Kultura i civilizacija Švicarske i Austrije

 

Naziv kolegija:
Kultura i civilizacija Švicarske i Austrije
Šifra ISVU:
43227
Šifra MOZVAG:
ŠAC05
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Etter, Iris
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti trebaju upoznati osnovne činjenice o Švicarskoj i Austriji te osposobiti se za samostalan pristup informacijama o tim dvjema zemljama. Kolegij ih treba senzibilizirati u interkulturalnom pogledu i navesti na uspoređivanje tipičnih pojavnosti s odgovarajućim prilikama u Hrvatskoj.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • navesti osnovne činjenice o Švicarskoj i Austriji
 • usporediti određene pojave sa područja Austrije i Švicarske sa odgovarajućim pojavama u Hrvatskoj
 • usporediti Austriju i Švicarsku prema određenim elementima (politički sustavi, gospodarstvo, zemljopis, školstvo i obrazovanje i sl.)
 • pismeno prikazati određene teme vezanu uz modernu Austriju ili Švicarsku
 • usmeno prezentirati određene teme vezane uz modernu Austriju ili Švicarsku

Sadržaj predmeta:

Švicarska i Austrija imaju na prvi pogled mnogo zajedničkoga, no u njihovu povijesnom, političkom i kulturnom razvoju postoje značajne razlike koje su dobrim dijelom rezultirale i vrlo različitom svakodnevicom.

Sadržaj kolegija su: politički sustavi, zemljopis i gospodarstvo, mediji, umjetnost i kultura, školstvo i obrazovanje, društvene strukture, svakodnevni život, običaji.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, konzultativna nastava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje, samostalno izlaganje navesti osnovne činjenice o Švicarskoj i Austriji seminarski rad s izlaganjem, aktivnost studenta na nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, konzultativna nastava, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, samostalno izlaganje, rasprava usporediti određene pojave sa područja Austrije i Švicarske sa odgovarajućim pojavama u Hrvatskoj seminarski rad s izlaganjem, aktivnost studenta na nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, konzultativna nastava, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, samostalno izlaganje, rasprava usporediti Austriju i Švicarsku prema određenim elementima (politički sustavi, gospodarstvo, zemljopis, školstvo i obrazovanje i sl.) seminarski rad s izlaganjem, aktivnost studenta na nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, konzultativna nastava, diskusija slušanje izlaganja, samostalno korištenje literature, sustavno opažanje i zaključivanje, izrada seminarskog rada pismeno prikazati određene teme vezanu uz modernu Austriju ili Švicarsku seminarski rad
predavanje, seminarsko izlaganje, konzultativna nastava, diskusija slušanje izlaganja, samostalno korištenje literature, sustavno opažanje i zaključivanje, izlaganje seminarskog rada usmeno prezentirati određene teme vezane uz modernu Austriju ili Švicarsku usmeno izlaganje seminarskog rada

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 30%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,5 35%
Usmeno izlaganje 0,5 35%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz usmenog izlaganja, seminarskog rada i sudjelovanja u nastavi, a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

 

Kriteriji

93-100% = 5

85-92% = 4

77-84% = 3

69-76% = 2

Primjer izračunavanja ocjene:

Usmeno izlaganje = 2; seminarski rad = 4; sudjelovanje u nastavi = 5;

Izračun ukupne ocjene = 2 x 0,35 + 4 x 0,35 + 5 x 0,2 = 3,1. Konačna ocjena iznosi dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

1.  Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA: About Switzerland. https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home.html

2.  Johannes Kepler Universität Linz (JKU), Institut für Digital Business: oesterreich.com. https://www.oesterreich.com/de  

3.  Schweizer Rundfunk. https://www.srf.ch  

4.  Österreichischer Rundfunk. https://oesterreich.orf.at  

5.  Neue Zürcher Zeitung. https://www.nzz.ch  

6.  Berner Zeitung. https://www.bernerzeitung.ch 

7.  SWI swissinfo.ch https://www.swissinfo.ch/ger  

8.  Die Presse. https://www.diepresse.com  

9.  Der Standard. https://www.derstandard.at

Dopunska literatura:

Za Austriju:

 1. Breuss, S./ Liebhardt, K./ Pribersky, A.: Inszenierungen. Stichwörter zu Österreich. Wien 1995.
 2. Koppensteiner, Jürgen: Österreich. Ein landeskundliches Lesebuch. Wien 2001
 3. Lichtenberger, Elisabeth: Österreich. Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik, Darmstadt 1997
 4. Molden, Fritz (Hrsg.): Molden Österreich Almanach 2001. Daten, Fakten & Informationen. Wien: Molden Verlag
 5. Österreich. Tatsachen und Zahlen. Wien: Bundespressedienst
 6. Pelinka, Anton; Rosenberger, Sieglinde: Österreichische Politik. Grundlagen, Strukturen, Trends, Wien: WUV 2000
 7. Vocelka, Karl: Geschichte Österreichs. Kultur - Gesellschaft - Politik. Graz, Wien, Köln, Steiermark 2000

Za Švicarsku:

 1. Blattmann, Lynn/Irene Meier (Hrsg.): Männerbund und Bundesstaat. Über die politische Kultur der Schweiz. Zürich, Orell Füssli Verlag 1998
 2. Fahrni, Dieter (1994). Schweizer Geschichte. Zürich: Pro Helvetia (6., überarbeitete Auflage).
 3. Hettling, Manfred et al. Eine kleine Geschichte der Schweiz. Der Bundesstaat und seine Traditionen. Frankfurt: Suhrkamp 1998
 4. Schwander, Marcel (1991). Schweiz. München: Beck
 5. Sigg, O. (1990). Die politischen Institutionen der Schweiz. Zürich


 

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: