Dramske tehnike u nastavi njemačkoga jezika

 

Naziv kolegija:
Dramske tehnike u nastavi njemačkoga jezika
Šifra ISVU:
50490
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Korte, Mareike
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pisani rad, Pohađanje nastave, Projekt, Usmena prezentacija

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pisani rad 0,6 30%
Pohađanje nastave 1 0%
Projekt 0,8 40%
Usmena prezentacija 0,6 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti tijekom semestra pripremaju usmenu prezentaciju o igrama i vježbama, pišu tri zapisnika o igrama i vježbama iz nastave i pripremaju projekt (pr. kazališna radionica za srednjoškolce). U ukupnu ocjenu ulaze rezultati iz usmene prezentacije (30%), pismenih radova (30%) i projekta (40%).

Budući da se radi o kreativnim zadatcima, kolegij ne predviđa završni pismeni ispit, nego se konačna ocjena izvodi iz prikaza aktivnosti navedenih u tablici.

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Usmena prezentacija: 30 bodova; pismeni rad: 30 bodova; projekt: 40 bodova

ocjena 1: do 69 bodova

ocjena 2: od 69 bodova

ocjena 3: od 76 bodova

ocjena 4: od 83 boda

ocjena 5: od 90 bodova

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  • Hallet, Wolfgang und Calora Surkamp (Hrsg) (2015): Dramendidaktik und Dramapädagogik im Fremdsprachenunterricht. Trier: WVT (= WVT-Handbücher zur Literatur- und Kulturdidaktik 5)
  • Schewe, Manfred (2022): Unterricht als Kunst. Eine kurze Einführung in die Performative Fremdsprachendidaktik. In: Fremdsprache Deutsch 62. Performative Didaktik, 9–12.

Dopunska literatura:

  • Materijali korišteni na nastavi

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: