Biologija religioznosti i vjerovanja

 

Naziv kolegija:
Biologija religioznosti i vjerovanja
Šifra ISVU:
240865
Šifra MOZVAG:
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lepeduš, Hrvoje
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s pojmovima religije, religioznosti i vjerovanja te usvajanje općih znanja o fenomenima vezanih uz spomenute pojmove kao i kritičko promišljanje njihovim o biološkim osnovama.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • kritički vrednovati i argumentirati pojmove religije, religioznosti i vjerovanja;
 • opisati temeljne anatomske strukture središnjeg živčanog sustava i objasniti njihove biološke funkcije;
 • objasniti i usporediti djelovanje različitih neurotransmitora na ljudsko ponašanje, emocije, učenje, pamćenje, motivaciju svjesno djelovanje;
 • kritički analizirati pojmove svijesti i stvarnosti te interpretirati različite fenomene religioznosti i vjerovanja u kontekstu njihovih neurobioloških korelata;
 • prepoznati u analiziranim znanstvenim radovima preduvjete za valjano znanstveno zaključivanje;
 • odabrati prikladne metode i tehnike za ispitivanje odabranog problema i testiranje postavljenih pretpostavki i organizirati istraživanje.

Sadržaj predmeta:

Teorije nastanka religija i klasifikacija. Fenomeni religioznosti i vjerovanja. Građa živčanog sustava i pripadajuće funkcije. Metode istraživanja strukture i funkcije živčanog sustava. Molekularna neurofiziologija živčanog sustava – neurotransmitori i njihovi receptori. Fenomen svijesti i njeni neurobiološki korelati. Kreiranje stvarnosti u mozgu – osobna stvarnost (svijest o sebi), društvena stvarnost, duhovna stvarnost. Biologija ponašanja vezana uz različite duhovne prakse – formalni i neformalni rituali, molitva, meditacija, itd. Biologija placebo i nocebo učinka.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, multimedija i mreža, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje
Rasprava
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Opisati, povezati i kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje o religiji, religioznosti i vjerovanju. Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Predavanje
Rasprava
Seminarski rad
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Opisati temeljne anatomske strukture središnjeg živčanog sustava i objasniti njihove biološke funkcije te objasniti i usporediti djelovanje različitih neurotransmitora na ljudsko ponašanje, emocije, učenje, pamćenje, motivaciju svjesno djelovanje. Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Predavanje
Rasprava
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje
Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Kritički analizirati pojmove svijesti i stvarnosti te interpretirati različite fenomene religioznosti i vjerovanja u kontekstu njihovih neurobioloških korelata Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Referat
Demonstracija
Rasprava
Istraživanje literature
Demonstracija
Usmeno izlaganje
Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Odabrati prikladne metode za ispitivanje odabranog problema i testiranje postavljenih pretpostavki te organizirati istraživanje. Prepoznati u analiziranim znanstvenim radovima preduvjete za valjano znanstveno zaključivanje Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada (40%), referata

(40%) i ocjena iz završnog usmenog ispita (20%).

 

Skala je ocjenjivanja sljedeća:

60% - 69,9% = dovoljan (2),

70% - 79,9% = dobar (3),

80% - 89,9% = vrlo dobar (4),

90% - 100% = izvrstan (5).

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Seminarski rad – 4

referat – 5

završni usmeni ispit - 3

(4 x 0,4) + (5 x 0,4) + (3 x 0,2) = 1,6 + 2 + 0,6 = 4,2

Konačna ocjena 4,2 → vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

OBVEZE STUDENATA:

Kontinuirana provjera znanja, pohađanje nastave, referat, seminarski rad, usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Purves, D. i sur. 2016. Neuroznanost. Medicinska naklada, Zagreb – odabrana poglavlja.
 2. Čorlukić, M. 2018. Neuropsihoanaliza, mozak-um i psihoterapija. Medicinska naklada, Zagreb – odabrana poglavlja.
 3. Siegel, D. J. 2017. Mentalni uvid: nova znanost osobne promijene. Algoritam, Zagreb – odabrana poglavlja.
 4. Partridge, C. 2004. Enciklopedija novih religija. Naklada Ljevak d.o.o. – odabrana poglavlja.

Dopunska literatura:

 1. Lipton, B. 2007. Biologija vjerovanja. TELEdisk d. o. o. – odabrana poglavlja.
 2. Hamilton, D. R. Kako mislite tako će vam biti. Škorpion, Zagreb – odabrana poglavlja.
 3. Grafman J, Cristofori I, Zhong W, Bulbulia J. The Neural Basis of Religious Cognition. Current Directions in Psychological Science. 2020;29(2):126-133. doi:10.1177/0963721419898183.
 4. Seitz, R. J., & Angel, H.-F. (2020). Belief formation—A driving force for brain evolution. Brain and Cognition, 140, Article 105548. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2020.105548.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Kvaliteta izvedbe kolegija prati se putem anonimne studentske ankete o kvaliteti organizacije i održavanja nastave, sadržaju predmeta, radu nastavnika. Ocjenjuju se korisnost predavanja iz perspektive studenata, nastavni sadržaj, pripremljenost nastavnika, jasnoća izlaganja, količina novih sadržaja i kvaliteta prezentacije.

Administrativno se uspoređuje nastavni plan i njegovo izvršenje. Kontrolira se i analizira sudjelovanje studenata u predavanjima i vježbama te razlozi izostanaka.

 

Ostale informacije: