Metodičke vježbe

 

Naziv kolegija:
Metodičke vježbe
Šifra ISVU:
229118
Šifra MOZVAG:
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vukelić, Krunoslav
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Predmet za svoj osnovni cilj ima osposobiti i praktično pripremiti studente za rad u školi i vježbati kako planirati, izvoditi i evaluirati nastavu sociologije i drugih predmeta koje profesori sociologije mogu izvoditi u gimnazijama i srednjim školama. Cilj je da studenti stečena znanja primjene i ovladaju osnovnim nastavnim metodama i oblicima koristeći pri tome suvremene medije i aktivno uključujući studente u rad.

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz kolegija Metodika nastave sociologije, student će biti u stanju:

 • u vlastitoj nastavi koristiti integrirati raspon metoda i tehnika nastavnoga rada,
 • planirati, izvoditi i kritički evaluirati svoje izvedbe nastavnog sata, radionice, roditeljskog sastanka itd. i izvedbe svojih kolega,
 • demonstrirati impuls za inovativno i kreativno razvijanje nastavnog procesa te svijest o vezi obrazovnog procesa i promjena u njemu sa širim društvenim kontekstom primjenom stečenog znanja u izvođenju nastave na srednjoškolskoj razini preko stručnih mentora s kojima fakultet surađuje.
 • tumačiti na pravilan način sve zakonske propise Republike Hrvatske koji su vezani za proces izvedbe nastave te posljedično svoja prava i obveze,
 • čitati, interpretirati i sam izrađivati svu potrebnu dokumentaciju vezanu za izvođenje i evidentiranje nastave kao i drugu dokumentaciju koja se tiče cjelovita rada škole,
 • izraditi i kritički vrednovati kriterije vrednovanja – ocjenjivanja u nastavi,
 • implementirati i vrednovati preko praktičnih vježbi bitne sadržaje usvojene teorijski.

Sadržaj predmeta:

 • Uvod u kolegij, upoznavanje s temama, načinom rada, studentskim pravima i dužnostima te evidencija studenata.
 • Izrada godišnjeg nastavnog plana i programa
 • Izrada pisanih planova za nastavne jedinice
 • Izrada plana stručnog usavršavanja
 • Planiranje i vođenje roditeljskog sastanka
 • Recenzija i evaluacija udžbenika
 • Planiranje i etapiranje nastave, upoznavanje sa sedam ključnih elemenata: ciljevi, sadržaj, metodički postupak, nastavni mediji, društveni oblici nastave, vremensko sekvenciranje i evaluacija.
 • Vježba postizanja metodičke interdependentnosti.
 • Vježba postizanja dinamike društvenih oblika nastave: pojedinačno, partnersko, grupno i razredno učenje; karakteristike te prednosti i nedostaci s obzirom na ciljeve.
 • Vježba postizanja dinamike komunikacijskih oblici nastave: aspekti nastavničkog izlaganja, poticaja na razmišljanje, nastavnih pitanja i nastavnog razgovora; pravila vođenja dobre diskusije.
 • Vježbe primjene nastavnih medija: osobni, neosobni i tehnički; funkcije te prednosti i nedostaci.
 • Vježba evaluacije nastave: kritička osviještenost i samosvijest, autoprovjera nastavnika, česte pogreške promatranja, kriteriji procjene kvalitete nastave.
 • Vježba evaluacije učenika: ocjenjivanje – za i protiv, usklađenost planiranja, ciljeva i ocjenjivanja, izvori stresa i pokušaji njegova otklanjanja.
 • Interaktivne vježbe kroz cijeli kolegij – izvođenje dijela nastavne jedinice, simulacija radionice i ostalih odabranih studentskih zadataka, demonstracija tehnika i metoda; ponavljanje.
 • Završne napomene i evaluacija.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe, obrazovanje na daljinu, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Vježba izvedbe nastave
Evaluacija po određenim kriterijima i fokusima
Izlaganje
Heuristički razgovor
Rasprava
Usmena prezentacija
Aktivno sudjelovanje u raspravi
Izvedba nastave
evaluacija i samoevaluacija
U vlastitoj nastavi koristiti najširi raspon metoda i tehnika nastavnoga rada Izvedba vježbe
Pisani plan
Aktivnost na nastavi
 
Vježba izvedbe nastave
Evaluacija po određenim kriterijima i fokusima
Izlaganje
Pisanje plana nastavne jedinice
Slušanje
Izlaganje
Planirati, izvoditi i evaluirati svoje izvedbe nastavnog sata, radionice, roditeljskog sastanka itd. i izvedbe svojih kolega Aktivnost na nastavi
Izvedba vježbe
Pisani plan
 
Rasprava
Analiza primjera
Izvedba nastave
Aktivno sudjelovanje u raspravi
Uspoređivanje primjera i zaključivanje
Izvođenje nastave
Demonstrirati impuls za inovativno i kreativno razvijanje nastavnog procesa te svijest o vezi obrazovnog procesa i promjena u njemu sa širim društvenim kontekstom primjenom stečenog znanja u izvođenju nastave na srednjoškolskoj razini preko stručnih mentora s kojima fakultet surađuje aktivnost na nastavi
održana nastava
pisani plan
 
Heuristički razgovor
Rasprava
Analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
uspoređivanje primjera i zaključivanje
Tumačiti na pravilan način sve zakonske propise Republike Hrvatske koji su vezani za proces izvedbe nastave te posljedično svoja prava i obveze aktivnost na nastavi
rasprava
 
Čitanje
Izrada dokumentacije
 
 
samostalna analiza dokumenata
izrada dokumenata
Čitati, interpretirati i sam izrađivati svu potrebnu dokumentaciju vezanu za izvođenje i evidentiranje nastave kao i drugu dokumentaciju koja se tiče cjelovita rada škole, Izrađena dokumentacija
 
Evaluacija po kriterijima
Kritičke refleksije
Izrada kriterija
Davanje ocjene
 
Izraditi i analizirati kriterije vrednovanja – ocjenjivanja u nastavi Ocjene svoga i rada kolega
Izvedba nastave
Evaluacija
Aktivno slušanje i bilježenje
Usmeno izlaganje
Izvedba nastave
Implementirati preko praktičnih vježbi bitne sadržaje usvojene teorijski Plan i izvedba nastave
Rasprave
Evaluacije

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Praktični rad, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Praktični rad 1,1 0%
Seminarski rad 1,65 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti osobno ovjeravaju svoju nazočnost na predavanjima i raspravljaju s profesorom i kolegama  (20% konačne ocjene). Osobno demonstriraju dio  naučenog tako što javno referiraju o tome pred svim studentima i planiraju i izvode pripremljenju nastavnu jedinicu, odgovaraju na pitanja i raspravljaju o tome, sudjeluju sličnim poslovima drugih studenata (50% ocjene) i izrađuju zadatke (30 % ocjene).

 

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

 

Kriteriji za ocjenjivanje ekvivalentni su ECTS ocjenama A (5), B (4), C (3), D/E (2) i F/FX (1) i pripadnim kvalitativnim opisima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Ispitni katalog iz sociologije;

Katalog odobrenih udžbenika za određenu školsku godinu.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Vlastiti česti anonimni evaluacijski upitnici ili osvrti.

Jedinstvena sveučilišna anketa među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije:

Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Neograničeno dostupno na internetu

20

Ispitni katalog iz sociologije

Neograničeno ostupno na internetu

20

Katalog odobrenih udžbenika za određenu školsku godinu.

Neograničeno dostupno na internetu

20