Jezične vježbe njemačkog jezika V

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe njemačkog jezika V
Šifra ISVU:
59665
Šifra MOZVAG:
NJ75
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Etter, Iris
0
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti se trebaju upoznati sa strukturom i uputiti u analizu raznih vrsta tekstova te dobiti pregled suvremene književnosti na njemačkom jeziku. Obrada izabranih novinskih tekstova treba im omogućiti stjecanje uvida u tiskane medije kao i zauzimanje kritičkog stava prema njima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • analizirati složenije, stručne tekstove na njemačkom jeziku različitih tema (razina C1)
  • diskutirati o temama obrađenima na nastavi vezanim uz medije
  • analizirati novinske tekstove te video i audio snimke
  • napisati esej ili tekst druge vrste na određenu temu te formulirati svoje stavove o određenoj temi

Sadržaj predmeta:

Težište je jezičnih vježbi 5 na obradi teksta. Analiziraju se tekstovi iz različitih područja, upoznavaju se najvažnije vrste tekstova, čitaju se i obrađuju tekstovi iz novina i časopisa na njemačkom jeziku kao i radovi suvremenih književnika. Od studenata se očekuje da pročitaju sve zadane tekstove i da aktivno sudjeluju u diskusijama o istim. Vještine pisanja vježbaju se sastavljanjem jednog eseja i više manjih tekstova.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
čitanje i analiza različitih vrsta tekstova različite tematike, samostalno upućivanje studenta na analizu teksta, rad u parovima čitanje i analiza tekstova, rješavanje zadataka analizirati složenije, stručne tekstove na njemačkom jeziku različitih tema (razina C1) pismeni i usmeni ispit
čitanje tekstova, slušanje audio snimki, gledanje i slušanje videosnimki, rasprava, diskusija slušanje, rasprava, diskusija diskutirati o temama obrađenima na nastavi vezanim uz medije aktivnost na nastavi
čitanje i analiza tekstova i snimaka (video/audio), rasprava čitanje, analiza tekstova i snimaka, rasprava analizirati novinske tekstove te video i audio snimke pismeni i usmeni ispit, aktivnost na nastavi
upućivanje studenata na samostalnu analizu i pisanje pismenog uratka čitanje i analiza teksta, samostalno istraživanje medija na određenu temu, pisanje eseja napisati esej ili tekst druge vrste na određenu temu te formulirati svoje stavove o određenoj temi esej, pismena zadaća

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,9 20%
Kontinuirana provjera znanja 2 80%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz kontinuirane provjere znanja (testovi), a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

 

Kriteriji

93-100% = 5

85-92% = 4

77-84% = 3

69-76% = 2

Primjer izračunavanja ocjene:

((Test 1=2 + Test 2=2 + Test 3=1 + Test 4=3 + Test 5=4 / 5) x 0,8) + ((sudjelovanje u nastavi=4) x 0,2) = (12/5 x 0,8) + (4 x 0,2) = 2,4x0,8 + 4x0,2 = 1,92 + 0,8 = 2,72. Konačna ocjena je dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

Student pismenom ispitu pristupa samo u slučaju negativne ukupne ocjene kontinuirane provjere znanja.

 

 

Obavezna literatura:

Perlmann-Balme, M./Schwalb, S: Sicher! Deutsch als Fremdsprache Niveau C1. Kursbuch. München: Hueber, 2016. (Lektion 1-6)

 

Dopunska literatura:

1. Perlmann-Balme, M./Schwalb, S: Sicher! Deutsch als Fremdsprache Niveau C1. Arbeitsbuch. München: Hueber, 2016. (Lektion 1-6)

2. Buscha, A./Szita, S./Rave, S.: C Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache Sprachniveau C1, C2. Leipzig: Schubert, 2013.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: