Kazališna radionica 1

 

Naziv kolegija:
Kazališna radionica 1
Šifra ISVU:
46333
Šifra MOZVAG:
NJ123
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija je omogućiti alternativni pristup germanistici i njemačkom jeziku na svim područjima: kao jezične vježbe, kao književni seminar, a prije svega kao kazališnu radionicu. Osim toga, svrha je kolegija stvaranje samostalne kazališne skupine studenata germanistike te daljnje razvijanje iste.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • sudjelovati u uvježbavanju i izvedbi kraćeg kazališnog komada sa njemačkog govornog područja 20. stoljeća
  • u kraćim crtama pismeno prikazati određene kazališne, književnopovijesne ili književne aspekte određenog djela
  • diskutirati o kazališnim, književnopovijesnim i književnim aspektima određene epohe

Sadržaj predmeta:

Kolegij se nadovezuje na kazališnu radionicu iz ožujka 2006., te nastavlja s radom koji je tada započet. Do božićnih blagdana bi se trebalo pripremiti kazališni komad na njemačkom jeziku koji će se tada javno izvesti u Osijeku. Tekstualnu podlogu čini kraći kazališni komad autora s njemačkog govornog područja 20. stoljeća.

K tome, proučavat će se kazališni, književnoteorijski i povijesni aspekti 20. stoljeća koji taj kazališni komad i njegovu izvedbu smještaju u potrebni germanistički kontekst

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,15 15%
Esej 0,15 15%
Pohađanje nastave 2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Aktivnost u nastavi (vježbe i igre), pripremni zadaci (npr. pisanje i/ili odabir i skraćivanje tekstova, izrada koncepta), izvedba kazališnog komada, kazalište i/ili filmski (gluma, jezik, kostimi, tehnologija itd.) i na kraju semestra kratak pismeni rad.

Budući da se radi o kreativnim zadatcima, kolegij ne predviđa završni pismeni ispit, nego se konačna ocjena izvodi iz prikaza aktivnosti navedenih u tablici.

Primjer izračunavanja ocjene:

Aktivnost u nastavi (vježbe i igre): 15 bodova; pripremni zadaci: 30 bodova; Završna prezentacija: 50 bodova; esej: 15 bodova

ocjena 1: do 69 bodova

ocjena 2: od 69 bodova

ocjena 3: od 76 bodova

ocjena 4: od 83 boda

ocjena 5: od 90 bodova

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni sudjelovati u završnoj prezentaciji. Rezultati nastave prikazuju se kao kazalište na pozornici pred publikom i/ili kao film pred publikom.

 

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  • Materijali korišteni na nastavi

Dopunska literatura:

  • Materijali korišteni na nastavi

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: