Vrednovanje u odgoju i obrazovanju

 

Naziv kolegija:
Vrednovanje u odgoju i obrazovanju
Šifra ISVU:
200913
Šifra MOZVAG:
PDA306
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jukić, Renata
30
0
0
Glavaš, Amanda
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je razvijanje općih i specifičnih kompetencija potrebnih za vrednovanje i samovrednovanje odgojno-obrazovnog procesa.Kroz kolegij studenti će ovladati različitim tehnikama i postupcima procesa vrednovanja u suvremenom nastavnom procesu (praćenje, provjeravanje, ocjenjivanje) te steći kompetencije za kritičko promišljanje uloge, važnosti i načina vrednovanja i samovrednovanja učeničkog i vlastitog rada i postignuća.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati osnovne pojmove vezane uz vrednovanje u odgoju i obrazovanju;
 •  opisati evaluacijske procese u nastavi i učenju;
 •  razlikovati faze evaluacijskog procesa;
 •  primijeniti različite objektivne instrumente za praćenje i ocjenjivanje napretka učenika;
 •  kreirati "humanizirani" proces ocjenjivanja;
 •  iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu.

Sadržaj predmeta:

Vrednovanje u odgoju i obrazovanju -- područje proučavanja
Osnovni termini i pojmovi (evaluacija/vrednovanje, praćenje, provjeravanje, ocjenjivanje)

Značenje i uloga vrednovanja i samovrednovanja u suvremenom kurikulumskom pristupu

Procesi vrednovanja u odgoju i obrazovanju u suvremenom nastavnom procesu

Samovrednovanje rada nastavnika i samovrednovanje u funkciji unapređivanja kvalitete škola
Pojam, cilj i svrha procesa vrednovanja u nastavi i učenju
Faze procesa vrednovanja
Temeljne komponente procesa vrednovanja
Predmetna i metodološka složenost procesa vrednovanja
Specifičnosti odgojno-obrazovnih fenomena i prirode mjerenja u odgoju i obrazovanju

Školsko ocjenjivanje
Analiza subjektivnog pristupa vrednovanju odgojno-obrazovnog procesa
Objektivizacija procesa vrednovanja u nastavnom procesui učenju (testovi znanja, metrijske karakteristike testova, zadaci objektivnog tipa, skale procjene, skale sudova...)

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4.   Metoda procjene
Predavanje, razgovor, rasprava
 
Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava
 • Opisati osnovne pojmove vezane uz vrednovanje u odgoju i obrazovanju
Aktivnost studenta na nastavi, pismeni  ispit
Predavanje, zadatak čitanja i analize sadržaja, grupna rasprava Sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Opisati evaluacijske procese u nastavi i učenju
 •  
Aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit
Predavanje, suradničko učenje, grupna rasprava
 
 
Sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Razlikovati faze evaluacijskog procesa
 •  
Aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit
Grupna rad na nastavnim zadacima
 
 
Analiza literature, samostalni i grupni rad na izradi nastavnih materijala
 
Primijeniti različite objektivne instrumente za praćenje i ocjenjivanje napretka učenika Aktivnost studenta na nastavi, prezentiranje izrađenog instrumenta
 
Projektno istraživanje
 
Analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rješavanje problema, izrada projekta, suradnja
 • Kreirati "humanizirani" proces ocjenjivanja
Samostalno istraživanje/projektni rad /pismeni ispit
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada Iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu seminarski rad, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Projekt, Završni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,125 0%
Projekt 0,875 0%
Završni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi, rad na samostalnim zadacima i pismeni/usmeni ispit:

10% konačne ocjene čini ocjena aktivnosti na nastavi, 40% ocjene je izvršavanje i kvaliteta rada na samostalnim zadacima, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog/usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 Obveza je studenta pohađanje predavanja i seminarske nastave, aktivno sudjelovanje na nastavi, izrada seminarskog rada na zadanu temu, te polaganje završnog ispita

 

 

Obavezna literatura:

 1. Matijević, M. (2004) Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Zagreb: Tipex.
 2. Grgin, T. (1986) Školska dokimologija. Zagreb: Školska knjiga
 3. Kadum-Bošnjak, S. (2013) Dokimologija u primarnom obrazovanju, Sveučilište u Puli
 4. Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R.M., hattie, J. (2019) A Matrix of Feedback for Learning, Australian Journal of Teacher Education, 44(4), str. 14-32. 
 5. Hattie, J. (2009) Visible learning. Routledge: Abingdon.
 6. Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003) Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP;VERN.
 7. Sorić, I., Šimić Šašić, S., Filipi, J., Lončar, I., Luketić, D., Zulić, M. (2018) Priručnik za izradu ishoda učenja. Zadar: Sveučilište u Zadru.

Dopunska literatura:

 1. Kyriacou, C. (2001), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa (159-195).
 2. Grgin, T. (2001), Školsko ocjenjivanje znanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Dryden, G.; Vos, J. (2001), Revolucija u učenju. Zagreb: Educa.
 4. Pongrac, S. (1980), Ispitivanje i ocjenjivanje u obrazovanju. Zagreb: Školske novine.
 5. Vrcelj, S. (1996), Kontinuitet u vrednovanju učenikova uspjeha. Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci
 6. Keeley, P.D.; Tobey, C.R. (2011) Mathematics Formative Assessment, Volume 1: 75 Practical Strategies for Linking Assessment, Instruction, and Learning. Thousand Oaks: Corwin.
 7. Keeley, P.D.; Tobey, C.R. (2016) Mathematics Formative Assessment, Volume 2: 50 More Practical Strategies for Linking Assessment, Instruction, and Learning. Thousand Oaks: Corwin.
 8. Miller, M.D., Linn, R.L., Gronlund, N.E. (2009) Measurement and Assessment in Teaching, 10th edition. New Jersey: Pearson.
 9. Gronlund, N.E. (1977) Constructing Achievement Tests, 2nd edition. Prentice-Hall, Inc.: Englewood Cliffs.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 Procjene i mišljena studenata  o  različitim aspektima kvalitete nastave (razumljivost, pristupačnost, zanimljivost, korisnost  predavanja i seminara)  kroz razgovor i /ili skale procjene.

Provedba studentske ankete.

Ostale informacije: