Jezične vježbe njemačkog jezika V

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe njemačkog jezika V
Šifra ISVU:
59665
Šifra MOZVAG:
NJ75
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Berkec, Silvija
0
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti se trebaju upoznati sa strukturom i uputiti u analizu raznih vrsta tekstova te dobiti pregled suvremene književnosti na njemačkom jeziku. Obrada izabranih novinskih tekstova treba im omogućiti stjecanje uvida u tiskane medije kao i zauzimanje kritičkog stava prema njima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • analizirati složenije, stručne tekstove na njemačkom jeziku različitih tema (razina C1)
  • diskutirati o temama obrađenima na nastavi vezanim uz medije
  • analizirati novinske tekstove te video i audio snimke
  • napisati esej ili tekst druge vrste na određenu temu te formulirati svoje stavove o određenoj temi

Sadržaj predmeta:

Težište je jezičnih vježbi 5 na obradi teksta. Analiziraju se tekstovi iz različitih područja, upoznavaju se najvažnije vrste tekstova, čitaju se i obrađuju tekstovi iz novina i časopisa na njemačkom jeziku kao i radovi suvremenih književnika. Od studenata se očekuje da pročitaju sve zadane tekstove i da aktivno sudjeluju u diskusijama o istim. Vještine pisanja vježbaju se sastavljanjem jednog eseja i više manjih tekstova.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
čitanje i analiza različitih vrsta tekstova različite tematike, samostalno upućivanje studenta na analizu teksta, rad u parovima čitanje i analiza tekstova, rješavanje zadataka analizirati složenije, stručne tekstove na njemačkom jeziku različitih tema (razina C1) pismeni i usmeni ispit
čitanje tekstova, slušanje audio snimki, gledanje i slušanje videosnimki, rasprava, diskusija slušanje, rasprava, diskusija diskutirati o temama obrađenima na nastavi vezanim uz medije aktivnost na nastavi
čitanje i analiza tekstova i snimaka (video/audio), rasprava čitanje, analiza tekstova i snimaka, rasprava analizirati novinske tekstove te video i audio snimke pismeni i usmeni ispit, aktivnost na nastavi
upućivanje studenata na samostalnu analizu i pisanje pismenog uratka čitanje i analiza teksta, samostalno istraživanje medija na određenu temu, pisanje eseja napisati esej ili tekst druge vrste na određenu temu te formulirati svoje stavove o određenoj temi esej, pismena zadaća

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 2 70%
Pismeni ispit 0,9 30%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz drugog, trećeg, četvrtog i petog elementa, a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Adamzik, K.(Hrsg.): Textsorten. Reflexionen und Analysen. Tübingen: Stauffenburg, 2000.
  2. Ballstaed, S.-P. / Mandl, H. / Schnotz, W. / Tergan, S.-O.: Texte verstehen, Texte gestalten. München: Urban und Schwarzenberg, 1981.
  3. Edelhoff, Ch. (Hrsg.): Authentische Texte im Deutschunterricht. Ismaning: Hueber, 1985.
  4. Klute, Wilfried: 1996, Besser in Deutsch-Sachtexte analysieren, Berlin, Cornelsen Scriptor Bahlmann, Clemens: 1998
  5. Krull, W. / Wefelmeyer, F. (Hrsg.): Textarbeit - Literarische Texte. 2. Aufl. München: iudicium, 1989.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: