Povijest Njemačke nakon 1945.

 

Naziv kolegija:
Povijest Njemačke nakon 1945.
Šifra ISVU:
46330
Šifra MOZVAG:
NJ119
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dämon, Daniela
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ovaj pregled njemačke povijesti nakon 1945. omogućava studentima bolju prosudbu aktualne političke situacije u Njemačkoj. Pored usvajanja temeljnih znanja trebaju se osposobiti za diskusije o povijesnim zbivanjima na njemačkom jeziku, stoga se proširuje i učvršćuje rječnik povijesnih i političkih pojmova

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti određene pojmove vezane uz politiku i povijest Njemačke nakon 1945.godine
 • pismeno prikazati određene teme iz njemačke povijesti i politike nakon 1945. godine
 • usmeno prezentirati određene teme vezane uz njemačku povijest i politiku nakon 1945. godine
 • prepoznati posljedice određenih političkih zbivanja u Njemačkoj nakon 1945. godine u političkom pristupu današnje Republike Njemačke

Sadržaj predmeta:

Imajući u vidu vrlo burnu povijest Njemačke poslije 1945. obrađuju se sljedeće teme:

 • poraz Njemačke i saveznička okupacija
 • Njemačka i njezin put u podjelu
 • Adenauer i politička kultura 50-ih
 • vrijeme privrednog čuda
 • Brandt i suočavanje s nacionalsocijalističkom prošlošću
 • studentski pokret i RAF
 • popuštanje političke napetosti s Istokom i gospodarska recesija
 • ekologija i mirovni pokret
 • Kohl i pad Berlinskog zida
 • ponovno ujedinjenje Njemačke

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pisani rad, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,75 30%
Pisani rad 1,5 70%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Seminarski rad.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivna suradnja, seminarski rad (usmena prezentacija i pismeni rad na istu temu).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Schulze, Hagen (1998): Kleine deutsche Geschichte. München. Beck

Dopunska literatura:

 1. Benz, Wolfgang: Potsdam 1945. Besatzungsherrschaft und Neuaufbau im Vier-Zonen-Deutschland, 2. Auflage, München: dtv 1992.
 2. Kaminsky, Annette (Hg.): Heimkehr 1948, München: Beck 1998.
 3. Kleßmann, Christoph: Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945-1955, 4. Auflage, Bonn: 1986 (= Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung 193).
 4. Luscher, Renate: Deutschland nach der Wende. Aktualisierte Fassung. München 1994
 5. Morsey, Rudolf: Die Bundesrepublik Deutschland. Entstehung und Entwicklung bis 1969, 3. Auflage, München: Oldenbourg 1995 (= Oldenbourg Grundriß der Geschichte 19).
 6. Naumann, Klaus (Hg.): Nachkrieg in Deutschland, Hamburg: Hamburger Edition 2001.
 7. Stern Carola  / Heinrich A. Winkler (Hrsg.): Wendepunkte deutscher Geschichte. 1848-1945. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1994
 8. Wehler Hans-Ulrich  (Hrsg.): Scheidewege deutscher Geschichte. Von der Reformära bis zur Wende 1517-1989. München 1995

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: