Njemačka i austrijska povijest do 1848.

 

Naziv kolegija:
Njemačka i austrijska povijest do 1848.
Šifra ISVU:
43226
Šifra MOZVAG:
NPI01
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dämon, Daniela
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ovaj pregled povijesti njemačkog govornog područja od „početaka“ do revolucionarne 1848. godine treba pojasniti kako su nastala i razvijala se ta kulturna i jezična područja. Pritom se u osnovnim crtama obrađuje ono što je zajedničko, ali i različito u razvitku Austrije i Njemačke u države. Kolegij treba studentima pružiti osnovna znanja i omogućiti pristup razumijevanju političke kulture obiju država.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • samostalno protumačiti određene teme iz njemačke i austrijske povijesti do 1848. godine
 • u osnovnim crtama odrediti poveznice u povijesnom razvoju Austrije i Njemačke do 1848. godine
 • identificirati osnovne razlike u povijesnom razvoju Austrije i Njemačke do 1848. godine
 • u osnovnim crtama opisati nastanak i razvoj kulturnih i jezičnih područja Austrije i Njemačke do 1848. godine

Sadržaj predmeta:

S obzirom da kolegij pokriva jako veliko razdoblje, u mnoge je teme moguće dati tek uvid. Obrađuju se sljedeća razdoblja:

- germani i seoba naroda

- vladavina Karolinga

- doba saskih i salijskih careva

- dinastija Hohenstaufen

- uspon kuće Habsburg

- Carstvo u kasnom srednjem vijeku

- reformacija, vjerski ratovi i protureformacija

- doba apsolutizma

- njemačke države u doba Francuske revolucije i Napoleona

- od Bečkog kongresa do revolucija 1848.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
samostalni seminarski zadatak, konzultativna nastava, seminarsko izlaganje samostalno proučavanje literature, pohađanje konzultacija samostalno protumačiti određene teme iz njemačke i austrijske povijesti do 1848. godine usmeni referat, seminarski rad
predavanje, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava u osnovnim crtama odrediti poveznice u povijesnom razvoju Austrije i Njemačke do 1848. godine aktivnost studenata u nastavi
predavanje, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava identificirati osnovne razlike u povijesnom razvoju Austrije i Njemačke do 1848. godine aktivnost studenata u nastavi
predavanje, diskusija, usmeno izlaganje, samostalni seminarski zadatak slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava u osnovnim crtama opisati nastanak i razvoj kulturnih i jezičnih područja Austrije i Njemačke do 1848. godine aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Radni zadaci, Usmena prezentacija

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 50%
Pohađanje nastave 1 0%
Radni zadaci 0,4 20%
Usmena prezentacija 0,6 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz usmene prezentacije s dodatnom aktivnošću (30% završne ocjene), iz radnih zadataka (20% konačne ocjene), te završnog Pisanog ispita (50% konačne ocjene). 

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je ostvario ocjenu 4 iz Usmene prezentacije, ocjenu 3 iz Radnih zadataka, te ocjenu 2 iz završnog Pisanog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (Usm. prez. x 0,3) + (Rad. zad. x 0,2) + (P. ispit x 0,5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati te položio Pisani ispit s pozitivnom ocjenom

 

 

Obavezna literatura:

 1. Schulze, Hagen: Kleine deutsche Geschichte. München. Beck. 2017
 2. Vocelka, Karl: Geschichte Österreichs. Kultur – Gesellschaft – Politik. Graz, Wien, Köln 2009

Dopunska literatura:

 1. Blickle, Peter: Die Reformation im Reich. Stuttgart 2000
 2. Lichtenberger, Elisabeth: Österreich. Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik. Darmstadt 1997
 3. Münch, Paul: Das Jahrhundert des Zwiespalts. Deutschland 1600-1700. Stuttgart u.a. 1999
 4. Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 2: Von der Reformära bis zur industriellen und politischen "Deutschen Doppelrevolution" 1815-1845/49. München 1987
 5. Zettl, Erich: Deutschland in Geschichte und Gegenwart, ein Überblick. Ismaning 1997

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: