Upravljanje očuvanjem i prezentacijom kulturne baštine

 

Naziv kolegija:
Upravljanje očuvanjem i prezentacijom kulturne baštine
Šifra ISVU:
151060
Šifra MOZVAG:
INFDDI10
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Hasenay, Damir
15
0
0
Horvat, Ines
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi su kolegija upoznati studente s teorijskim konceptima upravljanja zaštitom i prezentacijom kulturne baštine te njihovom implementacijom u baštinskim ustanovama, osposobiti studente za planiranje i organizaciju aktivnosti zaštite i prezentacije različitih korpusa građe u različitim ustanovama, kao i za samostalno praćenje stručne literature i primjera dobre prakse.

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kolegija studenti će biti sposobni:

 • definirati i opisati tipologiju kulturne baštine
 • razlikovati specifičnosti pojedinih vrsta kulturne baštine
 • prepoznati i opisati osnovne koncepte upravljanja zaštitom
 • uočiti zajednička ishodišta i razlikovati specifičnosti upravljanja zaštitom u arhivima, knjižnicama i muzejima
 • primijeniti teorijske spoznaje u izradi modela upravljanja zaštitom za specifične korpuse građe ili specifični kontekst ustanove
 • samostalno organizirati modele upravljanja zaštitom baštine u fizičkom i virtualnom okruženju.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji su predmeta sljedeći: definicije i podjela kulturne baštine, pojmovi i koncepti u upravljanju zaštitom, aspekti upravljanja zaštitom, modeli upravljanja zaštitom, specifičnosti upravljanja zaštitom baštine u arhivima, knjižnicama i muzejima, sličnosti i razlike, planiranje i strategija, zakonski okvir, upravljanje financijama, specifičnosti materijala, ispitivanja stanja, planiranje za slučaj katastrofe, integrirano upravljanje nametnicima, metode i tehnike zaštite, kriteriji odabira građe za zaštitu, edukacija, kulturološki okviri upravljanja zaštitom, upravljanje zaštitom u digitalnom okruženju.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama definirati i opisati tipologiju kulturne baštine
razlikovati specifičnosti pojedinih vrsta kulturne baštine
prepoznati i opisati osnovne koncepte upravljanja zaštitom
pismeni test (40% ukupne ocjene, odnosno 80 ocjenskih bodova)
- usmeno postavljanje pitanja studentu (10% ukupne ocjene, odnosno 20 ocjenskih bodova)
seminari i radionice sudjelovanje u seminarskim raspravama i izrada seminarskog rada uočiti zajednička ishodišta i razlikovati specifičnosti upravljanja zaštitom u arhivima, knjižnicama i muzejima
primijeniti teorijske spoznaje u izradi modela upravljanja zaštitom za specifične korpuse građe ili specifični kontekst ustanove
ocjena napisanog seminarskog rada (30% ukupne ocjene, odnosno 60 ocjenskih bodova)
samostalni pismeni rješavanje problemskih zadataka i sudjelovanje u raspravi samostalno organizirati modele upravljanja zaštitom baštine u fizičkom i virtualnom okruženju problemski pismeni i rasprava na nastavi (20% ukupne ocjene, odnosno 40 ocjenskih bodova)
mentorski rad konzultacije s nastavnikom pri izradi problemskih zadataka usvojiti navedene ishode učenja kolegija evidencija konzultacija vezanih uz kolegij i izradu zadataka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 20%
Pismeni ispit 0,5 40%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,37 30%
Usmeni ispit 0,13 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: pismeni ispit (40%): 80, usmeni ispit (10%): 20, aktivnost na nastavi (20%): 40, seminarski rad (30%): 60.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110 − 125 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 126 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160− 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Prisustvo na nastavi, praćenje literature, pisanje seminarskog rada, izrada zadataka i aktivnost na nastavi.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Preservation management for libraries, archives and museums / ed. by G. E. Gorman and S. J. Shep. London: Facet Publishing, 2006.
 2. Preservation: Issues and planning / edited by Paul N. Banks and Roberta Pilette. Chicago, London: American Library Association, 2000.
 3. Disaster management for libraries and archives / ed. by G. Matthews and J. Feather. Aldershot:Ashgate, 2003.
 4. Harvey, Ross. Preservation in libraries: principles, strategies and practices for librarians. London: Bowker-Sauer, 1993.
 5. Calvi, Elise et al. The preservation manager's guide to cost analysis. Chicago: American Library Association, 2006.

Dopunska literatura:

 1. Kirchhoff, A. and Morrissey, S. Preserving eBooks. DPC, Technology Watch Reports, 2014. www.dpconline.org
 2. Cloonan, Michele. Organizing preservation activities. Washington: Association of Research Libraries, 1993.
 3. Darling, Pamela. Preservation planning program: an assisted self-study manual for libraries. Chicago: Association of research Libraries, 1993.
 4. Merrill-Oldham, Jan, Clark Morrow, Carolyne i Roosa, Mark. Preservation program models: s study project and report. Washington: Association of Research Libraries, 1991.
 5. Harvey, Ross. Preservation in libraries: a reader. London etc.: Bowker – Saur, 1993.
 6. Boomgaarden, Wesley. Staff training and user awareness in preservation management. Washington: Association of Research Libraries, 1993.
 7. Brokerhof, A. et al. Buggy Biz. Integrated pest management in collections. Amsterdam: Netherlands Institute for Cultural Heritage, 2007.
 8. Walker, Allison. Preservation assessment survey: an interdisciplinary approach. // Liber Quarterly, 13 (2003), 273-280.
 9. Beagrie, N. and M. Jones. Preservation management of digital materials: a handbook. London: The British Library, 2003.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata, seminarske rasprave kojima se studentima omogućuje da iznesu primjedbe i prijedloge. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

Ostale informacije: