Jezične vježbe njemačkog jezika III

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe njemačkog jezika III
Šifra ISVU:
46316
Šifra MOZVAG:
NJ70
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Berkec, Silvija
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • učvršćivanje i proširivanje jezične kompetencije u području vokabulara, gramatike, pravopisa, izgovora; razvijanje jezičnih vještina (razumijevanje slušanjem i čitanjem, govorenje, pisanje) neophodnih za daljnji studij njemačkog jezika i književnosti kao i za za stjecanje nastavničkih i prevoditeljskih kompetencija;
 • interkulturalna senzibilizacija studenata.
 • Očekuje se da se student fluentno koristi njemačkim jezikom u različitim komunikacijskim situacijama te da se pravilno i jasno usmeno i pismeno izražava na njemačkom jeziku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti leksik i gramatičke strukture obrađene prema nastavnom programu
 • objasniti tvorbu konjunktivnih oblika
 • pravilno upotrijebiti konjunktivne oblike u neupravnom govoru te irealnim pogodbenim, irealnim poredbenim, irealnim posljedičnim rečenicama
 • razumljivo i pravilno izraziti svoje argumentirane stavove
 • nakon analitičkog čitanja pismeno i usmeno interpretirati izvorne tekstove (novinske članke, reportaže, vijesti, književne tekstove)
 • napisati kraći, koherentan pismeni rad s promišljanjem na neku od obrađenih tematskih cjelina sintetizirajući većinu svojih znanja o jeziku
 • bez distorzije smisla transferirati informacije na hrvatskom u njemački jezik i obratno

Sadržaj predmeta:

S obzirom da je jedno od težišta jezičnih vježbi III učvršćivanje i proširivanje temeljnog vokabulara, u prvom je planu rad na vokabularu po tematskim cjelinama, i to: marginalne skupine, uprava, politika, rat i mir, pravo, gospodarstvo i trgovina, novac, pošta i telefon, promet.

Tematska područja obrađuju se kroz ciljane vježbe vokabulara kao i tekstove različitih vrsta (novinski članke, reportaže, vijesti, književne i stručne tekstove i dr.). Radom na tekstu studenti upoznavaju značajnije novine i časopise s njemačkog govornog područja (tiskane kao i online), usvajaju vokabular vezan uz određenu temu kao i relevantne podatke o zemljama njemačkog govornog područja, razvijaju interkulturalnu kompetenciju usporedbom s pojavama u vlastitoj zemlji. Tekst je ujedno i polazište za diskusije, čime se razvija sposobnost izražavanja i argumentacije vlastitog mišljenja i stava. Potonje se od studenata očekuje i u pisanom obliku te u tu svrhu trebaju pisati i sastave na zadanu temu.

Kroz leksičke vježbe vježbaju se sinonimi, antonimi i homonimi te se ponavljaju i utvrđuju najčešće pojavnosti iz područja tvorbe riječi (imenica).

U okviru jezičnih vježbi rade se lakše prijevodne vježbe, prvenstveno lakših tekstova s hrvatskog jezika na njemački, ali i zahtjevnijih tekstova s njemačkog na hrvatski.

Ponavlja se tvorba konjunktivnih oblika i intenzivno vježba njihova upotreba u neupravnom govoru, irealnim i hipotetskim kondicionalnim rečenicama, irealnim komparativnim, irealnim konzekutivnim rečenicama i dr.

Integralni dio jezičnih vježbi III čini i individualni rad lektora sa studentom kroz obvezne konzultacije, za koje student treba izvršiti određene zadatke. Uoči li manjkavosti u jezičnoj kompentenciji studenta, lektor će mu na konzultacijama ukazati na slabosti i uputiti ga na literaturu i vježbe za svladavanje poteškoća koje student na drugoj godini studija ne bi smio imati. Jednako tako uputit će naprednije studente u dodatni rad kako bi dalje napredovali u jeziku.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
pismene i usmene vježbe samostalna uporaba rječničke i gramatičke literature, pismeno izražavanje, usmeno izražavanje primijeniti leksik i gramatičke strukture obrađene prema nastavnom programu izvršavanje domaćih zadataka, usmeno pismeno izražavanje, permanentno praćenje na nastavi te usmeni i pismeni ispit  
izlaganje i vježbe analiza primjera, sustavno opažanje objasniti tvorbu konjunktivnih oblika usmeni i pismeni ispit  
izlaganje, vježbe sustavno opažanje, analiza primjera, vježbanje pravilno upotrijebiti konjunktivne oblike u neupravnom govoru te irealnim pogodbenim, irealnim poredbenim, irealnim posljedičnim rečenicama izvršavanje domaćih zadataka, usmeno pismeno izražavanje, permanentno praćenje na nastavi te usmeni i pismeni ispit  
vježbe, analiza tekstualnog kao i audiovizualnog materijala, grupne rasprave vježbanje pismenog i usmenog izražavanja razumljivo i pravilno izraziti svoje argumentirane stavove izvršavanje domaćih zadataka, usmeno pismeno izražavanje, permanentno praćenje na nastavi te usmeni i pismeni ispit  
konzultativna nastava usmena prezentacija, vježbanje pismenog i usmenog izražavanja nakon analitičkog čitanja pismeno i usmeno interpretirati izvorne tekstove (novinske članke, reportaže, vijesti, književne tekstove) izvršavanje domaćih zadataka, usmeno pismeno izražavanje, permanentno praćenje na nastavi te usmeni i pismeni ispit  
radionica, konzultativna nastava vježbanje pismenog izražavanja u zadanoj formi napisati kraći, koherentan pismeni rad s promišljanjem na neku od obrađenih tematskih cjelina sintetizirajući većinu svojih znanja o jeziku domaći pismeni uradak  
vježbe pismeno i usmeno vježbanje prevođenja, samostalno korištenje rječničke literature i internetskih resursa bez distorzije smisla transferirati informacije na hrvatskom u njemački jezik i obratno aktivnost studenata na nastavi, pismeni i usmeni ispit  

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Pismeni ispit 1,5 75%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeni ispit 0,5 25%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz ocjene pismenog i usmenog ispita u omjeru navedenom u tablici iznad.

Pismeni ispit ocjenjuje se prema skali:

69-76 % = 2

77-84 % = 3

85-92 % = 4

93-100 % = 5

Usmeni ispit sastoji se od analize pogrešaka iz pismenog ispita, provjere poznavanja i primjene obrađenih gramatičkih struktura i leksika te razgovora o temama obrađenim tijekom semestra.

Obje komponente (pismena i usmena) moraju biti pozitivno ocijenjene da bi se izvela konačna ocjena.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je ispunio dva uvjeta:

 1. bio je nazočan na najmanje 87% nastave (nije izostao više od osam sati u semestru);
 2. tijekom semestra uredno i u roku izvršio je sve zadaće i pripreme za nastavu.

Uvjet za polaganje ispita iz Jezičnih vježba njemačkog jezika 3 jest položen ispit iz Jezičnih vježba njemačkog jezika 2.

 

 

Obavezna literatura:

 1. materijal koji lektor daje studentima na početku i/ili tijekom semestra (autentični tekstovi i izvaci iz knjiga, dnevnih novina i časopisa, s interneta i ostalih medija te vježbe)
 2. Földeak, Hans. Wörter und Sätze. Max Hueber Verlag, Ismaning 2001 (str. 92-151)
 3. Buscha, A.,  Friedrich, K. Deutsches Übungsbuch. Langenscheidt, Berlin (samo pojedina poglavlja)
 4. Dreyer, H., Schmitt, R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch, Ismaning (str. 240-262)
 5. Hansen-Kokoruš et al. Njemačko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb (ili drugi njem.-hrv. rječnik)
 6. Jakić, B., Hurm, A. Hrvatsko-njemački rječnik. Školska knjiga, Zagreb (ili drugi hrv.-njem. rječnik)
 7. jednojezični njemački rječnik po izboru: Duden Deutsches Universalwörterbuch A-Z, Wahrig Deutsches Wörterbuch ili dr.

Dopunska literatura:

 1. Der Duden in 12 Bänden. Band 1: Rechtschreibung der deutschen Sprache; Band 2: Stilwörterbuch; Band 9: Richtiges und gutes Deutsch; Band 11: Redewendungen
 2. Eppert, F. Deutsche Wortschatzübungen 2. Max Hueber Verlag, München
 3. Ferenbach, M., Schüssler, I. Wörter zur Wahl. Ernst Klett Verlag, Stuttgart
 4. Hansen, R. et al. Hrvatsko-njemački frazeološki rječnik. Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, i Verlag Otto Sagner, München
 5. Helbig, G., Buscha, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Langenscheidt
 6. Tatsachen über Deutschland. Societäts-Verlag, Frankfurt/Main (dostupno i na https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de )

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Statistička analiza uspješnosti, anonimna anketa među studentima.

Ostale informacije: