Warning: Undefined variable $godina_array in /var/www/ff-info/kolegiji.php on line 325

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /var/www/ff-info/kolegiji.php on line 325
FF - Info

Uvod u fonetiku i fonologiju engleskoga jezika

 

Naziv kolegija:
Uvod u fonetiku i fonologiju engleskoga jezika
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Nema preduvjeta.
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vančura, Alma
30
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Temeljni je cilj kolegija upoznati studente s osnovnim pojmovima fonetike i fonologije kao što su fonemi i alofoni engleskog jezika, s artikulatorima koji sudjeluju u proizvodnji glasova te pojedinačnom ulogom svakoga od njih, s kategorijama glasova, načinima kombiniranja glasova, glasovnim promjenama i redukcijama (linking, elision, assimilation) koje se događaju u govoru, sa suprasegmentalnim elementima, prozodijom i intonacijom te ulogom fonetike i fonologije kao temeljem za nadogradnju daljnjih lingvističkih polja. Također, studenti će upotrijebiti naučene pojmove kako bi fonetski i fonološki opisali razne varijante engleskog jezika. Drugi cilj kolegija je upoznati studente s Međunarodnom fonetskom abecedom (IPA) i naučiti ih bilježiti glasove putem iste. Transkripcijom se uči i uvježbava fino slušno nijansiranje pojedinih glasova te razlikovanje glasova hrvatskog i engleskog jezika, uviđa se važnost pravilnog izgovora glasova putem glasova u izolaciji, ali i ponašanje glasova u povezanom govoru. Naglasak je stavljen i na auditivnu komponentu te je važan cilj kolegija razviti i uvježbavati studentske sposobnosti analitičkog slušanja i izgovora putem fonemske transkripcije kako bi se isto primijenilo na vlastitom izgovoru.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • objasniti nastanak pojedinog glasa u engleskom jeziku
 • identificirati ključne pojmove fonetike i fonologije
 • razlikovati glasove engleskog jezika pomoću fonetskih kriterija
 • demonstrirati vještine analitičke rasprave kroz identifikaciju različitih varijanti engleskoga jezika
 • prepoznati temeljne aspekte povezanog govora
 • samostalno demonstrirati fonemsku transkripciju riječi
 • sintetizirati teorijska znanja u fonetskoj transkripciji
 • primijeniti teorijska znanja na konkretnim primjerima

Sadržaj predmeta:

Sadržaji kolegija dijele se na dvije tematske cjeline. U prvom dijelu kolegij obuhvaća osnove fonetike i fonologije, obrađujući pojmove vezane uz fonem, alofon i postupke određivanja fonema, opis i kategorizaciju glasova te fonološku strukturu sloga. Također, kolegij uključuje i prikaz proizvodnje glasova, osnova anatomije govornih organa – artikulatora ispod i iznad larinksa, opis nastanka zvuka, odnosa brzine vibriranja glasnica i visine tona te detaljan opis artikulatora. Studenti će se upoznati s načinima kako se glasovi ponašaju u okružju s drugim glasovima, tj. kako uloga fonologije i kombiniranja glasova dovodi do određenih jezičnih promjena te jezične ekonomije. Ovaj načelno teorijski pristup počiva na artikulacijskoj i auditivnoj fonetici kroz koju će biti objašnjeni osnovni fonetski i fonološki pojmovi kao što su mjesto i način artikulacije glasova, prozodija itd. Studenti će prvo dobiti uvid u opise individualnih glasova, a zatim će svoje znanje proširiti na proučavanju raznih aspekata povezanog govora na segmentnoj i suprasegmentnoj razini (intonacija, ritam, asimilacija, elizija itd.).

U drugom dijelu ukazuje se na razlike koje postoje između glasova u hrvatskom i engleskom jeziku, s posebnim osvrtom na one koji se razlikuju od glasova hrvatskog jezika, ali i ostale ostvaraje koje hrvatski jezik prepoznaje kao alofonske varijacije, kao npr. schwa, diftonzi, dugi i kratki vokali, glasovi nositelji slogova itd. Od studenata se očekuje usvajanje fonetskih simbola engleskog jezika te svladavanje fonetske transkripcije po pravilima Međunarodne fonetske abecede (IPA) pojedinačnih riječi te riječi u povezanom govoru. Također, zbog svijesti da je u današnje doba engleski jezik globalni jezik komunikacije (lingua franca), studenti će saznati o fonetskim i fonološkim obilježjima različitih varijanti engleskoga jezika, ponajprije onih u kojima je engleski službeni ili drugi jezik. Ovaj načelno praktični pristup počivat će na fonetskim uporištima deskripcije glasova koji će poslužiti kao teorijski i praktični okvir za proučavanje i usvajanje temeljnih procesa za uspješno savladavanje slušanja, fonetsku transkripciju te fonetske opise različitih varijanti engleskoga jezika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, obrazovanje na daljinu

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje
grupna rasprava
analiza primjera
fonetski zadaci
 
sustavno opažanje i zaključivanje
slušanje izlaganja
analiza zadataka
samostalno demonstrirati fonemsku transkripciju riječi
 
aktivnost studenata u nastavi
prezentiranje (samostalno)
kolokvij
pismeni ispit
analiza primjera
 
slušanje izlaganja
čitanje i analiza literature
analiza i uvježbavanje primjera
primjena naučenoga
objasniti nastanak pojedinog glasa u engleskom jeziku aktivnost studenata na nastavi
kolokvij
pismeni ispit
predavanje slušanje izlaganja
čitanje i analiza literature
identificirati ključne pojmove fonetike i fonologije aktivnost studenata u nastavi
pismeni ispit
predavanje
analiza primjera
grupna rasprava
zadatak usporedbe
 
čitanje i analiza literature
opažanje modela
uvježbavanje
sustavno opažanje i zaključivanje
 
razlikovati glasove engleskog jezika pomoću fonetskih kriterija aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
predavanje
grupna rasprava
analiza primjera
fonetski zadaci
 
rasprava
sustavno opažanje i zaključivanje
analiza i uvježbavanje primjera
demonstrirati vještine analitičke rasprave kroz identifikaciju različitih varijanti engleskog jezika aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
 
predavanje
analiza primjera
 
 
slušanje izlaganja
čitanje i analiza primjera
opažanje modela
prepoznati temeljne aspekte povezanog govora aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
Predavanje
analiza primjera
fonetski zadaci
slušanje izlaganja
sustavno opažanje i zaključivanje
analiza i uvježbavanje primjera
opažanje modela
primjena naučenoga
sintetizirati teorijska znanja u fonetskoj transkripciji aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit
analiza video materijala i teorijskih primjera sustavno opažanje
analiza i uvježbavanje primjera
primijeniti teorijska znanja na konkretnim primjerima aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 2 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeno izlaganje 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz kolokvija te usmenog izlaganja. 70% konačne ocjene čine ocjene iz kolokvija, a  30% konačne ocjene  čine ocjene iz usmenog izlaganja. 

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 61 ocjenskih bodova ili 61% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća:

 61% - 70%   = dovoljan (2)

 71% - 80%   = dobar (3)

 81% - 90%   = vrlo dobar (4)

 91% - 100% = izvrstan (5)

Studenti koji ne ostvare prag od 61% na kolokvijima, izlaganju i radu moraju pristupiti završnom ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija.

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati, pristupiti kolokvijima, pravovremeno predavati zadaću ukoliko žele ostvariti bodove iz zadaće, odraditi izlaganje te predati rad kako bi ostvarili pravo na potpis. Prepisivanje tijekom ispita kažnjava se oduzimanjem ispita bez mogućnosti pisanja i za taj ispit student dobiva ocjenu 0%

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenta: redovno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na satu; izlazak na kolokvije te uredno izvršene obveze glede usmenog izlaganja, predavanja zadaća i obavljanja zadataka

 

 

Obavezna literatura:

 1. Roach, P. (2009). English Phonetics and Phonology, A Practical Course, 4th Edn. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Collins, B, M. Mees, I. (2003) Practical Phonetics and Phonology, A Resource Book for Students, Routledge: Taylor & Francis Group.
 3. Handbook of the International Phonetic Association (1999) Cambridge:Cambridge University Press
 4. Wells, J.C. (1982). Accents of English 1: The British Isles. Cambridge: Cambridge University Press
 5. Wells, J.C. (1982). Accents of English 2: The British Isles. Cambridge: Cambridge University Press
 6. Wells, J.C. (1982). Accents of English 3: Beyond the British Isles. Cambridge: Cambridge University Press

Dopunska literatura:

 1. Bauer, L. (2002). An Introduction to International Varieties of English. Edinburgh University Press.
 2. Fabijanić, I. (2016). A Woorkbook of English Phonetics and Phonology -for Students of EFL. Zadar: Sveučilište u Zadru
 3. Jones, D. Edited by P. Roach, J.Hartman and J. Setter (2006) English Pronouncing Dictionary, 17th edn. Cambridge: Cambridge University Press. First edition published 1917, London: Dent.
 4. Kachru, B. B., Kachru, J., Nelson, C.L. (2006). The Handbook of World Englishes. Blackwell Publishing
 5. Labov, W., Ash, S., Boberg,C. (2005) Atlas of North American English Phonetics, Phonology and Sound Change. Berlin/New York: Mouton De Gruyter.
 6. Ladefoged, P., Johnson, K. (2011). A Course in Phonetics. Boston: Wadsworth/Cengage Learning
 7. Longman Pronunciation Dictionary, Longman Group UK Limited 1989.
 8. Raphael, L. J., Borden, G. J., Harris, K. S. (2011) Speech Science Primer Physiology, Acoustics, and Perception of Speech, 6th edn. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
 9. Skandera P, Burleigh, P. (2005). A Manual of English Phonetics and Phonology, Twelve Lessons with an Integrated Course in Phonetic Transcription.Tubingen: Gunter Narr Verlag.
 10. Tench P. (2011) Transcribing the Sound of English A Phonetics Workbook for Words and Discourse. Cambridge: Cambridge University Press
 11. Waniek-Klimczak, E.,  Shockey L. R. (2013)  Teaching and Researching English Accents in Native and Non-native Speakers. Berlin Heidelberg: Springer

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: