Digitalni alati u nastavi

 

Naziv kolegija:
Digitalni alati u nastavi
Šifra ISVU:
229006
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
nema preduvjeta
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Galić, Silvija
0
15
15
Glavaš, Amanda
0
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je razvijanje kompetencija budućih nastavnika koje im omogućuju korištenje digitalne tehnologije u funkciji unaprjeđenja učenja i oblikovanja učinkovitog poučavanja. U mnoštvu digitalnih alata nameće se niz pitanja: koji alat odabrati i prema kojim kriterijima, kako uskladiti alate sa specifičnostima predmeta, odgovara li alat uzrastu kojem je namijenjen, kako alat doprinosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda itd. Pri odabiru odgovarajućeg alata važnu ulogu ima planiranje nastavnog procesa vodeći računa o individualnim potrebama učenika tako da digitalni alat služi aktivnom i suradničkom učenju, omogućavajući stvaranje pozitivnih iskustava tijekom učenja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • Uključiti digitalne alate u planiranje godišnjeg izvedbenog kurikuluma.
  • Organizirati i kritički evaluirati nastavu uz primjenu digitalnih alata.
  • Primijeniti i kreirati digitalni obrazovni sadržaj za nastavni proces.
  • Koristiti digitalne alate za praćenje i (samo)vrednovanje napretka učenika.
  • Vrednovati digitalne alate i sadržaje.
  • Surađivati i komunicirati s učenicima u digitalnom okruženju.
  • Zaštititi uređaje, osobne podatke i privatnost.

Sadržaj predmeta:

Digitalni alati za suradnju i komunikaciju. Digitalni alati za planiranje. Digitalni alati za izradu obrazovnog sadržaja. Digitalni alati za vrednovanje. Digitalni alati za refleksiju. Digitalni alati za odabir metoda i strategija rada. 

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe, multimedija i mreža, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Seminarska nastava. Usmeno izlaganje i aktivno slušanje. Uključiti digitalne alate u planiranje godišnjeg izvedbenog kurikuluma. Seminarski rad. Kontinuirana provjera znanja.
Vježbe u računalnoj učionici, seminarska nastava. Vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima. Suradničko učenje, usmeno izlaganje i aktivno slušanje. Organizirati i kritički evaluirati nastavu uz primjenu digitalnih alata. Kontinuirana provjera znanja.
Vježbe u računalnoj učionici, seminarska nastava. Vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima. Suradničko učenje, usmeno izlaganje i aktivno slušanje. Primijeniti i kreirati digitalni obrazovni sadržaj za nastavni proces. Kontinuirana provjera znanja.
Vježbe u računalnoj učionici, seminarska nastava. Vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima. Suradničko učenje, usmeno izlaganje i aktivno slušanje. Koristiti digitalne alate za praćenje i (samo)vrednovanje napretka učenika. Kontinuirana provjera znanja.
Seminarska nastava. Diskusija, usmeno izlaganje i aktivno slušanje. Vrednovati digitalne alate i sadržaje. Seminarski rad.
Vježbe u računalnoj učionici, seminarska nastava. Vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima. Suradničko učenje, usmeno izlaganje i aktivno slušanje. Surađivati i komunicirati s učenicima u digitalnom okruženju. Kontinuirana provjera znanja.
Seminarska nastava. Usmeno izlaganje, aktivno slušanje i diskusija. Zaštititi uređaje, osobne podatke i privatnost. Seminarski rad.

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1,25 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Tijekom semestra na vježbama će se kontinuirano provoditi provjera znanja u obliku samostalnog izvršenja zadataka kojima će se prikupljati bodovi. Prikupljeni bodovi poslužit će formiranju ocjene umjesto pisanog dijela ispita. Nakon odslušanog kolegija, ukoliko netko od studenata ne prikupi dovoljan broj bodova ili nije zadovoljan dobivenom ocjenom, upućuje se na ispit. Studenti su u oba slučaja dužni samostalno izraditi i izložiti seminarski rad.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave minimalno 70%, aktivno sudjelovanje u nastavi i izvršavanje zadataka na vježbama. Izrada i izlaganje seminarskog rada.

 

 

Obavezna literatura:

CARNet (2018) e-Učenje i nastava na daljinu. CARNET - Arhiva 2021 Loomen.

CARNet (2018) Digitalni alati za učenje i poučavanje. CARNET - Arhiva 2021 Loomen.

Dasović Rakijašić, D., Tomić, V. (2019) Priručnik "Digitalne tehnologije u planiranju kurikuluma". CARNet: Zagreb.

Tomaš, S. (2018) Priručnik "Digitalne tehnologije kao potpora praćenju i vrednovanju". CARNet: Zagreb.

Dopunska literatura:

Žuvić, M., Brečko, B., Krelja Kurelović, E., Galošević, D., Pintarić, N. (2016) Priručnik za korištenje, Okvir za digitalnu kompetenciju korisnika u školi: učitelja/nastavnika i stručnih suradnika, ravnatelja, administrativnog osoblja. Zagreb: CARNet.

Žuvić, M., Brečko, B., Krelja Kurelović, E., Galošević, D., Pintarić, N. (2016) Okvir za digitalnu kompetenciju korisnika u školi: učitelja/nastavnika i stručnih suradnika, ravnatelja, administrativnog osoblja. Zagreb: CARNet.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika, koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Ostale informacije: