Poljski jezik 6

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij je nastavak Poljskog jezika 5. Cilj je kolegija razvijati stečene jezične vještine - upoznati studente s novim gramatičkim strukturama te osvježiti upoznate, proširiti vokabular (razine B1), razvijati komunikativne kompetencije studenata i vještinu pisanoga i usmenoga izražavanja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • koristiti se vokabularom (razine B1)
  • interpretirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom jeziku
  • prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s hrvatskoga na poljski
  • pravilno upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi i pisanom tekstu
  • formulirati dulju pismenu izjavu kao recenzija, intervju, sažetak književnog djela i izvornog teksta, službeno pismo, komentar na zadanu temu

Sadržaj predmeta:

Kolegij obrađuje svakodnevne teme kao: svijet ekonomije, politički život u Poljskoj, ljudska prava, ravnopravnost i diskriminacija, svijet prirode, ekologija i klima, mediji i reklama, kultura visoka i popularna, razonoda, religija i vjera te utvrđuje upoznane gramatičke konstrukcije i uvodi nove.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

suradničko učenje                          
radionica                                        
analiza vizualnih materijala
analiza audio materijala
vježbe
slušanje izlaganja
aktivno sudjelovanje
ponavljanje           
dijaloška situacija
koristiti se vokabularom (razine B1)
 
aktivnost studenata u nastavi
usmeni ispit
pismeni ispit
suradničko učenje
vježbe                
rad na tekstu
 
aktivno sudjelovanje
ponavljanje
interpretirati pročitane i preslušane tekstove na poljskom jeziku
 
aktivnost studenata u nastavi
usmeni ispit
pismeni ispit
suradničko učenje
vježbe                
rad na tekstu
 
pismeno izražavanje
aktivno sudjelovanje
 
prevesti kratke tekstove s poljskog jezika na hrvatski te s hrvatskoga na poljski
 
aktivnost studenata u nastavi
pismeni ispit
suradničko učenje
vježbe                
rad na tekstu
 
aktivno sudjelovanje
ponavljanje
pravilno upotrijebiti upoznane gramatičke strukture u usmenoj izjavi i pisanom tekstu
 
aktivnost studenata u nastavi
usmeni ispit
pismeni ispit
vježbe                
rad na tekstu
 
pismeno izražavanje formulirati dulju pismenu izjavu kao recenzija, intervju, sažetak književnog djela i izvornog teksta, službeno pismo, komentar na zadanu temu
 
aktivnost studenata u nastavi
pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,1 50%
Pismeni ispit 0,65 30%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,3 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti dobivaju ocjenu na temelju 3 pismenih testa tijekom nastave ili pismenog ispita na kraju semestra. Studenti koji ne polože jedan od testova izlaze na pismeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u vježbama i pripremiti se za nastavni sat i predati domaće zadaće u predviđenom roku.

 

 

Obavezna literatura:

. Stempek, A. Stelmach, Polski krok po kroku 2, Glossa, Kraków 2014.

I. Stempek, A. Stelmach, Polski krok po kroku 2 zeszyt ćwiczeń, Glossa, Kraków 2014.

Dopunska literatura:

J. Krztoń, Testuj swój polski: Słownictwo 2, Prolog 2015. 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: