Jezične vježbe njemačkog jezika II

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe njemačkog jezika II
Šifra ISVU:
42998
Šifra MOZVAG:
NJ60
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Babić, Snježana
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Svrha ovog kolegija je osposobiti studente:

 • da razumiju pisane i usmeno izrečene informacije na njemačkom jeziku, 
 • da mogu pratiti izlaganja i predavanja na njemačkom jeziku
 • da se tečno koriste njemačkim jezikom u raznim komunikacijskim situacijama
 • te da se pritom pravilno i jasno izražavaju.

Osim razvijanja gramatičke kompetencije i rada na proširivanju vokabulara, što su osnovni zadaci ovog kolegija, naglasak je i na razvijanju svih četiriju jezičnih vještina – receptivnih (slušanja i čitanja) te produktivnih (govora i pisanja).

Jedan od bitnih ciljeva ovog kolegija je i proširiti znanja studenata o kulturi i civilizaciji naroda njemačkog govornog područja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti vokabular obrađen na nastavi
 • oblikovati kraće tekstove na njemačkom jeziku
 • primijeniti gramatičke strukture
 • prevesti tekstove na i sa njemačkog jezika
 • razumjeti tekstove na njemačkom jeziku
 • izraziti svoje kritičke stavove o različitim temama

Sadržaj predmeta:

Jezične vježbe iz njemačkog jezika 2 nadovezuju se na Jezične vježbe iz njemačkog jezika 1.

Kao i u prvom semestru težište je na razvijanju gramatičke kompetencije, i to na

 • Uvježbavanju gramatičkih struktura njemačkog jezika: tvorba i upotreba pasiva, tvorba glagolskih vremena, upotreba jakih i slabih glagola
 • posebno se obrađuju glagoli (prefiksalna i sufiksalna tvorba glagola, sinonimi, antonimi, idiomi).
 • Slušaju se i čitaju raznovrsni tekstovi (članci iz novina i tjednika, književni tekstovi i sl.) s temama s različitih područja svakidašnjeg života izvornih govornika
 • potom se ti tekstovi analiziraju kako sa sadržajne tako i s jezične strane
 • pomoću raznih tipova govornih i pismenih vježbi usvajaju se leksička i gramatička znanja te razvija komunikativna kompetencija studenata.

Sadržaji i teme koje se obrađuju su sljedeće:

Gesundheit/Krankheit, Wohnen, Urlaub/Reisen, Sport,, Bildung und Ausbildung, Schule, Arbeit/Beruf, Universität, Natur, Umwelt und Wetter.

Teme koje se odabiru za ove vježbe su aktualne i prilagođene interesima studenata, čime im se omogućuje kontakt sa suvremenim njemačkim jezikom.

Prijevodne vježbe – s njemačkog na hrvatski jezik te lakši tekstovi, s hrvatskog na njemački jezik - također su važna komponenta ovog kolegija. Pri tome se prevode tekstovi koji su tematski vezani uz sadržaje koji su prethodno obrađeni na nastavi.

Na individualnim konzultacijama prati se napredovanje studenta u učenju jezika i daju mu se upute za daljnji rad.

 

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
analiza vokabulara, čitanje tekstova, analiza primjera i tekstova, rasprava slušanje, čitanje, rješavanje zadataka primijeniti vokabular obrađen na nastavi pismena zadaća, pismeni ispit
čitanje i analiza tekstova čitanje teksta, analiza teksta, pisanje tekstova oblikovati kraće tekstove na njemačkom jeziku pismena zadaća, pismeni ispit
demonstracija primjera, analiza tekstova i primjera čitanje i analiza primjera i tekstova, rješavanje zadataka primijeniti gramatičke strukture pismena zadaća, pismeni ispit
čitanje i analiza tekstova, prijevod tekstova, grupni rad, rad u parovima čitanje i analiza tekstova, pismeno i usmeno prevođenje tekstova prevesti tekstove na i sa njemačkog jezika pismena zadaća, pismeni ispit
samostalan rad studenta, konzultativna nastava čitanje i analiza dužeg teksta (lektira), rad s pomagalima (rječnici) razumjeti tekstove na njemačkom jeziku pismena zadaća 
čitanje novinskih članaka, eseja i reportaža čitanje i analiza teksta, pisanje sastava na jednu od tema izraziti svoje kritičke stavove o različitim temama pismena zadaća


 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirano praćenje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirano praćenje 0,5 10%
Pismeni ispit 1,5 90%
Pohađanje nastave 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjena se izvodi iz elemenata kontinuiranog praćenja (obvezatne domaće zadaće, kviz) te  pismenog ispita.  Student na pismenom ispitu mora ostvariti najmanje 69% bodova, kako bi pismeni ispit bio pozitivno ocijenjen. Pismeni ispit čini 90% ocjene, a kontinuirano praćenje 10%. Skala ocjenjivanja

- 69% - 76,9% = dovoljan (2)

- 77% - 84,9% = dobar (3)

- 85% - 92,9%  = vrlo dobar (4)

- 93% - 100% = izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Pismeni ispit: 85%, kontinuirano praćenje: 89%.

Izračun ocjene: 85x0,9 + 89x0,1 = 76,5+8,9 = 85,4% = ocjena vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 80% održanih nastavnih sati (48 od 60 sati)  i ispuniti sve obveze i zadatke vezane uz kontinuirano praćenje nastave (održavanje kratkog usmenog izlaganja, pisanje obvezatne domaće zadaće tijekom semestra) kako bi ostvarili pravo na potpis i kako bi bili pozitivno ocijenjeni.

 

 

 

 

 

Obavezna literatura:

Studenti dobivaju odabrane tekstove na nastavi ili na početku semestra. (oko 30 stranica)

Hall, Katrin; Barbara Scheiner (2014): Übungsgrammatik für die Oberstufe. München: Hueber Verlag 

 1. Földeak, H. : Wörter und Sätze, Ismaning, 2001 (poglavlje 2, str. 66-85; poglavlje 5, str. 206-213)
 2. Dreyer, H./Schmitt, R.:Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2001.
 3. Hall, K./ Scheiner, B. : Übungsgrammatik für die Oberstufe, München, 2018

Dopunska literatura:

 1. Dreyer, H./Schmitt, R.:Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 1996.
 2. Eppert, F.: Deutsche Wortschatzübungen 1 und 2, München, 1967.
 3. Gaigg, L.: Diese verflixten Artikel, Ismaning, 1997.
 4. Drosdowski,G. i suradnici: Duden Rechtschreibung der deutschen Sprache, Mannheim, 1996.
 5. Latzel, S.: Übungen zum Gebrauch von Perfekt und Präteritum im Deutschen, Ismaning
 6. Meil, K: / Arndt, M.: ABC der schwachen Verben,
 7. Meil, K. / Arndt, M.: ABC der starken Verben
 8. Latzel, S. : Sprechen von? – Sprechen über?
 9. Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački rječnik – prema izboru
 10. Njemačko-njemački rječnik - prema izboru
 11. Njemački časopisi prema izboru

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa među studentima.

Ostale informacije: