Poljski jezik 5

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij je nastavak Poljskog jezika 4. Cilj je kolegija razvijati stečene jezične vještine - upoznati studente s novim gramatičkim strukturama te osvježiti upoznate, proširiti vokabular (razine A2-B1), razvijati komunikativne kompetencije studenata i vještinu pisanoga i usmenoga izražavanja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • koristiti se vokabularom (razine A2-B1)
 • interpretirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom jeziku
 • prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s hrvatskoga na poljski
 • upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi i pisanom tekstu
 • pravilno ispuniti službene obrasce i upitnike
 • pravilno upotrijebiti idiomske fraze

Sadržaj predmeta:

Kolegij obrađuje sljedeće teme: učenje i ispitivanje, moda i ljepota, život i posao, poljska kuhinja, život u emigraciji, naručivanje usluga i rješavanje problema, financije te utvrđuje upoznane gramatičke konstrukcije i upoznaje s novim.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

suradničko učenje                          
radionica                                        
analiza vizualnih materijala
analiza audio materijala
vježbe
slušanje izlaganja
aktivno sudjelovanje
ponavljanje           
dijaloška situacija
koristiti se vokabularom (razine A2-B1)
 
aktivnost studenata u nastavi
usmeni ispit, pismeni ispit
rad na tekstu
suradničko učenje                          
vježbe
slušanje izlaganja
aktivno sudjelovanje
ponavljanje
analizirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom jeziku
 
aktivnost studenata u nastavi
usmeni ispit, pismeni ispit
rad na tekstu
suradničko učenje                          
vježbe
 
slušanje izlaganja
aktivno sudjelovanje
pismeno izražavanje
prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s hrvatskoga na poljski
 
aktivnost studenata u nastavi
usmeni ispit, pismeni ispit
radionica            
suradničko učenje                          
 
aktivno sudjelovanje, ponavljanje
pismeno izražavanje
pravilno upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi i pisanom tekstu
 
aktivnost studenata u nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
suradničko učenje
vježbe
aktivno sudjelovanje
 
pravilno ispuniti službene obrasce i upitnike
 
aktivnost studenata u nastavi
pismeni ispit
 
suradničko učenje
vježbe                
rad na tekstu
 
aktivno sudjelovanje
pismeno izražavanje
pravilno upotrijebiti idiomske fraze u tekstu
 
aktivnost studenata u nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,1 50%
Pismeni ispit 0,65 30%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,3 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz pismenog i usmenog ispita (50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita, 40% iz usmenog ispita) te aktivnost na nastavi (10% konačne ocjene).

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u vježbama i pripremiti se za nastavni sat i predati domaće zadaće u predviđenom roku.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, Hurra! Po polsku 3, Podręcznik studenta, Prolog Szkołą Języków Obcych, Kraków, 2010.
 2. Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, Hurra! Po polsku 3, Zeszyt ćwiczeń, Prolog Szkołą Języków Obcych, Kraków, 2010.
 3. Liliana Madelska, Małgorzata Warchoł-Schlottman, Hurra! Odkrywamy język polski, Gramatyka dla uczących się języka polskiego jako obcego, Prolog Szkołą Języków Obcych, Kraków, 2008.
 4. Aleksandra Achtelik, Wioletta Hajduk-Gawron, Agnieszka Madeja, Magdalena Świątek, Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, Universitas, Kraków, 2012.

Dopunska literatura:

 1. Ewa Lipińska, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców, Universitas, Kraków, 2012.
 2. Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin, Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 3. FRAZPOL. Frazeologa polska. Komputerowy program wspomagający naukę języka polskiego, oprac. J. Tambor, R. Cudak, Katowice, 2011.

Rječnici:

 1. Milan Moguš, Neda Pintarić, Poljsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 2. Andrzej Markowski, Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2011.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa, analiza uspjeha studenata.

Ostale informacije: