Jezične vježbe njemačkog jezika I

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe njemačkog jezika I
Šifra ISVU:
43001
Šifra MOZVAG:
NJ56
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Babić, Snježana
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Svrha ovog kolegija je osposobiti studente:

 • da razumiju pisane i usmeno izrečene informacije na njemačkom jeziku
 • da mogu pratiti izlaganja i predavanja na njemačkom jeziku
 • da se tečno koriste njemačkim jezikom u raznim komunikacijskim situacijama
 • te da se pritom pravilno i jasno izražavaju.

Osim razvijanja gramatičke kompetencije i rada na proširivanju vokabulara,  što su osnovni zadaci ovog kolegija, naglasak je i na razvijanju svih četiriju jezičnih vještina – receptivnih (slušanja i čitanja) te produktivnih (govora i pisanja).

Jedan od bitnih ciljeva ovog kolegija je i proširiti znanja studenata o kulturi i civilizaciji naroda njemačkog govornog područja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti vokabular i gramatičke strukture obrađene na nastavi
 • interpretirati pismeno i usmeno izrečene informacije na njemačkom jeziku
 • primijeniti njemački jezik u raznim komunikacijskim situacijama
 • prevesti jednostavnije hrvatske tekstove na njemački jezik
 • prevesti tekstove na njemačkom jeziku na hrvatski jezik
 • izraziti svoje stavove glede različitih tema

Sadržaj predmeta:

Jezične vježbe iz njemačkog jezika na prvoj godini studija podijeljene su na Jezične vježbe iz njemačkog jezika 1  i na Jezične vježbe iz  njemačkog jezika 2  i dopunjuju se međusobno.

 • Uvježbavaju se gramatičke strukture njemačkog jezika, npr. deklinacija, rekcija glagola, poredak riječi u rečenici
 • posebno se obrađuju glagoli (prefiksalna i sufiksalna tvorba glagola, sinonimi, antonimi, idiomi).
 • Slušaju se i čitaju raznovrsni tekstovi (članci iz novina i tjednika, književni tekstovi i sl.) s temama s različitih područja svakidašnjeg života izvornih govornika
 • potom se ti tekstovi analiziraju kako sa sadržajne tako i s jezične strane
 • pomoću raznih tipova govornih i pismenih vježbi usvajaju se leksička i gramatička znanja te razvija komunikativna kompetencija studenata.

Sadržaji i teme koje se obrađuju su sljedeće: Der persönliche Bereich, Familie, Gefühle, Kleidung, Ernährung, Einkäufe, Werbung.

Osim toga studenti samostalnu izrađuju / pripremaju i izlažu referat na zadanu ili odabranu temu. Velika pozornost posvećuje se i diskusijama koje se nadovezuju na referate studenata.

Teme koje se odabiru za ove vježbe su aktualne i prilagođene interesima studenata, čime se studenti nastoje potaknuti na aktivno sudjelovanje i maksimalno zalaganje u radu na ovim vježbama. Usmene i pismene prijevodne vježbe (s njemačkog na hrvatski jezik te lakši tekstovi s hrvatskog na njemački jezik) također su važna komponenta ovog kolegija. Pri tome se prevode tekstovi koji su tematski vezani uz sadržaje koji su prethodno obrađeni na nastavi.

Na individualnim konzultacijama prati se napredovanje studenta u učenju jezika i daju mu se upute za daljnji rad.

 

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
čitanje tekstova, analiza primjera, upoznavanje s gramatičkim strukturama čitanje tekstova, analiza primjera, rješavanje zadataka primijeniti vokabular i gramatičke strukture obrađene na nastavi aktivnost studenta na nastavi, pismena zadaća, pismeni ispit, usmeni ispit
slušanje audio snimki, slušanje i gledanje videosnimki, grupni rad, rad u parovima, diskusija, čitanje i analiza tekstova slušanje snimki (audio i video), diskusija, čitanje tekstova, analiza tekstova, rješavanje zadataka interpretirati pismeno i usmeno izrečene informacije na njemačkom jeziku aktivnost studenta na nastavi, pismena zadaća, pismeni ispit, usmeni ispit
diskusija, rasprava slušanje, sudjelovanje u raspravama, primijeniti njemački jezik u raznim komunikacijskim situacijama aktivnost studenta na nastavi, usmeni ispit
čitanje i analiza teksta te upućivanje studenta na samostalnu analizu teksta, rad u parovima, samostalan rad (izrada prijevoda) čitanje i analiza teksta, izrada prijevoda prevesti jednostavnije hrvatske tekstove na njemački jezik aktivnost studenta na nastavi, pismena zadaća, pismeni ispit, usmeni ispit
čitanje i analiza teksta, rad u parovima, samostalan rad (izrada prijevoda) čitanje i analiza teksta, izrada prijevoda prevesti tekstove na njemačkom jeziku na hrvatski jezik aktivnost studenta na nastavi, pismena zadaća, pismeni ispit, usmeni ispit
gledanje i slušanje audio0 i videosnimaka na njemačkom jeziku slušanje, gledanje snimaka na njemačkom jeziku, rasprava izraziti svoje stavove glede različitih tema aktivnost studenta na nastavi, pismena zadaća

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirano praćenje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirano praćenje 0,5 10%
Pismeni ispit 1 60%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeni ispit 0,5 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjena se izvodi iz elemenata kontinuiranog praćenja (jedno kraće usmeno izlaganje, obvezatne domaće zadaće, kviz) te  pismenog i usmenog ispita.  Student na pismenom ispitu mora ostvariti najmanje 69% bodova, kako bi smio pristupiti usmenom ispitu. Pismeni ispit čini 60% ocjene, usmeni ispit 30%, kontinuirano praćenje 10%. Skala ocjenjivanja

- 69% - 76,9% = dovoljan (2)

- 77% - 84,9% = dobar (3)

- 85% - 92,9%  = vrlo dobar (4)

- 93% - 100% = izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Pismeni ispit: 85%, usmeni ispit: 80%, kontinuirano praćenje: 89%.

Izračun ocjene: 85x0,6 + 80x0,3 + 89x0,1 = 51+24+8,9 = 83,9% = ocjena dobar (3)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 80% održanih nastavnih sati (48 od 60 sati)  i ispuniti sve obveze i zadatke vezane uz kontinuirano praćenje nastave (održavanje kratkog usmenog izlaganja, pisanje obvezatne domaće zadaće tijekom semestra) kako bi ostvarili pravo na potpis i kako bi bili pozitivno ocijenjeni.

 

 

Obavezna literatura:

Studenti dobivaju odabrane tekstove na nastavi ili početkom semestra. (oko 30 stranica)

Hall, Katrin; Barbara Scheiner (2014): Übungsgrammatik für die Oberstufe. München: Hueber Verlag

 1. Földeak, H. : Wörter und Sätze, Ismaning, 2001 (poglavlje 1, str. 8-53)
 2. Dreyer, H./R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2001.
 3. Hall, K./ Scheiner, B. : Übungsgrammatik für die Oberstufe, München, 2018.

Dopunska literatura:

 1. Helbig, G. / Buscha, J.: Übungsgrammatik Deutsch, Berlin, 1992.
 2. Meil, K. / Arndt, M.: ABC der starken Verben
 3. Meil, K: / Arndt, M.: ABC der schwachen Verben,
 4. Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački rječnik, te njemačko-njemački rječnik (po izboru)
 5. Duden.– Die deutsche Rechtschreibung. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2020

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa među studentima.

Ostale informacije: