Povijest Njemačke nakon 1945.

 

Naziv kolegija:
Povijest Njemačke nakon 1945.
Šifra ISVU:
46330
Šifra MOZVAG:
NJ119
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Korte, Mareike
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ovaj pregled njemačke povijesti nakon 1945. omogućava studentima bolju prosudbu aktualne političke situacije u Njemačkoj. Pored usvajanja temeljnih znanja trebaju se osposobiti za diskusije o povijesnim zbivanjima na njemačkom jeziku, stoga se proširuje i učvršćuje rječnik povijesnih i političkih pojmova

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti određene pojmove vezane uz politiku i povijest Njemačke nakon 1945.godine
 • pismeno prikazati određene teme iz njemačke povijesti i politike nakon 1945. godine
 • usmeno prezentirati određene teme vezane uz njemačku povijest i politiku nakon 1945. godine
 • prepoznati posljedice određenih političkih zbivanja u Njemačkoj nakon 1945. godine u političkom pristupu današnje Republike Njemačke

Sadržaj predmeta:

Imajući u vidu vrlo burnu povijest Njemačke poslije 1945. obrađuju se sljedeće teme:

 • poraz Njemačke i saveznička okupacija
 • Njemačka i njezin put u podjelu
 • Adenauer i politička kultura 50-ih
 • vrijeme privrednog čuda
 • Brandt i suočavanje s nacionalsocijalističkom prošlošću
 • studentski pokret i RAF
 • popuštanje političke napetosti s Istokom i gospodarska recesija
 • ekologija i mirovni pokret
 • Kohl i pad Berlinskog zida
 • ponovno ujedinjenje Njemačke

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pisani rad, Pohađanje nastave, Radni zadaci, Usmena prezentacija

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pisani rad 0,8 40%
Pohađanje nastave 1 0%
Radni zadaci 0,4 20%
Usmena prezentacija 0,8 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U ukupnu ocjenu ulaze rezultati iz radnih zadaća (20% ukupne ocjene), usmene prezentacije (40% ukupne ocjene), i pismenog rada (40% ukupne ocjene).

Primjer izračunavanja ocjene:

Radni zadaci: 20 bodova; usmena prezentacija: 40 bodova; pismeni rad: 40 bodova

ocjena 1: do 69 bodova

ocjena 2: od 69 bodova

ocjena 3: od 76 bodova

ocjena 4: od 83 boda

ocjena 5: od 90 bodova

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 • Materijali korišteni na nastavi

Dopunska literatura:

 • Materijali korišteni na nastavi

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: