Njemačka proza 20. stoljeća

 

Naziv kolegija:
Njemačka proza 20. stoljeća
Šifra ISVU:
59664
Šifra MOZVAG:
NK78
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Engler, Tihomir
30
0
0
Ivanović Grgurić, Sanja
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija pokazati povezanost njemačke prozne književne produkcije kako sa aktualnom društveno-povijesnom problematikom, tako i sa europskim traženjima novog književnog izraza za osjećaj krize, straha, nezadovoljstva, opasnosti, odnos prema ratu i agresiji, ali i nade modernog čovjeka. Studenti se upoznaju sa tehnikama proznog izraza, uočavaju povezanost  književnosti sa spoznajama moderne znanosti i filozofije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati etape u razvoju njemačke proze u dvadesetom stoljeću
 • imenovati važnije autore razdoblja
 • formulirati osnovne poetološke značajke proze dvadesetoga stoljeća i djela iz toga razdoblja
 • objasniti dijakronijski razvoj stilskih obilježja proze dvadesetoga stoljeća
 • povezati književne pojave s kulturno0povijesnim kontekstom
 • argumentirati vlastite stavove o pročitanim književno-teorijskim tekstovima
 • aktivno doprinijeti raspravama o i proznim književnim djelima njemačke književnosti 20. stoljeća

Sadržaj predmeta:

Proza 20. stoljeća predstavlja se u njemačkom i europskom književnopovijesnom i društvenom kontekstu sa nekoliko stilskih epoha, grupacija i pravaca (naturalizam, simbolizam, ekspresionizam, "nova objektivnost", grupa 47), odnosno odabranih tekstova. Analizirat će se  roman i novela,  od  R. M. Rilkea, Th. Manna, A. Döblina, F. Kafke,  preko Roberta Musila i Hermanna Brocha,  do Günthera Grassa i Heinricha Bölla.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, postavljanje pitanja i uključivanje u diskusiju razlikovati etape u razvoju njemačke proze u dvadesetom stoljeću aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost, čitanje i analize lektire sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature imenovati važnije autore razdoblja aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost, čitanje i analize lektire sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature formulirati osnovne poetološke značajke proze dvadesetoga stoljeća i djela iz toga razdoblja aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature objasniti dijakronijski razvoj stilskih obilježja proze dvadesetoga stoljeća aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature povezati književne pojave s kulturno-povijesnim kontekstom aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost, diskusija aktivno sudjelovanje u seminarskom djelu nastave u vidu grupnog, individualnog rada te rada u paru argumentirati vlastite stavove o pročitanim književno0teorijskim tekstovima aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska aktivnost sustavno opažanje, slušanje izlaganja, izrada kratkog izlaganja, analiza literature aktivno doprinijeti raspravama o i proznim književnim djelima njemačke književnosti 20. stoljeća aktivnost studenata u nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

dnevnik čitanja lektire, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
dnevnik čitanja lektire 0,5 25%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,5 25%
Usmeni ispit 1,4 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

 

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz dnevnika čitanja lektire, seminarskog rada i završnog usmenog ispita.

Student je dužan prije izlaska na završni usmeni ispit ostvariti minimalno prolaznu ocjenu (dovoljan 2) iz dnevnika čitanja i seminarskog rada.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati i predao seminarski rad na zadanu temu.

 

 

Obavezna literatura:

Primarna literatura (lektira):

 1. Schnitzler, Arthur: „Leutnant Gustl“
 2. Rilke, Rainer Maria: "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge"
 3. Hesse, Hermann: „Siddhartha“
 4. Mann, Thomas: „Der Tod in Venedig“
 5. Kafka, Franz: „Der Prozess“
 6. Kästner, Erich: „Fabian“
 7. Grass, Günther: „Die Blechtrommel“
 8. Plenzdorf, Ulrich: „Die neuen Leiden des jungen W.“
 9. Böll, Heinrich: „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“
 10. Süskind, Patrick: „Das Parfum“

Sekundarna literatura

 1. Herbert, Ulrich (2014). Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. München: C. H. Beck.
 2. Kiesel, Helmut (2017). Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1918-1933. München: C. H. Beck.
 3. Sprengel, Peter (1998). Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1870-1900. München: C. H. Beck.
 4. Sprengel, Peter (2004). Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1900-1918. München: C. H. Beck.
 5. Schnell, Ralf (2003). Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart-Weimar: Metzler.
 6. Wirsching, Andreas (2001). Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert. München: C. H. Beck.
 7. Žmegač, Viktor (Hrsg.) (1978). Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. III/1 u. Bd. III/2, Königstein/Ts: Athenäum.

Dopunska literatura:

A. Povijest Njemačke u 20. stoljeću:

 1. Kleinert, Hubert (2019). Das geteilte Deutschland. Die Geschichte 1945-1990. Wiesbaden: Springer.
 2. Malycha, Andreas (211). Geschichte der DDR. In: izpb 312 (3/2011), 4-83.
 3. Winkler, Heinrich August (2014). Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte I. München: C. H. Beck.
 4. Winkler, Heinrich August (2014). Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte II. München: C. H. Beck.
 5. Ziemann, Benjanim (2016). Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918. In: izpb 329 (1/2016), 4-75.

B. Povijest njemačke književnosti u 20. stoljeću:

 1. Anz, Thomas (2010). Literatur des Expressionismus. Stuttgart: Metzler.
 2. Freundenstein-Arnold, Christian (2016). Deutsche Literatur der Gegenwart. Stuttgart: Metzler.
 3. Korte, Hermann (2015). Deutsche Literatur 20. Jahrhundert. Stuttgart: Metzler.
 4. Lethen, Helmut (2000). Neue Sachlichkeit 1924-1932. Stuttgart: Metzler.
 5. Schäfer, Jörgen (1997). Pop-Literatur. Stuttgart: M&P.
 6. Schütz, Erhard (1977a). Einführung in die deutsche Literatur des  20. Jahrhunderts. Bd. 1: Kaiserreich. Opladen: Westdeutscher Verlag.
 7. Schütz, Erhard (1977b). Einführung in die deutsche Literatur des  20. Jahrhunderts. Bd. 2: Weimarer Republik, Faschismus und Exil. Opladen: Westdeutscher Verlag.
 8. Schütz, Erhard (1980). Einführung in die deutsche Literatur des  20. Jahrhunderts. Bd. 3: BRD und DDR. Opladen: Westdeutscher Verlag.

C. Monografije, leksikoni i priručnici u vezi pojedinih žanrova, djela i autora:

 1. Bernhardt, Rüdiger (2008). Erläuterungen zu Günter Grass: Die Blechtrommel. Hoffeld: Bange.
 2. Bernhardt, Rüdiger (2010). Erläuterungen zu Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W. Hoffeld: Bange.
 3. Grobe, Horst (2009). Erläuterungen zu Arthur Schnitzler: Lieutenant Gustl. Hoffeld: Bange.
 4. Große, Wilhelm (2006). Lektüreschlüssel. Franz Kafka: Der Prozeß. Stuttgart: Reclam.
 5. Lies, Mario (2010). Lektüreschlüssel. Arnold Schnitzler: Lieutenant Gustl. Stuttgart: Reclam.
 6. Lutz, Bernard; Jeßing, Benedikt (2010). Metzler Lexikon. Autoren. Stuttgart: Metzler.
 7. Meid, Volker (2006). Metzler Chronik. Literatur. Werke deutschsprachiger Autoren. Stuttgart: Metzler.
 8. Patzer, Georg (2008). Lektüreschlüssel. Hermann Hesse: Der Steppenwolf. Stuttgart: Reclam.
 9. Schede, Hans-Georg (2005). Lektüreschlüssel. Thomas Mann: Der Tod in Venedig. Stuttgart: Reclam.
 10. Volker, Krischel (2008). Erläuterungen zu Frank Kafka: Der Proceß. Hoffeld: Bange.
 11. Völkl, Bernd (2001). Lektüreschlüssel. Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Stuttgart: Reclam

 

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

analiza rezultata usmenog referata i usmenog ispita; anketa.

Ostale informacije: