Fonetske vježbe engleskog jezika

 

Naziv kolegija:
Fonetske vježbe engleskog jezika
Šifra ISVU:
149169
Šifra MOZVAG:
ENG204
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
nema preduvjeta
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vančura, Alma
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Temeljni je cilj kolegija podučiti studente o različitim načinima bilježenja glasova. Tijekom kolegija studenti će se upoznati i naučiti bilježiti glasove putem Međunarodne fonetske abecede (IPA-e) te će saznati o razlikama između fonetske i fonološke transkripcije. Transkripcijom se uči i uvježbava fino slušno nijansiranje pojedinih glasova te razlikovanje glasova hrvatskog i engleskog jezika, uviđa se važnost pravilnog izgovora glasova putem glasova u izolaciji, ali i ponašanje glasova u povezanom govoru, što je posebice zanimljivo kod engleskog jezika gdje će studenti učiti weak i strong forms riječi. Ovo je posebice važno za studente, budući da neizvorni govornici uglavnom koriste i uče samo strong forms riječi, što uglavnom zvuči jako neprirodno. Engleski govornici gotovo neprekidno upotrebljavaju weak forms koje su neizvornim govornicima komplicirane za prepoznati budući da na njih nisu naviknuti, a često niti ne znaju da postoje. Ovaj kolegij naglasak stavlja na auditivnu komponentu te mu je važan cilj razviti i uvježbavati studentske sposobnosti analitičkog slušanja i izgovora putem fonemske transkripcije kako bi se isto primijenilo na vlastitom izgovoru.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • usporediti različite oblike izgovora glasnika u engleskom i hrvatskom jeziku
 • demonstrirati vještine analitičke rasprave kroz identifikaciju različitih izgovornih varijanti glasova
 • analizirati glasove engleskog jezika pomoću kriterija fonetske transkripcije
 • samostalno demonstrirati fonemsku transkripciju riječi u izolaciji
 • samostalno demonstrirati fonemsku transkripciju riječi povezanog govora
 • sintetizirati teorijska znanja u fonetskoj transkripciji
 • primjenjivati osnovne principe izgovora na vlastiti izgovor.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji kolegija dijele se na dvije tematske cjeline. U prvom se dijelu ukazuje na razlike koje postoje između glasova u hrvatskom i engleskom jeziku, s posebnim osvrtom na one koji se razlikuju od glasova hrvatskog jezika, ali i ostale ostvaraje koje hrvatski jezik prepoznaje kao alofonske varijacije, kao npr. schwa, diftonzi, dugi i kratki vokali, glasovi nositelji slogova itd. U drugom dijelu se od studenata očekuje usvajanje fonetskih simbola engleskog jezika te svladavanje fonemske transkripcije pojedinačnih riječi te riječi u povezanom govoru.

Ovaj načelno praktični pristup počivat će na fonetskim uporištima deskripcije glasova koji će poslužiti kao teorijski i praktični okvir za proučavanje i usvajanje temeljnih procesa za uspješno savladavanje slušanja te za fonemsku transkripciju. Proučavat će se izgovor različitih glasova, konsonantskih skupina i vokala kako bi se uočile i ispravile eventualne studentske govorne pogreške te će se putem fonemske transkripcije studentima ukazati i na važnost fonema u engleskom jeziku.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
predavanje
analiza primjera
zadatak usporedbe
 
slušanje izlaganja
analiza i uvježbavanje primjera
usporediti različite oblike izgovora glasnika u engleskom i hrvatskom jeziku aktivnost studenata na nastavi
kolokvij
pismeni ispit
predavanje
grupna rasprava
analiza primjera
fonetski zadaci
 
slušanje izlaganja
čitanje i analiza literature
rasprava
sustavno opažanje i zaključivanje
demonstrirati vještine analitičke rasprave kroz identifikaciju različitih izgovornih varijanti glasova aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
predavanje
analiza primjera
grupna rasprava
zadatak usporedbe
 
čitanje i analiza literature
opažanje modela
uvježbavanje
sustavno opažanje i zaključivanje
analizirati glasove engleskog jezika pomoću kriterija fonetske transkripcije aktivnost studenata u nastavi
prezentiranje (samostalno)
kolokvij
pismeni ispit
predavanje
zadaci transkripcije i analize primjera
 
sustavno opažanje
slušanje izlaganja
analiza zadataka
vježbanje
ponavljanje
samostalno demonstrirati fonemsku transkripciju riječi u izolaciji aktivnost studenata u nastavi
prezentiranje (samostalno)
kolokvij
pismeni ispit
predavanje
grupna rasprava
analiza primjera
fonetski zadaci
 
sustavno opažanje i zaključivanje
slušanje izlaganja
analiza zadataka
samostalno demonstrirati fonemsku transkripciju riječi povezanog govora
 
aktivnost studenata u nastavi
prezentiranje (samostalno)
kolokvij
pismeni ispit
predavanje
analiza primjera
fonetski zadaci
 
 
slušanje izlaganja
sustavno opažanje i zaključivanje
analiza i uvježbavanje primjera
opažanje modela
primjena naučenoga
sintetizirati teorijska znanja u fonetskoj transkripciji aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
predavanje
fonetski zadaci
analiza primjera
grupna rasprava
sustavno opažanje i zaključivanje
ponavljanje
analiza i uvježbavanje primjera
primjena naučenoga
rasprava
primjenjivati osnovne principe izgovora na vlastiti izgovor aktivnost studenata u nastavi
prezentiranje (samostalno)
usmeno izlaganje
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Praktični rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 60%
Pohađanje nastave 0,3 0%
Praktični rad 0,35 20%
Usmeno izlaganje 0,35 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz kolokvija, usmenog izlaganja te praktičnog rada. 60% konačne ocjene čine ocjene iz kolokvija, a  40% konačne ocjene  čine ocjene iz usmenog izlaganja te praktičnog rada. 

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 61 ocjenskih bodova ili 61% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća:

 61% - 70%   = dovoljan (2)

 71% - 80%   = dobar (3)

 81% - 90%   = vrlo dobar (4)

 91% - 100% = izvrstan (5)

Studenti koji ne ostvare prag od 61% na kolokvijima, izlaganju i radu moraju pristupiti završnom ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati, odraditi izlaganje te pravovremeno predati rad da bi ostvarili pravo na potpis. Prepisivanje tijekom ispita kažnjava se oduzimanjem ispita bez mogućnosti pisanja i za taj ispit student dobiva ocjenu 0%.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Handbook of the International Phonetic Association (1999) Cambridge:Cambridge University Press
 2. Tench P. (2011) Transcribing the Sound of English A Phonetics Workbook for Words and Discourse. Cambridge: Cambridge University Press

Dopunska literatura:

 1. Jones, D. Edited by P. Roach, J.Hartman and J. Setter (2006) English Pronouncing Dictionary, 17th edn. Cambridge: Cambridge University Press. First edition published 1917, London: Dent.
 2. Labov, W., Ash, S., Boberg,C. (2005) Atlas of North American English Phonetics, Phonology and Sound Change. Berlin/New York: Mouton De Gruyter.
 3. Longman Pronunciation Dictionary, Longman Group UK Limited 1989.
 4. Skandera P, Burleigh, P. (2005). A Manual of English Phonetics and Phonology, Twelve Lessons with an Integrated Course in Phonetic Transcription.Tubingen: Gunter Narr Verlag.
 5. Wells, J.C. (1982). Accents of English 2: The British Isles. Cambridge: Cambridge University Press
 6. Wells, J.C. (1982). Accents of English 3: Beyond the British Isles. Cambridge: Cambridge University Press
 7. Fabijanić, I. (2016). A Woorkbook of English Phonetics and Phonology -for Students of EFL. Zadar: Sveučilište u Zadru
 8. Waniek-Klimczak, E.,  Shockey L. R. (2013)  Teaching and Researching English Accents in Native and Non-native Speakers. Berlin Heidelberg: Springer

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: