Ontologija

 

Naziv kolegija:
Ontologija
Šifra ISVU:
149002
Šifra MOZVAG:
F402
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA -PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pešić, Boško
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je nastave ontologije upoznavanje s ontologijom kao temeljnom filozofskom disciplinom. Nastava ontologije: a) upoznaje s nastankom i razvojem ontološke problematike, b) problematizira ontologiju kao izdvojenu filozofsku disciplinu, c) kritički razmatra tzv. metafizički način mišljenja, d) analizira mjesto i značenje ontologije u sklopu suvremene filozofije i znanstvene spoznaje.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • osposobiti se za ovladavanje ključnim ontološkim pojmovima
 • aktivno se naučiti koristiti ključnim pojmovima u suvremenoj problemskoj perspektivi
 • razumjeti prijepore ontoloških teza iz moderne filozofije
 • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • Osnovni pojmovi (biće, bitak, bivanje, bit, supstancija…) te problem terminologije
 • Problematika tzv. Platonova nauka o idejama
 • Aristotelova prva filozofija kao znanost o biću kao biću.
 • Antiteze platonizma i aristotelizma od helenizma do renesanse
 • Zasnivanje ontologije kao zasebne filozofske discipline
 • 'Opća metafizika' i 'posebna metafizika'
 • Problem supstancije u racionalističkoj filozofiji (Descartes, Spinoza, Leibniz)
 • Monizam, dualizam i pluralizam
 • Kantov kopernikanski obrat
 • Ontološka problematika u klasičnom njemačkom idealizmu
 • Pokušaji 'nadmašivanja' ili 'ukidanja' metafizike
 • Ontologija u odnosu na druge filozofske discipline

.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • teorijska znanja o ontologiji i njezinu osnovnom problemskom sklopu;
 • kompetenciju prepoznavanja središnje uloge ontologije unutar razlikovanja filozofskih disciplina;
 • vještinu prepoznavanja osnovnih karakteristika metafizičkog načina mišljenja te upoznatost s alternativama.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja osposobiti se za ovladavanje ključnim ontološkim pojmovima pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, analiza primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava aktivno se naučiti koristiti ključnim pojmovima u suvremenoj problemskoj perspektivi pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava razumjeti prijepore ontoloških teza iz moderne filozofije pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, analiza primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 10%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 1 30%
Usmeni ispit 3 60%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente koji pohađaju kolegij uzimaju se u obzir ocjena iz usmene prezentacije seminara, aktivnost u raspravi nakon prezentacije seminara i ocjena iz završnog usmenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminara, 10% konačne ocjene čini aktivnost u raspravi, a 60% konačne ocjene čini ocjena iz završnog usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti koji pohađaju kolegij ostvaruju pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako ispune dva uvjeta: (1) tijekom nastave pripremili su i usmeno prezentirali seminar i (2) bili su nazočni na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Platon, Parmenid
 2. Aristotel, Metafizika
 3. Immanuel Kant, Kritika čistog uma
 4. Georg W. F. Hegel, Fenomenologija duha

Dopunska literatura:

 1. Toma Akvinski, Izbor iz djela
 2. Rene Descartes, Meditacije o prvoj filozofiji Martin Heidegger, Kant i problem metafizike
 3. Nicolai Hartmann, Prilog zasnivanju ontologije
 4. Hans Krämer, Platonovo utemeljenje metafizike
 5. Franci Zore, Početak i smisao metafizičkih pitanja
 6. Peter Strawson, Analiza i metafizika
 7. Marijan Cipra, Temelji ontologije

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: