Njemačka proza 20. stoljeća

 

Naziv kolegija:
Njemačka proza 20. stoljeća
Šifra ISVU:
59664
Šifra MOZVAG:
NK78
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Engler, Tihomir
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija pokazati povezanost njemačke prozne književne produkcije kako sa aktualnom društveno-povijesnom problematikom, tako i sa europskim traženjima novog književnog izraza za osjećaj krize, straha, nezadovoljstva, opasnosti, odnos prema ratu i agresiji, ali i nade modernog čovjeka. Studenti se upoznaju sa tehnikama proznog izraza, uočavaju povezanost  književnosti sa spoznajama moderne znanosti i filozofije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati etape u razvoju njemačke proze u dvadesetom stoljeću
 • imenovati važnije autore razdoblja
 • formulirati osnovne poetološke značajke proze dvadesetoga stoljeća i djela iz toga razdoblja
 • objasniti dijakronijski razvoj stilskih obilježja proze dvadesetoga stoljeća
 • povezati književne pojave s kulturno0povijesnim kontekstom
 • argumentirati vlastite stavove o pročitanim književno-teorijskim tekstovima
 • aktivno doprinijeti raspravama o i proznim književnim djelima njemačke književnosti 20. stoljeća

Sadržaj predmeta:

Proza 20. stoljeća predstavlja se u njemačkom i europskom književnopovijesnom i društvenom kontekstu sa nekoliko stilskih epoha, grupacija i pravaca (naturalizam, simbolizam, ekspresionizam, "nova objektivnost", grupa 47), odnosno odabranih tekstova. Analizirat će se  roman i novela,  od  R. M. Rilkea, Th. Manna, A. Döblina, F. Kafke,  preko Roberta Musila i Hermanna Brocha,  do Günthera Grassa i Heinricha Bölla.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, postavljanje pitanja i uključivanje u diskusiju razlikovati etape u razvoju njemačke proze u dvadesetom stoljeću aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost, čitanje i analize lektire sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature imenovati važnije autore razdoblja aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost, čitanje i analize lektire sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature formulirati osnovne poetološke značajke proze dvadesetoga stoljeća i djela iz toga razdoblja aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature objasniti dijakronijski razvoj stilskih obilježja proze dvadesetoga stoljeća aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature povezati književne pojave s kulturno-povijesnim kontekstom aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost, diskusija aktivno sudjelovanje u seminarskom djelu nastave u vidu grupnog, individualnog rada te rada u paru argumentirati vlastite stavove o pročitanim književno0teorijskim tekstovima aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature aktivno doprinijeti raspravama o i proznim književnim djelima njemačke književnosti 20. stoljeća aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praćenje literature, Seminarski rad, Usmeni ispit, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,1 0%
Praćenje literature 0,5 15%
Seminarski rad 0,5 15%
Usmeni ispit 1,4 55%
Usmeno izlaganje 0,5 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz kraćeg izlaganje na zadanu temu, seminarskog rada i završnog usmenog ispita.

Student je dužan u 11. tjednu nastave predati dnevnik čitanja lektira i prije izlaska na završni usmeni ispit ostvariti minimalno prolaznu ocjenu (dovoljan 2) iz lektire, izlaganja na zadanu temu i seminarskog rada.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati, održao izlaganje na zadanu temu i predao seminarski rad.

 

 

Obavezna literatura:

Primarna literatura (lektira):

 1. Schnitzler, Arthur: „Leutnant Gustl“
 2. Rilke, Rainer Maria: "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge"
 3. Hesse, Hermann: „Siddhartha“
 4. Mann, Thomas: „Der Tod in Venedig“
 5. Kafka, Franz: „Der Prozess“
 6. Kästner, Erich: „Fabian“
 7. Grass, Günther: „Die Blechtrommel“
 8. Böll, Heinrich: „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“
 9. Süskind, Patrick: „Das Parfum“

Sekundarna literatura

 1. Durzak, Manfred (Hrsg.) (1971). Die deutsche Literatur der Gegenwart. Aspekte und  Tendenzen. Stuttgart: Reclam
 2. Steinecke, Hartmut (Hrsg.) (1994). Deutsche Dichter der Gegenwart. Berlin: Erich Schmidt
 3. Wagener, Hans (Hrsg.) (1975). Zeitkritische Romane des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Reclam
 4. Žmegač, Viktor (Hrsg.) (1978). Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.  Bd. III/1 u. Bd III/2, Königstein/Ts: Athenäum

Dopunska literatura:

 1. Friedmann, Hermann; Mann, Otto (Hrsg.) (1961). Deutsche Literatur im 20. Jahrhundert. Strukturen und Gestalten. Heidelberg: Wolfgang Rothe
 2. Wiese, Benno (Hrsg.) (1963). Der deutsche Roman. Bd. II: Vom Realismus bis zur Gegenwart. Düsseldorf Bagel
 3. Wiese, Benno (1986).: Die deutsche Novelle. Von Goethe bis Kafka. Band II: Interpretationen. Düsseldorf: Bagel

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

analiza rezultata usmenog referata i usmenog ispita; anketa.

Ostale informacije: