Njemački romantizam

 

Naziv kolegija:
Njemački romantizam
Šifra ISVU:
46332
Šifra MOZVAG:
NK09
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
KATEDRA ZA POVIJEST UMJETNOSTI

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jug, Stephanie
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente sa njemačkom književnom produkcijom 1795-1830, njenim formalnim odlikama, rodovima i žanrovima, njenom povezanošću sa društveno-povijesnim kontekstom. Na primjeru njemačke romantičarske književnosti pokazuje se početak distanciranja pjesnika od društvenog angažmana, preuzimanje uloge outsider-a na jednoj, i njegovo direktno umjetničko i ljudsko angažiranje u političkim sukobima, na drugoj strani. Na primjeru tzv. "umjetničke bajke" prikazuje se odnos  romantizma prema usmenoj pučkoj književnoj tradiciji.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati književno-teorijske pozicije njemačke romantičarske poezije
 • predstaviti glavne predstavnike romantičarske literature i njihova djela    
 • opisati karakteristike  romantičarske lirike i novelistike
 • prepoznati stilske karakteristike njemačke romantičarske lirike i kraće proze
 • formulirati dodirne točke i različitosti između romantizma u njemačkoj i hrvatskoj književnosti
 • opisati  individualističke i alternativne stavove njemačkog romantizma, njegove različitosti prema pozicijama tzv. "weimarske klasike".
 • uočavati idejne i filozofske osnove romantičarske poezije  

Sadržaj predmeta:

Pjesništvo njemačkog romantizma prikazuje se u društveno-povijesnom kontekstu, posebno s obzirom na zbivanja u Europi i njemačkim zemljama nakon Francuske revolucije (Napoleonovi ratovi, njemački pokušaji nacionalnog i državnog okupljanja, društvene krize i sukobi), te u odnosu prema ostalim umjetnostima tog vremena. Od autora zastupljeni su Ludwig Tieck, Novalis, Clemens Brentano, Achim von Arnim, Joseph von Eichendorff, E. Th. A. Hoffmann, Adalbert von Chamisso, od teorietičara i znanstvenika braća Schlegel i Jacob Grimm. Posebno se obrađuju kraće prozne forme (novela, umjetnička bajka), te lirika.  Analizira se i književni opus trojice pisaca "između klasike i romantizma": prozaiste Jeana Paula, liričara Friedricha Hölderlina i dramatičara i noveliste Heinriche von Kleista

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje, konzultativna nastava
 
Slušanje izlaganja, proučavanje literature i bilježaka, analiza primarne literature, rasprava opisati književno-teorijske pozicije njemačke romantičarske poezije Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
Predavanje, konzultativna nastava
 
Sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava predstaviti glavne predstavnike romantičarske literature i njihova djela    
 
Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij, usmeni ispit
Zadatak čitanja i analize primjera, konzultativna nastava, seminarsko izlaganje, grupna rasprava, radionica
 
Seminarski rad, suradnja, aktivno sudjelovanje opisati karakteristike  romantičarske lirike i novelistike
 
Usmeno izlaganje, kolokvij, aktivnost studenata u nastavi, usmeni ispit, dnevnik čitanja
Seminarsko izlaganje, radionica, konzultativna nastava, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak
 
Seminarski rad, odgovorno izvršavanje obveza, postavljanje i rješavanje problema prepoznati stilske karakteristike njemačke romantičarske lirike i kraće proze
 
Poster prezentacija, seminarski rad, aktivnost studenata na nastavi, usmeni ispit, kolokvij
Predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, konzultativna nastava, seminarsko izlaganje, grupna rasprava, radionica Suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza
 
formulirati dodirne točke i različitosti između romantizma u njemačkoj i hrvatskoj književnosti Samostalno istraživanje, seminarski rad, projektna aktivnost
Sastavljanje zadataka za grupni i samostalni rad i prezentiranje zadataka, konzultativna nastava, seminarski rad Suradnja, odgovorno izvršavanje obveza opisati  individualističke i alternativne stavove njemačkog romantizma, njegove različitosti prema pozicijama tzv. "weimarske klasike". Samostalno istraživanje, seminarski rad, projektna aktivnost, aktivnost na nastavi, usmeni ispit
Grupni rad, radionica, grupna rasprava, konzultativna nastava
 
Seminarski rad, suradnja
 
uočavati idejne i filozofske osnove romantičarske poezije Samostalno istraživanje, seminarski rad, projektna aktivnost, aktivnost na nastavi, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Projekt/referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 1,25 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Projekt/referat 1 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz Kolokvija obveznih lektira (50% konačne ocjene) i projekta/referata na unaprijed dogovorenu temu (50% konačne ocjene).

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je ostvario ocjenu 4 iz Kolokvija te ocjenu 5 Projekta/referata.

Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (Kol. x 0,5) (Proj. x 0,5).

Skala je ocjenjivanja u svim elementima sljedeća: (55%-62%) = dovoljan (2), (63%-79%) = dobar (3), (80%-89%) = vrlo dobar (4), (90%-100%) = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati i položio sve obvezne lektire (Kolokvij) te tijekom semestra pred grupom prezentirao projektni rad na unaprijed dogovorenu temu. Ukoliko student nije obavio projektni rad za vrijeme semestra, mora birati temu Pisanog rada i predati isti 10 dana prije ispitnog roka.

 

 

Obavezna literatura:

Lektira (ispituje se kroz Kolokvij 1)

 1. H. von Kleist: Der zerbrochene Krug; Michael Kohlhaas
 2.  L. Tieck: Der gestiefelte Kater
 3.  J. von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts
 4. E. Th. A. Hoffmann: Der Sandmann
 5. A. von Chamisso: Peter Schlemihls wundersame Geschichte

Sekundarna literatura:

 1. V. Žmegač (hrsg): V. Žmegač (Hrsg.) Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Band I/2, Königstein /Taunus 1978. (str. 92-177)
 2. E. Ribbat (Hrsg.): Romantik. Ein literaturwissenschaftliches Studienbuch, Athenäum Verlag,  Königsten/Ts  1979 (str. 1-78; 98-113; 138-191; 213-236)
 3. B. von Wiese (Hrsg.): Deutsche Dichter der Romantik. Ihr Leben und Werk. E. Schmidt Verlag, Berlin 1983.

Dopunska literatura:

 1. Erika u. Ernst von Borries: Deutsche Literaturgeschichte. Band 5. Romantik, DTV, München 1997.
 2. H. Prang (Hrsg): Begriffsbestimmung der Romantik. Darmstadt 1972

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Analiza rezultata ocjena referata, pismenog testa i seminarskog rada

Ostale informacije: