Baze podataka

 

Naziv kolegija:
Baze podataka
Šifra ISVU:
46344
Šifra MOZVAG:
BPOD
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Galić, Silvija
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upućivanje studenata u način oblikovanja baza podataka, te korištenje programa za izradu baza podataka

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • opisati razloge za formaliziranje podataka u datotekama,
  • samostalno izrađivati jednostavne baze podataka na računalu,
  • izraditi relacijske tablice,
  • kreirati objekte u bazi podataka,
  • diskutirati o kvaliteti baze podataka

Sadržaj predmeta:

Uvod u baze podataka. Relacijsko modeliranje podataka. Relacijski model. Normalizacija na osnovu funkcionalnih i višeznačnih ovisnosti. Jezici za relacijske baze podataka. Relacijska algebra. Relacijski račun. Pristup na osnovu primarnog ključa. Integritet i sigurnost baze podataka. Čuvanje integriteta.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, izrada zadataka, komunikacija pomoću računala, učenje na daljinu pomoću Moodle-a, samostalna uporaba literature opisati razloge za formaliziranje podataka u datotekama pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, ocjenjivanje samostalno izrađenih zadataka tijekom vježbi, praktični zadatak, usmeni ispit po potrebi
predavanja, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, izrada zadataka, komunikacija pomoću računala, učenje na daljinu pomoću Moodle-a, samostalna uporaba literature samostalno izrađivati jednostavne baze podataka na računalu pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, ocjenjivanje samostalno izrađenih zadataka tijekom vježbi, praktični zadatak, usmeni ispit po potrebi
predavanja, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, izrada zadataka, komunikacija pomoću računala, učenje na daljinu pomoću Moodle-a, samostalna uporaba literature izraditi relacijske tablice pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, ocjenjivanje samostalno izrađenih zadataka tijekom vježbi, praktični zadatak, usmeni ispit po potrebi
predavanja, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, izrada zadataka, komunikacija pomoću računala, učenje na daljinu pomoću Moodle-a, samostalna uporaba literature kreirati objekte u bazi podataka pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, ocjenjivanje samostalno izrađenih zadataka tijekom vježbi, praktični zadatak, usmeni ispit po potrebi
predavanja, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, izrada zadataka, komunikacija pomoću računala, učenje na daljinu pomoću Moodle-a, samostalna uporaba literature diskutirati o kvaliteti baze podataka pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, ocjenjivanje samostalno izrađenih zadataka tijekom vježbi, praktični zadatak, usmeni ispit po potrebi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Usmeni ispit, Zadaci za praćenje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 1,25 40%
Zadaci za praćenje 0,75 60%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. M. Varga : Baze podataka, konceptualno, fizičko i logičko modeliranje podataka, Drip, Zagreb, 1994.
  2. S. Tkalac : Relacijsko model, DRIP, Zagreb, 1993.

Dopunska literatura:

  1. C. J. Date: An Introduction to Database Systems, 7th Edition. Addision-Wesley, Reading MA, 1999.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: