Poljski jezik 6

 

Naziv kolegija:
Poljski jezik 6
Šifra ISVU:
151054
Šifra MOZVAG:
NH26
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
poljski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Stanisz Hanžek, Małgorzata Sabina
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij je nastavak Poljskog jezika 5. Cilj je kolegija razvijati stečene jezične vještine - upoznati studente s novim gramatičkim strukturama te osvježiti upoznate, proširiti vokabular (razine B1), razvijati komunikativne kompetencije studenata i vještinu pisanoga i usmenoga izražavanja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • koristiti se vokabularom (razine B1)
 • interpretirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom jeziku
 • prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s hrvatskoga na poljski
 • pravilno upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi i pisanom tekstu
 • formulirati dulju pismenu izjavu kao recenzija, intervju, sažetak književnog djela i izvornog teksta, službeno pismo, komentar na zadanu temu

Sadržaj predmeta:

Kolegij obrađuje svakodnevne teme kao: svijet ekonomije, politički život u Poljskoj, ljudska prava, ravnopravnost i diskriminacija, svijet prirode, ekologija i klima, mediji i reklama, kultura visoka i popularna, razonoda, religija i vjera te utvrđuje upoznane gramatičke konstrukcije i uvodi nove.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

suradničko učenje                          
radionica                                        
analiza vizualnih materijala
analiza audio materijala
vježbe
slušanje izlaganja
aktivno sudjelovanje
ponavljanje           
dijaloška situacija
koristiti se vokabularom (razine B1)
 
aktivnost studenata u nastavi
usmeni ispit
pismeni ispit
suradničko učenje
vježbe                
rad na tekstu
 
aktivno sudjelovanje
ponavljanje
interpretirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom jeziku
 
aktivnost studenata u nastavi
usmeni ispit
pismeni ispit
suradničko učenje
vježbe                
rad na tekstu
 
pismeno izražavanje
aktivno sudjelovanje
 
prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s hrvatskoga na poljski
 
aktivnost studenata u nastavi
pismeni ispit
suradničko učenje
vježbe                
rad na tekstu
 
aktivno sudjelovanje
ponavljanje
pravilno upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi i pisanom tekstu
 
aktivnost studenata u nastavi
usmeni ispit
pismeni ispit
vježbe                
rad na tekstu
 
pismeno izražavanje formulirati dulju pismenu izjavu kao recenzija, intervju, sažetak književnog djela i izvornog teksta, službeno pismo, komentar na zadanu temu
 
aktivnost studenata u nastavi
pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,1 50%
Pismeni ispit 0,65 30%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,3 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz pismenog i usmenog ispita (50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita, 40% iz usmenog ispita) te aktivnost na nastavi (10% konačne ocjene).

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u vježbama i pripremiti se za nastavni sat i predati domaće zadaće u predviđenom roku.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, Hurra! Po polsku 3, Podręcznik studenta, Prolog Szkoła Języków Obcych, Kraków, 2010.
 2. Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, Hurra! Po polsku 3, Zeszyt ćwiczeń, Prolog Szkoła Języków Obcych, Kraków, 2010.
 3. Aleksandra Achtelik, Wioletta Hajduk-Gawron, Agnieszka Madeja, Magdalena Świątek, Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, Universitas, Kraków, 2012.
 4. Liliana Madelska, Małgorzata Warchoł-Schlottman, Hurra! Odkrywamy język polski, Gramatyka dla uczących się języka polskiego jako obcego, Prolog Szkołą Języków Obcych, Kraków, 2008.

Dopunska literatura:

 1. Ewa Lipińska, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców, Universitas, Kraków, 2012.
 2. Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin, Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 3. FRAZPOL. Frazeologa polska. Komputerowy program wspomagający naukę języka polskiego, oprac. J. Tambor, R. Cudak, Katowice, 2011.

Rječnici:

 1. Milan Moguš, Neda Pintarić, Poljsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 2. Andrzej Markowski, Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2011.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: