Didaktika

 

Naziv kolegija:
Didaktika
Šifra ISVU:
218595
Šifra MOZVAG:
PDA302
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jukić, Renata
30
0
0
Stuhli, Antonio
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Produbiti osnovne didaktičke spoznaje kod studenata glede planiranja, organizacije , ostvarivanja i vrednovanja nastave. Razvijati sposobnosti u studenata za oblikovanje osobnog nastavničkog stila utemeljenog na uporabi nastavnih metoda koje potiču razvoj kritičkoga mišljenja.

 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • pravilno interpretirati temeljne pojmove didaktike, različite didaktičke teorije, pravce i modele
 • razlikovati odgojne, obrazovne i funkcionalne zadatke nastave usmjerene na cjelovit razvoj učenika
 • analizirati nastavni plan i program uvažavajući kurikularni pristup i suvremenu obrazovnu tehnologiju
 • osmisliti nastavni sat primjenom adekvatne nastavne metode usmjerene na kognitivno, metakognitivno i samoregulirajuće učenje
 • izraditi materijal za samostalno učenje
 • opisati tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika u tradicionalnoj i suvremenoj nastavi
 • provesti jednostavnije istraživačke zadatke iz područja didaktike

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi. Didaktika, obrazovanje, odgoj, nastava, edukacija, naobrazba, izobrazba, školovanje.

Nastava kao komunikacija. Interaktivnost nastave. Neverbalna nastavna komunikacija. Cilj ili ciljevi nastavne komunikacije. Bipolarnost nastave. Koncept kurikuluma.

            Svrha, ciljevi i zadaće obrazovanja i nastave. Opći ciljevi obrazovanja, individualni ciljevi, praćenje ostvarivanja ciljeva obrazovanja. Taksonomijsko određivanje ciljeva. Ciljevi i zadaće nastave.

            Sadržajna utemeljenost nastave. Školski kurikulum. Nacionalni kurikulum. Nastavni plan i program. Opseg, dubina i slijed obrazovnog programa. Praćenje programskog oblikovanja sadržaja.

Organizacijska utemeljenost nastave. Nastavni izvori. Nastavne metode. Nastavne tehnike. Društveno radni oblici u nastavi. Čelni rad, skupni rad, rad u paru, individualni i individualizirani rad. Suradničko učenje. Projektna nastava.

Tijek nastavnoga procesa. Pripremanje, prijam i obradba sadržaja, vježbanje, ponavljanje, vrednovanje. Snimanje i analiza nastave. Vrednovanje obrazovanja.

Nastavni sustavi. Pojmovna određenja i vrste. Predavačka i predavačko-prikazivačka nastava. Katehetička i majeutička nastava. Egzemplarna nastava. Problemska nastava. Mentorska nastava. Programirana nastava. Simulacija i igra u nastavi. Individualizirana nastava. Od nastavnikova poučavanja do učenikova samostalnog učenja. Osposobljavanje učenika za samoobrazovanje.

Poučavanje i učenje izvan škole. Instrukcija i obučavanje. Samoorganizirano učenje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, rad na tekstu - analiza različitih teorijskih polazišta, pravaca i modela slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava,  rješavanje zadataka pravilno interpretirati temeljne pojmove didaktike, različite didaktičke teorije, pravce i modele aktivnost studenata u nastavi, praktični rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, rad na tekstu – Bloomova taksonomija, integrativno učenje, rješavanje zadataka povezivanje kognitivng, afektivnog  i psihomotoričkog područja razvoja, definiranje ciljeva i ishoda učenja razlikovati odgojne, obrazovne i funkcionalne zadatke nastave usmjerene na cjelovit razvoj učenika aktivnost studenata u nastavi, praktični rad, pismeni ispit, usmeni ispit
upoznavanje bazičnih dokumenata odgoja i obrazovanja (digitalna verzija: HKO, HNOS, NOK) analiziranje  ciljeva, zadatka, sadržaja, metoda i načina vrednovanja unutar ciklusa obrazovanja, područja i predmeta  analizirati nastavni plan i program uvažavajući kurikularni pristup i suvremenu obrazovnu tehnologiju aktivnost studenata u nastavi, praktični rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, rad  na tekstu  i analiza primjera iz prakse slušanje izlaganja, analiza primjera, rješavanje zadataka 0 metodičko oblikovanje nastave (multimodalno i interdisciplinarno) osmisliti nastavni sat primjenom adekvatne nastavne metode usmjerene na kognitivno, metakognitivno i samoregulirajuće učenje praktični rad, kontinuirana procjena znanja,   seminarski rad
 predavanje, analiza radnih mapa i zbirki radova (portfolio) slušanje izlaganja, analiza literature, operacionalizacija zadataka (individualni i skupni rad) izraditi materijal za samostalno učenje
 
praktični rad, kontinuirana procjena znanja
predavanje, rad  na tekstu,  primjeri sumativnog i formativnog vrednovanja slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, rješavanje zadataka: procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika (inicijalno, tijekom učenja, na kraju) opisati tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika u tradicionalnoj i suvremenoj nastavi
 
aktivnost studenata u nastavi, praktični rad, pismeni ispit, usmeni ispit
primjeri znanstvenih i stručnih članaka te akcijskih istraživanja nastavnika definiranje jednostavnijeg istraživačkog zadatka/problema  te ga prema etapama akcijskog istraživanja ostvariti unutar grupe (sudjelujuće, razvojno istraživanje)
 1.  
aktivnost studenata u nastavi, praktični rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Kontinuirana provjera znanja 2 50%
Pismeni/usmeni ispit 1 30%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,25 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(seminarski rad x 0,1) + (aktivnosti na nastavi i zadaće x 0,1) + (kontinuirano praćenje znanja x 0,5) + (završni ispit x 0,3)

Konačna raspodjela ocjena je zbroj postotaka ostvarenog tijekom nastave i postotaka ostvarenog, što je prikazano kroz primjer izračunavanja konačne ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

seminarski rad – 4

aktivnosti na nastavi i zadaće – 4

kontinuirano praćenje znanja – 3

završni ispit - 5

 (4 x 0,1) + (4 x 0,1) + (3 x 0,5) + (5 x 0,3) = 0,4 + 0,4 + 1,5 + 1,5 = 3,8

Konačna ocjena 3,8 →  vrlo dobar (4)             

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bognar, L., Matijević, M. (2005), Didaktika, Zagreb: Školska knjiga.
 2. Kiper, H., Mischke, W. (2008), Uvod u opću didaktiku, Zagreb: Educa.
 3. Meyer, H. (2005), Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita.

Dopunska literatura:

 1. Cindrić, M., Miljković, D., Strugar, V. (2010), Didaktika i kurikulum. Zagreb : IEP-D2.
 2. Desforges, C. (2001), Uspješno učenje i poučavanje: psihologijski pristupi. Zagreb: Educa.
 3. Dryden, G., Vos, J.(2001), Revolucija u učenju. Zagreb: Educa.
 4. Jelavić, F. (1995), Didaktičke osnove nastave. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. Klippert, H. (2001), Kako uspješno učiti u timu. Zagreb: Educa.
 6. Hentig, H. (1997), Humana škola : škola mišljenja na nov način : vježba praktičnog uma. Zagreb: Educa.
 7. Matijević, M., Radovanović, D. (2011), Nastava usmjerena na učenika: prinosi razvoju metodika nastavnih predmeta u srednjim školama. Zagreb: Školske novine.
 8. Meyer, H. (2002), Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa.
 9. Munjiza, E., Peko, A., Sablić, M. (2007), Projektno učenje. Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet, Učiteljski fakultet

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije: