska prava : izbor međunarodnih dokumenata, Biblioteka Ljudska prava, Pravni fakultet Osijek, Osijek (odabrana poglavlja)
 4. Relevantni pozitivni propisi

Dopunska literatura:

 1. Gottlicher D., Trgovec-Greif S., (2002.). Sustav tijela za ostvarivanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, monografija, Ured za ljudska prava, Vlada RH, Zagreb (odabrana poglavlja)

2. Batistić Kos V., (2012.). Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Narodne novine, Zagreb (odabrana poglavlja)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Kratke evaluacije. Provođenje ankete o razumijevanju i kvaliteti sadržaja kolegija.

Ostale informacije: