Uvod u tehniku znanstvenog rada

 

Naziv kolegija:
Uvod u tehniku znanstvenog rada
Šifra ISVU:
46314
Šifra MOZVAG:
NJKI65
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Cimer Karaica, Sanja
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje sa poviješću i osnovnim tehnikama znanstvenog rada u humanističkim disciplinama; uvježbavanje osnovnih tehnika prikupljanja studijskih, stručnih i znanstvenih informacija, pisanje referata, seminarskih i znanstvenih radova.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati ključne formalne elemente znanstvenog rada
 • prepoznati jezične elemente znanstvenog izražavanja na njemačkom jeziku
 • samostalno analizirati znanstveni rad u skladu s normama znanstvenog pisanja
 • koristiti znanstvene izvore u skladu s normama etičkog znanstvenog ponašanja
 • samostalno napisati seminarski rad u skladu s normama znanstvenog pisanja

Sadržaj predmeta:

Kolegij pruža povijesni prikaz znanstvenih tehnika  u humanističkim disciplinama, prvenstveno u znanosti o jeziku i književnosti. Studenti se upoznaju sa relevantnom literaturom o toj problematici na njemačkom i hrvatskom jeziku. Predstavljaju se izvori znanstvenih informacija (bibliografije, leksikoni, biblioteke, baze podataka) i tehnike prikupljanja znanstvenih podataka, vođenja bilješki na predavanjima, ekscerpiranje podataka iz teksta, formuliranje teza, pisanje referata, seminarskog i znanstvenog rada

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza primjera, rasprava, vježbanje prepoznati ključne formalne elemente znanstvenog rada aktivnost studenata na nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza primjera, rasprava, vježbanje prepoznati jezične elemente znanstvenog izražavanja na njemačkom jeziku aktivnost studenata na nastavi, pismeni i usmeni ispit
zadatak čitanja i analize primjera, samostalni istraživački zadatak, seminarska nastava analiza primjera, analiza znanstvenog rada, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature samostalno analizirati znanstveni rad u skladu s normama znanstvenog pisanja pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
zadatak čitanja i analize primjera , samostalni istraživački zadatak, seminarska nastava samostalna uporaba i analiza literature koristiti znanstvene izvore u skladu s normama etičkog znanstvenog ponašanja seminarski rad
samostalni istraživački zadatak sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature samostalno napisati seminarski rad u skladu s normama znanstvenog pisanja seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Zadaci za praćenje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1,5 80%
Zadaci za praćenje 0,75 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada i aktivnosti u nastavi tijekom semestra: 20% čine ocjene iz aktivnosti u nastavi, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada.

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je za zadatke u nastavi ocijenjen ocjenom izvrstan (5), a iz seminarskog rada vrlo dobar (4). Za izračun ocjene se primjenjuje sljedeća formula: (akt. x 0,2) + (sem. x 0,8). Za formiranje ocjene moraju oba elementa biti pozitivno ocijenjena. U ovom slučaju izračun ocjene izgleda ovako: (5 x 0,2) + (4 x 0,8) = 1 + 3,2 = 4,2 = zaokružuje se na 4. Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita ako je pohađao najmanje 70% održanih nastavnih sati te ako je pozitivno ocijenjen iz zadataka tijekom nastave.

 

 

Obavezna literatura:

Obavezna literatura:

 1. Materijali koje za nastavu pripremi izvođač
 2. Tobias Kollmann, Andreas Kuckertz, Christoph Stöckmann (2016): Das 1 × 1 des Wissenschaftlichen Arbeitens. Wiesbaden: Springer Gabler.
 3. Beinke,Christiane; Melanie Brinkschulte; Lothar Bunn; Stefan Thürmer(2008): Die Seminararbeit: Schreiben für den Leser. Stuttgart: UTB.

Dopunska literatura:

Dopunska literatura:

 1. DUDEN (2006): Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten?. Dudenverlag.
 2. Tilo Gockel (2010): Form der wissenschaftlichen Ausarbeitung.Studienarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Konferenzbeitrag. Berlin-Heidelberg: Springer.
 3. Martens, Thomas (2001): Techniken wissenschaftlichen Arbeitens. Eine Arbeitshilfe für Studierende des Fachbereiches Soziale Arbeit und Gesundheit an der Fachhochschule Kiel. Überarbeitete, ergänzte und veränderte Aktualisierung. Kiel 2014. http://www.techniken-wissenschaftlichen-arbeitens.de/twa.htm
 4. Stephany, Ursula; Claudia Froitzheim (2009): Arbeitstechniken Sprachwissenschaft : Vorbereitung und Erstellung einer sprachwissenschaftlicher Arbeit. Paderborn: Wilhelm Fink.
 5. Karmasin, Matthias; Rainer Ribing (2011): Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten : mit Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten sowie Dissertationen. Wien: Facultas.wuv 
 6. Franck, Norbert; Stary, Joachim (2013): Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. utb.
 7. Esselborn-Krumbiegel, Helga (2014): Von der Idee zum Text. utb.
 8. Esselborn-Krumbiegel, Helga (2014): Richtig wissenschaftlich schreiben. utb.
 9. Mayer, Philipp (2015): 300 Tipps fürs wissenschaftliche Arbeiten. utb.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

analiza rezultata pismenog rada, referata, kolokvija; anketa.

Ostale informacije: