Njemačka i austrijska povijest do 1848.

 

Naziv kolegija:
Njemačka i austrijska povijest do 1848.
Šifra ISVU:
43226
Šifra MOZVAG:
NPI01
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Korte, Mareike
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ovaj pregled povijesti njemačkog govornog područja od „početaka“ do revolucionarne 1848. godine treba pojasniti kako su nastala i razvijala se ta kulturna i jezična područja. Pritom se u osnovnim crtama obrađuje ono što je zajedničko, ali i različito u razvitku Austrije i Njemačke u države. Kolegij treba studentima pružiti osnovna znanja i omogućiti pristup razumijevanju političke kulture obiju država.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • samostalno protumačiti određene teme iz njemačke i austrijske povijesti do 1848. godine
  • u osnovnim crtama odrediti poveznice u povijesnom razvoju Austrije i Njemačke do 1848. godine
  • identificirati osnovne razlike u povijesnom razvoju Austrije i Njemačke do 1848. godine
  • u osnovnim crtama opisati nastanak i razvoj kulturnih i jezičnih područja Austrije i Njemačke do 1848. godine

Sadržaj predmeta:

S obzirom da kolegij pokriva jako veliko razdoblje, u mnoge je teme moguće dati tek uvid. Obrađuju se sljedeća razdoblja:

- germani i seoba naroda

- vladavina Karolinga

- doba saskih i salijskih careva

- dinastija Hohenstaufen

- uspon kuće Habsburg

- Carstvo u kasnom srednjem vijeku

- reformacija, vjerski ratovi i protureformacija

- doba apsolutizma

- njemačke države u doba Francuske revolucije i Napoleona

- od Bečkog kongresa do revolucija 1848.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
samostalni seminarski zadatak, konzultativna nastava, seminarsko izlaganje samostalno proučavanje literature, pohađanje konzultacija samostalno protumačiti određene teme iz njemačke i austrijske povijesti do 1848. godine usmeni referat, seminarski rad
predavanje, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava u osnovnim crtama odrediti poveznice u povijesnom razvoju Austrije i Njemačke do 1848. godine aktivnost studenata u nastavi
predavanje, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava identificirati osnovne razlike u povijesnom razvoju Austrije i Njemačke do 1848. godine aktivnost studenata u nastavi
predavanje, diskusija, usmeno izlaganje, samostalni seminarski zadatak slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava u osnovnim crtama opisati nastanak i razvoj kulturnih i jezičnih područja Austrije i Njemačke do 1848. godine aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni rad kraćeg opsega, Pohađanje nastave, Radni zadaci, Usmena prezentacija

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni rad kraćeg opsega 0,8 40%
Pohađanje nastave 1 0%
Radni zadaci 0,4 20%
Usmena prezentacija 0,8 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U ukupnu ocjenu ulaze rezultati iz radnih zadaća (20% ukupne ocjene), usmene prezentacije (40% ukupne ocjene) i pismenog rada (40% ukupne ocjene).

Primjer izračunavanja ocjene:

Radni zadaci: 20 bodova; usmena prezentacija: 40 bodova; pismeni rad: 40 bodova

ocjena 1: do 69 bodova

ocjena 2: od 69 bodova

ocjena 3: od 76 bodova

ocjena 4: od 83 boda

ocjena 5: od 90 bodova

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, radni zadaci, usmena prezentacija, pismeni rad

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  • Materijali korišteni na nastavi

 

Dopunska literatura:

  • Materijali korišteni na nastavi

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: