Kultura i civilizacija Švicarske i Austrije

 

Naziv kolegija:
Kultura i civilizacija Švicarske i Austrije
Šifra ISVU:
43227
Šifra MOZVAG:
ŠAC05
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dämon, Daniela
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti trebaju upoznati osnovne činjenice o Švicarskoj i Austriji te osposobiti se za samostalan pristup informacijama o tim dvjema zemljama. Kolegij ih treba senzibilizirati u interkulturalnom pogledu i navesti na uspoređivanje tipičnih pojavnosti s odgovarajućim prilikama u Hrvatskoj.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • navesti osnovne činjenice o Švicarskoj i Austriji
 • usporediti određene pojave sa područja Austrije i Švicarske sa odgovarajućim pojavama u Hrvatskoj
 • usporediti Austriju i Švicarsku prema određenim elementima (politički sustavi, gospodarstvo, zemljopis, školstvo i obrazovanje i sl.)
 • pismeno prikazati određene teme vezanu uz modernu Austriju ili Švicarsku
 • usmeno prezentirati određene teme vezane uz modernu Austriju ili Švicarsku

Sadržaj predmeta:

Švicarska i Austrija imaju na prvi pogled mnogo zajedničkoga, no u njihovu povijesnom, političkom i kulturnom razvoju postoje značajne razlike koje su dobrim dijelom rezultirale i vrlo različitom svakodnevicom.

Sadržaj kolegija su: politički sustavi, zemljopis i gospodarstvo, mediji, umjetnost i kultura, školstvo i obrazovanje, društvene strukture, svakodnevni život, običaji.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, konzultativna nastava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje, samostalno izlaganje navesti osnovne činjenice o Švicarskoj i Austriji seminarski rad s izlaganjem, aktivnost studenta na nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, konzultativna nastava, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, samostalno izlaganje, rasprava usporediti određene pojave sa područja Austrije i Švicarske sa odgovarajućim pojavama u Hrvatskoj seminarski rad s izlaganjem, aktivnost studenta na nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, konzultativna nastava, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, samostalno izlaganje, rasprava usporediti Austriju i Švicarsku prema određenim elementima (politički sustavi, gospodarstvo, zemljopis, školstvo i obrazovanje i sl.) seminarski rad s izlaganjem, aktivnost studenta na nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, konzultativna nastava, diskusija slušanje izlaganja, samostalno korištenje literature, sustavno opažanje i zaključivanje, izrada seminarskog rada pismeno prikazati određene teme vezanu uz modernu Austriju ili Švicarsku seminarski rad
predavanje, seminarsko izlaganje, konzultativna nastava, diskusija slušanje izlaganja, samostalno korištenje literature, sustavno opažanje i zaključivanje, izlaganje seminarskog rada usmeno prezentirati određene teme vezane uz modernu Austriju ili Švicarsku usmeno izlaganje seminarskog rada

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,55 20%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1,1 50%
Usmeno izlaganje 0,6 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz drugog, trećeg i četvrtog elementa, a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Fischer, Roland u.a.: Landeskunde - deutschsprachige Länder. Österreich, Regensburg: Dürr und Kessler, 1998
 2. Clalüna, Monika et al.: Landeskunde - deutschsprachige Länder: Schweiz. Regensburg: Wolf 1998

Dopunska literatura:

Za Austriju:

 1. Breuss, S./ Liebhardt, K./ Pribersky, A.: Inszenierungen. Stichwörter zu Österreich. Wien 1995.
 2. Koppensteiner, Jürgen: Österreich. Ein landeskundliches Lesebuch. Wien 2001
 3. Lichtenberger, Elisabeth: Österreich. Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik, Darmstadt 1997
 4. Molden, Fritz (hrsg.): Molden Österreich Almanach 2001. Daten, Fakten & Informationen. Wien: Molden Verlag
 5. Österreich. Tatsachen und Zahlen. Wien: Bundespressedienst
 6. Pelinka, Anton; Rosenberger, Sieglinde: Österreichische Politik. Grundlagen, Strukturen, Trends, Wien: WUV 2000
 7. Vocelka, Karl: Geschichte Österreichs. Kultur – Gesellschaft - Politik. Graz, Wien, Köln, Styria 2000

Za Švicarsku:

 1. Blattmann, Lynn/Irene Meier (Hrsg.) : Männerbund und Bundesstaat. Über die politische Kultur der Schweiz. Zürich, Orell Füssli Verlag 1998
 2. Fahrni, Dieter (1994). Schweizer Geschichte. Zürich: Pro Helvetia (6th, revised edition).
 3. Hettling, Manfred et al.  Eine kleine Geschichte der Schweiz. Der Bundesstaat und seine Traditionen. Frankfurt: Suhrkamp 1998
 4. Schwander, Marcel (1991). Schweiz. München: Beck
 5. Sigg, O. (1990). Die politischen Institutionen der Schweiz. Zürich:
 6. Wachter, Daniel (1997). Schweiz – eine moderne Geographie. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung           

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: