Sociologija umjetnosti

 

Naziv kolegija:
Sociologija umjetnosti
Šifra ISVU:
218447
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dremel, Anita
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je omogućiti studentima da razumiju fenomenologiju umjetnosti u društvenom kontekstu, njezinu ulogu u strukturaciji društvene svijesti kao i, povratno, oblikovanost društvenom strukturom. Cilj je da studenti razviju kompetencije analize, interpretacije, objašnjenja, oprimjerenja i usporedbe teoretičara, pojmova i pristupa u istraživanju odnosa društva i različitih oblika i aspekata umjetničkog stvaranja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • Interpretirati ulogu umjetnosti u društvenom kontekstu
 • Analizirati šire društvene učinke određene umjetničke prakse i socijalne interakcije relevantnih aktera
 • Kritički raspravljati o socijalnoj određenosti dinamike stilskih razdoblja u umjetnosti
 • Kritički uspoređivati različite umjetničke ostvaraje i forme (npr. književnost, kazalište, film, vizualna umjetnost) u njihovom socijalnom okruženju
 • Evaluirati ulogu (estetske i kulturne) distinkcije i umjetnosti kao klasnih markera i čimbenika socijalne reprodukcije ili pak socijalnog angažmana i otpora
 • Reflektirati u pisanom i usmenom obliku o odabranoj seminarskoj temi
 • Objasniti najvažnije teorije iz područja sociologije umjetnosti
 • Primijeniti teorijske koncepte u analizi aktualne kulturne politike.

Sadržaj predmeta:

Uvod u određenje odnosa sociologije i umjetnosti

Klasična sociologija i umjetnost – Marx, Weber, Durkheim, Simmel

Socijalna i kulturna povijest i sociologija

Estetske teorije

Romanse i ženska književnost; etnografski zaokret u interpretaciji

Kazalište i sociologija

Vizualna umjetnost i sociologija

Glazba i sociologija

Socijalno angažirana umjetnost: primjeri i slučajevi; feminizam, umjetnost i sociologija

Kritička teorija: Frankfurtovci i kritika masovne kulturne industrije; Bourdieu polje, habitus i praxis; Foucault

Kulturalni studiji i raslojavanje kulturne proizvodnje i potrošnje, popularna umjetnost, visoki i niski ukus

Psihoanaliza i tumačenje umjetnosti

Umjetnost i turizam

Svjetovi umjetnosti, mikro perspektiva

Sociologija kao umjetnost; sociološki pojam fikcije; sociološko pisanje

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, samostalni zadatci, ostalo

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje
Seminarsko izlaganje
Heuristički razgovor
Rasprava
slušanje i bilježenje samostalno istraživanje literature
usmena prezentacija
aktivno sudjelovanje u raspravi
Interpretirati ulogu umjetnosti u društvenom kontekstu seminarski rad
aktivnost na nastavi
kolokviji
usmeni ispit
 
Predavanje
Seminarsko izlaganje
slušanje
izlaganje
Analizirati šire društvene učinke određene umjetničke prakse i socijalne interakcije relevantnih aktera seminarski rad
aktivnost na nastavi
kolokviji
usmeni ispit
 
Rasprava
Analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
Kritički raspravljati o socijalnoj određenosti dinamike stilskih razdoblja u umjetnosti aktivnost na nastavi
usmeni ispit
Heuristički razgovor
Rasprava
Analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
Kritički uspoređivati različite umjetničke ostvaraje i forme (npr. književnost, kazalište, film, vizualna umjetnost) u njihovom socijalnom okruženju aktivnost na nastavi
seminarsko izlaganje
kolokviji
usmeni ispit
 
Rasprava
Upućivanje studenata na Samostalno proučavanje literature i izvora
Rad na tekstu
Predavanje
 
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature i izvora
Evaluirati ulogu (estetske i kulturne) distinkcije i umjetnosti kao klasnih markera i čimbenika socijalne reprodukcije ili pak socijalnog angažmana i otpora aktivnost na nastavi
kolokviji
usmeni ispit
 
Seminarsko izlaganje
Kritičke refleksije
samostalan rad na literaturi
usmeno izlaganje
 
Reflektirati u pisanom i usmenom obliku o odabranoj seminarskoj temi seminarski rad
aktivnost na nastavi
Predavanje
Seminarsko izlaganje
 
aktivno slušanje i bilježenje
usmeno izlaganje
Objasniti najvažnije teorije iz područja seminarski rad
kolokviji
usmeni ispit
Predavanje
Seminarsko izlaganje
 
aktivno slušanje i bilježenje
usmeno izlaganje
Primijeniti teorijske koncepte u analizi aktualne kulturne politike. aktivnost na nastavi
seminarsko izlaganje
kolokviji
usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,75 70%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,25 10%
Usmeni ispit 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentski se rad ocjenjuje i vrednuje putem kontinuirane provjere znanja putem dva pisana kolokvija (50%), usmenog ispita (30%), seminarskog izlaganja (10%) i aktivnog sudjelovanja u nastavi i raspravama (10%). 

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Kriteriji za ocjenjivanje ekvivalentni su ECTS ocjenama A (5), B (4), C (3), D/E (2) i F/FX (1) i pripadnim kvalitativnim opisima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Svjetovi umjetnosti / Howard S. Becker ; [prijevod Hana Dvornik, Srđan Dvornik]. Dopunjeno i prošireno izd. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Hrvatsko sociološko društvo, 2009.
 2. Sociologija umjetnosti / Arnold Hauser; prevele Ruža i Jagoda Rubčić Hauser. Zagreb: Školska knjiga, 1986.

Dopunska literatura:

 1. Laurie Hanquinet i Mike Savage. Ur. 2006.  Routledge International Handbook of the Sociology of Art and Culture.
 2. Studije iz sociologije umjetnosti / Pierre Francastel; [preveo Božidar Gagro]. Beograd: Nolit, 1974.
 3. Sociologija umjetnosti / Stanko Baković. Zagreb: Spektar, 1985.
 4. Estetika i sociologija / Sreten Petrović. 5., prerađeno i dopunjeno izd., Beograd: Naučna knjiga, 1990.
 5.  Distinkcija: društvena kritika suđenja / Pierre Bourdieu; prijevod Jagoda Milinković. Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2011.
 6. Globalizacija i postmodernost: ogledi o misliocima globalne kompleksnosti / Rade Kalanj. Zagreb: Politička kultura, 2004.
 7. Mannheim, Karl. Essays on the Sociology of Culture. Pdf
 8. Witkin, Robert W. 2003. Adorno on Popular Culture. Routledge.
 9. Sociologija kulture i umetnosti / Miloš Ilić. 8. izd. Beograd: Naučna knjiga, 1987.
 10. Filozofija povijesti umjetnosti / Arnold Hauser ; preveo Dragutin Perković. Zagreb: Školska knjiga, 1977.
 11. Sociologija književnosti: sociološka hrestomatija / izbor tekstova, uvodna studija i bio-bibliografske beleške Sreten Petrović ; [tekstove preveli Josip Babić ... et al.]. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1990.
 12. Ogledi o sociologiji umjetnosti / Lucien Goldmann ; izbor tekstova i predgovor Vjekoslav Mikecin ; Zagreb: Školska knjiga, 1987.
 13. Umjetnost i društvo / Roger Bastide; prevela Vesna Potkovac. Zagreb  Školska knjiga, 1981.
 14. Filozofija i sociologija umetnosti / Branko Lazarević. Vrnjačka Banja, 1978.
 15. Sociologija oblikovanja literarnog ukusa / Levin L. Schücking ; prijevod s njemačkog izvornika Božica i Franjo Zenko Schuecking. Zagreb: "Dora Krupićeva", 2001.
 16. Umjetnost i povijesni svijet: sociološko-filozofske rasprave o umjetnosti i kulturi / Vjekoslav Mikecin. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1995.
 17. Filozofija moderne umjetnosti: onto-antropologijski i socio-kulturni pristupi / Mladen Labus. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2006.
 18. Nimfe, Muze, Eurinome: društveni položaj umjetnica u Hrvatskoj / Jasenka Kodrnja. Zagreb: Alinea, 2001.
 19. Idoli, nakaze i suze: ideologijsko podjarmljivanje umjetnosti u XX. stoljeću / Žarko Paić. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 2000.
 20. Kulturalni studiji: ishodišta i problemi / Dean Duda. Zagreb: AGM, 2002.
 21. Sociology of culture and cultural studies: towards a postsocialist reconciliation / Ksenija Vidmar Horvat, Revija za sociologiju, God.42 (2012), 2, str. 119-140
 22. Politika teorije: zbornik rasprava iz kulturalnih studija / priredio Dean Duda Zagreb : Disput, 2006.
 23. Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije / Vladimir Biti. [2. izd.]. Zagreb: Matica hrvatska, 2000.
 24. Katunarić, Vjeran. 2007. Lica kulture. Zagreb: Antibarbarus.
 25. Crespi, Franco. 2006. Sociologija kulture. Politička kultura Zagreb.
 26. Alexander, J. 2005. Strogi program u kulturnoj teoriji: elementi strukturalne hermeneutike, Diskrepancija 6 (10) Stranice 69-86.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Vlastiti česti anonimni evaluacijski upitnici ili osvrti.

Jedinstvena sveučilišna anketa među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: