Opća kultura Mađara

 

Naziv kolegija:
Opća kultura Mađara
Šifra ISVU:
255151
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Medve, Zoltan
0
0
0
Dobsai, Gabriela
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati se s mađarskom poviješću od najstarijih vremena do danas u usporedbi s poviješću Mađara u Hrvatskoj.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • opisati povijest Mađara
  • analizirati dugogodišnji zajednički život Mađara i Hrvata
  • identificirati osnovne karakteristike mađarskog političkog i duhovnog života.
  • procijeniti Mađarsku povijest od najstarijih vremena do danas

Sadržaj predmeta:

Povijest Mađara od najstarijih vremena – geneza i seoba mađarskog naroda. Ostvarenje Kraljevine Mađarske. Mađarska za vrijeme Arpadovića. Borba protiv Turaka. Rascjepljenje Kraljevine Mađarske. Mađarska područja pod turskom vlašću. Kneževina Erdelj. Reformacija i humanizam. Doba obnove nakon Turaka (1686.-1765.). Rađanje građanske države (1765.-1830.). Formiranje nacije i osamostaljenje (1830.-1867.). Borba protiv habsburškog apsolutizma. Nacionalni preporod i doba reformi. Revolucija 1848./1849. Vrijeme dualizma i prvi svjetski rat. Razvoj i stvaranje građanstva nakon Nagodbe (1867.-1890.). Doba procvata i unutarnjih napetosti (1880.-1918.). Mađarska i Trianonski mir (1918.-1945.). Sovjetsko doba (1945.-1990.).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje Slušanje izlaganja, rasprava Opisati  povijest  Mađara Aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
Predavanje i analize primjera Sustavno opažanje, slušanje izlaganja, rasprava Analizirati dugogodišnji zajednički život Mađara i Hrvata Aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
Predavanje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje Identificirati osnovne karakteristike mađarskog političkog i duhovnog života Aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
Predavanje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje Procijeniti mađarsku povijest od najstarijih vremena do danas Aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pisani ispit, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pisani ispit 1,5 0%
Referat 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispuni dva uvjeta: (1) iz kontinuirane provjere znanja student treba ostvariti 50 % (kvizovi) za pozitivnu ocjenu; (2) bio je nazočan na najmanje 70 % održanih nastavnih sati. U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena za izlaganje (25%), ocjene kvizova (25%) te završni pismeni ispit (50%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu (70 % prisutnost na nastavi – uvjet za potpis), redovito sudjelovati u kvizovima (kontinuirana provjera znanja čini 25 % ocjene), održati referat iz seminara (25% ocjene) i položiti ispit (50 % ocjene).

 

 

Obavezna literatura:

Kontler László: Povijest Mađarske: tisuću godina u Srednjoj Europi. Središnja Europa, Zagreb, 2007.

Hanak Péter: Povijest Mađarske, Barbat, Zagreb, 1995.

Dopunska literatura:

Felföldi László: Magyar Kódex I-VI., Kossuth Kiadó, Budapest, 2001

Péter Katalin – Solymosi László: Magyarország történeti kronológiája I–IV. Akadémiai Kiadó, Bp., 1983.

Romsics Ignác: Magyarország története a 20. században. Osiris Kiadó, Bp. 2005.

Romsics Ignác: Magyarország története. Akadémiai Kiadó, Bp.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: