Književnost biedermeiera i mlade Njemačke

 

Naziv kolegija:
Književnost biedermeiera i mlade Njemačke
Šifra ISVU:
46341
Šifra MOZVAG:
NK12
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jug, Stephanie
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolega  promatrati njemačke književne tekstove nastale od Bečkog kongresa do revolucije 1848/49, a koji su pisani u duhu poetike biedermeiera i revolucionarne Mlade Njemačke, u dijakronijskom razvitku i dinamičnom odnosu prema istodobnim tekstovima neknjiževnog diskursa kao i prema političkoj i socijalnoj stvarnosti. Književnost njemačkog biedermeiera i Mlade Njemačke stavlja se i u kontekst utjecaja i dodira s drugim nacionalnim književnostima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati stilističke formacije bidermajera i Mlade Njemačke u povijesnom i filozofskom kontekstu
 • nabrojati istaknute predstavnike i književna djela bidermajera i Mlade Njemačke
 • u književnim tekstovima prepoznavati sadržajna i formalna obilježja bidermajera i Mlade Njemačke
 • analizirati književna djela u povijesnom i poetološkom kontekstu, usmeno i pismeno
 • uspoređivati  njemačku književnost bidermajera i Mlade Njemačke te hrvatsku književnost restauracije i narodnog preporoda
 •  samostalno vrednovati postignuća i značaj epohe za povijest njem. književnosti
 • debatirati o značajnim dosezima epohe

Sadržaj predmeta:

BIEDERMEIER:

Književnost se promatra u kontekstu restauracije nakon Bečkog kongresa. Pokušat će se definirati duh, kultura i umjetnost biedermeiera općenito. Posebna pozornost bit će posvećena životu i djelu autora kao što su Annette von Droste-Hülshoff, Eduard Mörike, Jeremias Gotthelf, Nikolaus Lenau, Adalbert Stifter i August von Platen. U Metternichovoj Austriji situacija je specifična zbog katoličkog utjecaja i selektivne recepcije romantizma. Austrija je zemlja glazbe, a Beč metropola pučkog kazališta koji ima dugu tradiciju. Bit će također prikazani život i djelo Ferdinanda Raimunda, Johanna Nepomuka Nestroya i Franza Grillparzera.

MLADA NJEMAČKA:

Za razliku od rezigniranih predstavnika biedermeiera, književnici koje smijemo obuhvatiti terminom Mlade Njemačke dio su političkog i poetološkog vrenja, formacije koja se protivi Metternichovu režimu. Oni beskompromisno zagovaraju građanske slobode i rješavanje njemačkog nacionalnog pitanja. Naročito od francuske srpanjske revolucije 1830. eskalira sukob liberalnih i demokratskih snaga s predstavnicima reakcionarnih pokrajinskih vlasti u Njemačkom savezu. Do kulminacije dolazi u revoluciji 1848./49. Po aluziji na početak revolucije u ožujku 1848. cijelo ovo razdoblje, a napose od 1830. do sloma revolucionarnih težnji, naziva se i «predožujkom». Ukazat će se na duhovne fundamente ove grupacije, byronizam i svjetsku bol. Objasnit će se važnost feljtona kao dominantnog nefikcionalnog književnog žanra. Glavni predstavnici su Georg Büchner, revolucionar dramske umjetnosti, i Heinrich Heine, neugodni kritičar vremena. Međutim, dat će se prikaz života i djela autora kao što su Christian Dietrich Grabbe, Ludwig Börne, Ludolf Wienbarg, Karl Gutzkow, Heinrich Laube, Ferdinand Freiligrath, Georg Herwegh, Karl Immermann i Anastasius Grün

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije opisati stilističke formacije bidermajera i Mlade Njemačke u povijesnom i filozofskom kontekstu usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije nabrojati istaknute predstavnike i književna djela bidermajera i Mlade Njemačke usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije u književnim tekstovima prepoznavati sadržajna i formalna obilježja bidermajera i Mlade Njemačke usmeni ispit
seminar analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, dramska prezentacija, pojedinačno čitanje tekstualnih primjera, izlaganje seminarskih radova analizirati književna djela u povijesnom i poetološkom kontekstu, usmeno i pismeno kontinuirano praćenje uspjeha u nastavi seminara, interpretiranje književnih djela, seminarski rad, pregled i ocjena dnevnika čitanja lektire
seminar analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje uspoređivati  njemačku književnost bidermajera i Mlade Njemačke te hrvatsku književnost restauracije i narodnog preporoda kontinuirano praćenje uspjeha u nastavi seminara, usmeni ispit
predavanje i seminar slušanje izlaganja, rasprave samostalno vrednovati postignuća i značaj epohe za povijest njem. književnosti usmeni ispit
predavanje i seminar slušanje izlaganja, rasprave debatirati o značajnim dosezima epohe usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Projekt/referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 1,25 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Projekt/referat 1 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz Kolokvija obveznih lektira (50% konačne ocjene) i projekta/referata na unaprijed dogovorenu temu (50% konačne ocjene).

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je ostvario ocjenu 4 iz Kolokvija te ocjenu 5 Projekta/referata.

Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (Kol. x 0,5) (Proj. x 0,5).

Skala je ocjenjivanja u svim elementima sljedeća: (55%-62%) = dovoljan (2), (63%-79%) = dobar (3), (80%-89%) = vrlo dobar (4), (90%-100%) = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati i položio sve obvezne lektire (Kolokvij) te tijekom semestra pred grupom prezentirao projektni rad na unaprijed dogovorenu temu. Ukoliko student nije obavio projektni rad za vrijeme semestra, mora birati temu Pisanog rada i predati isti 10 dana prije ispitnog roka.

 

 

Obavezna literatura:

Lektira: (ispituje se kroz Kolokvij 1)

 1. G. Büchner Dantons Tod,
 2. G. Büchner Leonce und Lena,
 3. G. Büchner Woyzeck,
 4. F. Grillparzer Der arme Spielmann.

Sekundarna literatura:

 1. Rinsum, Annemarie und Wolfgang van: Deutsche Literaturgeschichte. Bd. 6: Frührealismus. München: dtv 1998.

Dopunska literatura:

 1. Autorinnen des Vormärz / Red.: Helga Brandes .... - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 1997.
 2. Biedermeier und Vormärz : eine Anthologie / Ioana Rosto - Suceava : Ed. Univ., 2003.
 3. Biedermeier : Vormärz - eine Epoche der Gegensätze: zwischen schönem Schein und sozialer Wirklichkeit, zwischen Idylle und sich anbahnender Revolution, zwischen Freiheitsdurst und Zensur / Harald Sterk. - Wien : hpt-Verl.-Ges., 1988. - 124 S.
 4. Das Biedermeier : Kultur zwischen Wiener Kongress u. Märzrevolution / von Marianne Bernhard. - 1. Aufl.. - Düsseldorf [u.a.] : Econ-Verlag, 1983. - 288 S.
 5. Das Junge Deutschland in der Schweiz : zur Vereinsorganisation der frühdemokratischen Bewegung im Vormärz / Andreas Eschen. Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2004
 6. Demokratisch-revolutionäre Literatur in Deutschland: Vormärz. Hg. v. Gert Mattenklott und Klaus R. Scherpe. Kronberg / Ts.: Scriptor.
 7. Die deutsche Literatur im 19. Jahrhundert (1832-1914). Ernst Alker. Stuttgart: Kröner.
 8. "Emancipation des Fleisches" : Erotik und Sexualität im Vormärz / Red.: Gustav Frank .... - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 1999.
 9. Frauenbewegung und Öffentlichkeit im Vormärz und in der Revolution von 1848 / von Yvonne Weiß. – 1999
 10. Gutzkow lesen! : Beiträge zur internationalen Konferenz des Forums Vormärz-Forschung vom 18. bis 20. September 2000 in Berlin / Gustav Frank... (Hgg.). - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2001.
 11. Juden und jüdische Kultur im Vormärz / Red.: Horst Denkler .... - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 1999
 12. Junges Deutschland : Texte - Kontexte, Abbildungen, Kommentar / Wulf Wülfing. - München : Hanser, 1978
 13. Künstler und Gesellschaft im Biedermeier : wissenschaftliche Tagung, 6. bis 8. Oktober 2000, Ruprechtshofen, N. Ö. / hrsg. von Andrea Harrandt ... Tutzing : Schneider, 2002
 14. Literaturkonzepte im Vormärz / Red.: Michael Vogt .... - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2001
 15. Literatur und Politik in der Heine-Zeit : die 48er Revolution in Texten zwischen Vormärz und Nachmärz / hrsg. von Hartmut Kircher .... - Köln [u.a.] : Böhlau, 1998.
 16. Theaterverhältnisse im Vormärz / hrsg. von Maria Porrmann.... - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2002.
 17. Volkskultur im Wiener Vormärz : das andere Wien zur Biedermeierzeit / Wolfgang Greif (Hg.). - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 1998
 18. Vom Biedermeier zum Vormärz : Arbeiten zur deutschen Literatur zwischen 1820 und 1850 ; [Büchner, Heine, Grabbe, Immermann, Gutzkow, Herwegh] / Peter Hasubek. - Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 1996.
 19. Vormärz und Revolution : 1840 - 1849 / hrsg. von Hans Fenske. - 3., gegenüber der 2. um ein Nachwort erw. Aufl.. - Darmstadt : Wiss. Buchges., 2002.
 20. Weg zu realistischem Lebenserfassen : junges Deutschland und Frührealismus 1830 bis 1848 / hrsg. von Ernst Volkmann. - unveränd. reprogr. Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1943. - Darmstadt : Wiss. Buchges., 1970.
 21. Zwischen Goethezeit und Realismus : Wandel und Spezifik in der Phase des Biedermeier / hrsg. von Michael Titzmann. Tübingen : Niemeyer, 2002

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Po potrebi

 1. internom anonimnom evaluacijskom anketom i kratkim nenajavljenim testovima od strane izvođača kolegija
 2. eksternom anonimnom evaluacijskom anketom od strane voditelja katedre ili prodekana za nastavu.

Ostale informacije: