Kultura suvremene škole

 

Naziv kolegija:
Kultura suvremene škole
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Papić, Anita
15
0
15
Jukić, Renata
0
0
0
Sablić, Marija
0
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pisani ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pisani ispit 0,633 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Seminarski rad 0,633 0%
Usmeni ispit 0,609 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: