Biološke i psihosocijalne značajke stresa

 

Naziv kolegija:
Biološke i psihosocijalne značajke stresa
Šifra ISVU:
240863
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
SOCIOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lepeduš, Hrvoje
30
0
0
Keglević, Marta
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Glavni cilj kolegija jest upoznati studente s temeljnim biološkim mehanizmima nastanka stresa u ljudi te psihosocijalnim posljedicama na ljudsko zdravlje.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • opisati, povezati i kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje u biologiji stresa;
 • adekvatno koristiti temeljnu terminologiju vezanu uz istraživanje stresa;
 • objasniti stres kao transakciju pojedinca i okoline;
 • objasniti biološku podlogu različitih bolesti i poremećaja uzrokovanih stresom;
 • povezati i kritički analizirati kontrolu stresa, suočavanje sa stresom i socijalnu podršku u kontekstu zdravstvenih ishoda;
 • prepoznati u analiziranim znanstvenim radovima preduvjete za valjano znanstveno zaključivanje;
 • odabrati prikladne metode i tehnike za ispitivanje odabranog problema i testiranje postavljenih pretpostavki i organizirati istraživanje

Sadržaj predmeta:

Pregled staničnog metabolizma i pojam homeostaze. Definicija i podjela stresora. Reakcije na stres: biološke, psihičke i bihevioralne. Uloga živčanog, endokrinog i imunosnog sustava u recepciji i transdukciji signala te u biološkom odgovoru. Oštećenja biomolekula i staničnih struktura u uvjetima oksidacijskog stresa. Stres i zdravlje ljudi: biološka podloga različitih bolesti i poremećaja. Stres kao transakcija pojedinca i okoline – uzročni posrednici, posredujući procesi i ishodi. Kontrola stresa. Suočavanje sa stresom. Socijalna podrška u stresu.  Prikaz psihobioloških tehnika relaksacije: abdominalno disanje, progresivna mišićna relaksacija, autogeni trening

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, multimedija i mreža, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
Predavanje
Rasprava
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Opisati, povezati i kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje u biologiji stresa. Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Predavanje
Rasprava
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Adekvatno koristiti temeljnu terminologiju vezanu uz istraživanje stresa. Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Predavanje
Rasprava
Seminarski rad
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Objasniti stres kao transakciju pojedinca i okoline. Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Predavanje
Rasprava
Seminarski rad
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Objasniti i kritički analizirati biološku podlogu različitih bolesti i poremećaja uzrokovanih stresom. Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Predavanje
Rasprava
Istraživanje literature
Usmeno izlaganje
Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Povezati i kritički analizirati kontrolu stresa, suočavanje sa stresom i socijalnu podršku u kontekstu zdravstvenih ishoda Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Referat
Demonstracija
Rasprava
Istraživanje literature
Demonstracija
Usmeno izlaganje
Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Prepoznati u analiziranim znanstvenim radovima preduvjete za valjano znanstveno zaključivanje. Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit
Referat
Demonstracija
Rasprava
Istraživanje literature
Demonstracija
Usmeno izlaganje
Sudjelovanje u raspravi
Izrada seminarskog rada
Odabrati prikladne metode za ispitivanje odabranog problema i testiranje postavljenih pretpostavki te organizirati istraživanje. Aktivnost na nastavi
Usmeno izlaganje
Pismeni ispit – seminarski rad
Usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Pohađanje nastave, Referat, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,18 0%
Esej 0,4 0%
Pohađanje nastave 1,12 0%
Referat 0,4 0%
Seminarski rad 0,4 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada (40%), referata

(40%) i ocjena iz završnog usmenog ispita (20%).

 

Skala je ocjenjivanja sljedeća:

60% - 69,9% = dovoljan (2),

70% - 79,9% = dobar (3),

80% - 89,9% = vrlo dobar (4),

90% - 100% = izvrstan (5).

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Seminarski rad – 4

referat – 5

završni usmeni ispit - 3

(4 x 0,4) + (5 x 0,4) + (3 x 0,2) = 1,6 + 2 + 0,6 = 4,2

Konačna ocjena 4,2 → vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

OBVEZE STUDENTA:

Kontinuirana provjera znanja, pohađanje nastave, referat, seminarski rad, usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Hudek-Knežević, J. i Kardum, I. 2006. Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja: Stres i tjelesno zdravlje. Jastrebarsko: Naklada Slap;
 2. Boranić, M. i sur. 2008. Psihoneuroimunologija – povezanost imunosustava sa živčanim i endokrinim sustavom. Školska knjiga, Zagreb.

Dopunska literatura:

 1. Gruden V. 1996. Autogeni trening: vježbom do sreće. Zagreb: Erudit.
 2. Martínez Leo, E.E., Segura Campos, M.R. Systemic Oxidative Stress: A Key Point in Neurodegeneration — A Review. J. Nutr. Health. Aging. 2019, 23, 694–699.
 3. Rahman, T., Hosen, I., Islam, T., Shekhar, H. Oxidative stress and human health. Advances in Bioscience and Biotechnology. 2012, 3, 997-1019.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Kvaliteta izvedbe kolegija prati se putem anonimne studentske ankete o kvaliteti organizacije i održavanja nastave, sadržaju predmeta, radu nastavnika. Ocjenjuju se korisnost predavanja iz perspektive studenata, nastavni sadržaj, pripremljenost nastavnika, jasnoća izlaganja, količina novih sadržaja i kvaliteta prezentacije.

Administrativno se uspoređuje nastavni plan i njegovo izvršenje. Kontrolira se i analizira sudjelovanje studenata u predavanjima i vježbama te razlozi izostanaka.

 

Ostale informacije: