Književnost biedermeiera i mlade Njemačke

 

Naziv kolegija:
Književnost biedermeiera i mlade Njemačke
Šifra ISVU:
46341
Šifra MOZVAG:
NK12
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jug, Stephanie
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolega  promatrati njemačke književne tekstove nastale od Bečkog kongresa do revolucije 1848/49, a koji su pisani u duhu poetike biedermeiera i revolucionarne Mlade Njemačke, u dijakronijskom razvitku i dinamičnom odnosu prema istodobnim tekstovima neknjiževnog diskursa kao i prema političkoj i socijalnoj stvarnosti. Književnost njemačkog biedermeiera i Mlade Njemačke stavlja se i u kontekst utjecaja i dodira s drugim nacionalnim književnostima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati stilističke formacije bidermajera i Mlade Njemačke u povijesnom i filozofskom kontekstu
 • nabrojati istaknute predstavnike i književna djela bidermajera i Mlade Njemačke
 • u književnim tekstovima prepoznavati sadržajna i formalna obilježja bidermajera i Mlade Njemačke
 • analizirati književna djela u povijesnom i poetološkom kontekstu, usmeno i pismeno
 • uspoređivati  njemačku književnost bidermajera i Mlade Njemačke te hrvatsku književnost restauracije i narodnog preporoda
 •  samostalno vrednovati postignuća i značaj epohe za povijest njem. književnosti
 • debatirati o značajnim dosezima epohe

Sadržaj predmeta:

BIEDERMEIER:

Književnost se promatra u kontekstu restauracije nakon Bečkog kongresa. Pokušat će se definirati duh, kultura i umjetnost biedermeiera općenito. Posebna pozornost bit će posvećena životu i djelu autora kao što su Annette von Droste-Hülshoff, Eduard Mörike, Jeremias Gotthelf, Nikolaus Lenau, Adalbert Stifter i August von Platen. U Metternichovoj Austriji situacija je specifična zbog katoličkog utjecaja i selektivne recepcije romantizma. Austrija je zemlja glazbe, a Beč metropola pučkog kazališta koji ima dugu tradiciju. Bit će također prikazani život i djelo Ferdinanda Raimunda, Johanna Nepomuka Nestroya i Franza Grillparzera.

MLADA NJEMAČKA:

Za razliku od rezigniranih predstavnika biedermeiera, književnici koje smijemo obuhvatiti terminom Mlade Njemačke dio su političkog i poetološkog vrenja, formacije koja se protivi Metternichovu režimu. Oni beskompromisno zagovaraju građanske slobode i rješavanje njemačkog nacionalnog pitanja. Naročito od francuske srpanjske revolucije 1830. eskalira sukob liberalnih i demokratskih snaga s predstavnicima reakcionarnih pokrajinskih vlasti u Njemačkom savezu. Do kulminacije dolazi u revoluciji 1848./49. Po aluziji na početak revolucije u ožujku 1848. cijelo ovo razdoblje, a napose od 1830. do sloma revolucionarnih težnji, naziva se i «predožujkom». Ukazat će se na duhovne fundamente ove grupacije, byronizam i svjetsku bol. Objasnit će se važnost feljtona kao dominantnog nefikcionalnog književnog žanra. Glavni predstavnici su Georg Büchner, revolucionar dramske umjetnosti, i Heinrich Heine, neugodni kritičar vremena. Međutim, dat će se prikaz života i djela autora kao što su Christian Dietrich Grabbe, Ludwig Börne, Ludolf Wienbarg, Karl Gutzkow, Heinrich Laube, Ferdinand Freiligrath, Georg Herwegh, Karl Immermann i Anastasius Grün

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije opisati stilističke formacije bidermajera i Mlade Njemačke u povijesnom i filozofskom kontekstu usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije nabrojati istaknute predstavnike i književna djela bidermajera i Mlade Njemačke usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije u književnim tekstovima prepoznavati sadržajna i formalna obilježja bidermajera i Mlade Njemačke usmeni ispit
seminar analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, dramska prezentacija, pojedinačno čitanje tekstualnih primjera, izlaganje seminarskih radova analizirati književna djela u povijesnom i poetološkom kontekstu, usmeno i pismeno kontinuirano praćenje uspjeha u nastavi seminara, interpretiranje književnih djela, seminarski rad, pregled i ocjena dnevnika čitanja lektire
seminar analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje uspoređivati  njemačku književnost bidermajera i Mlade Njemačke te hrvatsku književnost restauracije i narodnog preporoda kontinuirano praćenje uspjeha u nastavi seminara, usmeni ispit
predavanje i seminar slušanje izlaganja, rasprave samostalno vrednovati postignuća i značaj epohe za povijest njem. književnosti usmeni ispit
predavanje i seminar slušanje izlaganja, rasprave debatirati o značajnim dosezima epohe usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 1,2 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,85 40%
Usmeni ispit 0,2 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz usmenog Kolokvija 1 iz obvezne lektire (30% konačne ocjene), iz seminarskog rada (40% konačne ocjene), iz pisanog Kolokvija 2 iz teorije (20% završne ocjene) i završnog usmenog ispita (10% konačne ocjene).

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je ostvario ocjenu 4 iz usmenog Kolokvija 1 iz obvezne lektire, ocjenu 3 iz seminarskog rada, ocjenu 2 iz pisanog Kolokvija 2 iz teorije te ocjenu 2 iz završnog usmenog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (kol. 1 x 0,3) + (sem. rad x 0,4) + + (kol. 2 x 0,2) + ( z. isp. x  0,1)

Skala je ocjenjivanja u svim elementima sljedeća: (50%-61%) = dovoljan (2), (62%-74%) = dobar (3), (75%-87%) = vrlo dobar (4), (88%-100%) = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati, položio obvezne lektire (Kolokvij 1) i predao pozitivno ocjenjen Seminarski rad. Ukoliko student ne položi Kolokvij 2, gradivo odgovara na završnom Usmenom ispitu.

 

 

Obavezna literatura:

Lektira: (ispituje se kroz Kolokvij 1)

 1. G. Büchner Dantons Tod,
 2. G. Büchner Leonce und Lena,
 3. G. Büchner Woyzeck,
 4. F. Grillparzer Der arme Spielmann.

Sekundarna literatura:

 1. Rinsum, Annemarie und Wolfgang van: Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 6: Frührealismus. München: dtv 1998.

Dopunska literatura:

 1. Autorinnen des Vormärz / Red.: Helga Brandes .... - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 1997.
 2. Biedermeier und Vormärz : eine Anthologie / Ioana Rosto - Suceava : Ed. Univ., 2003.
 3. Biedermeier : Vormärz - eine Epoche der Gegensätze: zwischen schönem Schein und sozialer Wirklichkeit, zwischen Idylle und sich anbahnender Revolution, zwischen Freiheitsdurst und Zensur / Harald Sterk. - Wien : hpt-Verl.-Ges., 1988. - 124 S.
 4. Das Biedermeier : Kultur zwischen Wiener Kongress u. Märzrevolution / von Marianne Bernhard. - 1. Aufl.. - Düsseldorf [u.a.] : Econ-Verlag, 1983. - 288 S.
 5. Das Junge Deutschland in der Schweiz : zur Vereinsorganisation der frühdemokratischen Bewegung im Vormärz / Andreas Eschen. Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004
 6. Demokratisch-revolutionäre Literatur in Deutschland: Vormärz. Hg. v. Gert Mattenklott und Klaus R. Scherpe. Kronberg / Ts.: Scriptor.
 7. Die deutsche Literatur im 19. Jahrhundert (1832-1914). Ernst Alker. Stuttgart: Kröner.
 8. "Emancipation des Fleisches" : Erotik und Sexualität im Vormärz / Red.: Gustav Frank .... - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 1999.
 9. Frauenbewegung und Öffentlichkeit im Vormärz und in der Revolution von 1848 / von Yvonne Weiß. – 1999
 10. Gutzkow lesen! : Beiträge zur internationalen Konferenz des Forums Vormärz-Forschung vom 18. bis 20. September 2000 in Berlin / Gustav Frank... (Hgg.). - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2001.
 11. Juden und jüdische Kultur im Vormärz / Red.: Horst Denkler .... - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 1999
 12. Junges Deutschland : Texte - Kontexte, Abbildungen, Kommentar / Wulf Wülfing. - München : Hanser, 1978
 13. Künstler und Gesellschaft im Biedermeier : wissenschaftliche Tagung, 6. bis 8. Oktober 2000, Ruprechtshofen, N. Ö. / hrsg. von Andrea Harrandt ... Tutzing : Schneider, 2002
 14. Literaturkonzepte im Vormärz / Red.: Michael Vogt .... - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2001
 15. Literatur und Politik in der Heine-Zeit : die 48er Revolution in Texten zwischen Vormärz und Nachmärz / hrsg. von Hartmut Kircher .... - Köln [u.a.] : Böhlau, 1998.
 16. Theaterverhältnisse im Vormärz / hrsg. von Maria Porrmann.... - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2002.
 17. Volkskultur im Wiener Vormärz : das andere Wien zur Biedermeierzeit / Wolfgang Greif (Hg.). - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 1998
 18. Vom Biedermeier zum Vormärz : Arbeiten zur deutschen Literatur zwischen 1820 und 1850 ; [Büchner, Heine, Grabbe, Immermann, Gutzkow, Herwegh] / Peter Hasubek. - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 1996.
 19. Vormärz und Revolution : 1840 - 1849 / hrsg. von Hans Fenske. - 3., gegenüber der 2. um ein Nachwort erw. Aufl.. - Darmstadt : Wiss. Buchges., 2002.
 20. Weg zu realistischem Lebenserfassen : junges Deutschland und Frührealismus 1830 bis 1848 / hrsg. von Ernst Volkmann. - unveränd. reprogr. Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1943. - Darmstadt : Wiss. Buchges., 1970.
 21. Zwischen Goethezeit und Realismus : Wandel und Spezifik in der Phase des Biedermeier / hrsg. von Michael Titzmann. Tübingen : Niemeyer, 2002

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Po potrebi

 1. internom anonimnom evaluacijskom anketom i kratkim nenajavljenim testovima od strane izvođača kolegija
 2. eksternom anonimnom evaluacijskom anketom od strane voditelja katedre ili prodekana za nastavu.

Ostale informacije: