Uvod u sintaksu suvremenog njemačkog jezika

 

Naziv kolegija:
Uvod u sintaksu suvremenog njemačkog jezika
Šifra ISVU:
75640
Šifra MOZVAG:
NJ73
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pon, Leonard
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi kolegija su da studenti razviju sposobnost uočavanja i razumijevanja sintaktičkih odnosa među jezičnim elementima, tvorbe gramatički korektnih prostoproširenih rečenica na njemačkom jeziku, te znanstvene refleksije o pojedinim sintaktičkim fenomenima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • izraditi grafički prikaz fraze ili jednostavne rečenice
  • identificirati status pojedinih elemenata u okviru fraze (satelit, dependens, regens)
  • opisati predikat zadane rečenice s obzirom na njegovu unutrašnju strukturu
  • imenovati vrste komplemenata i suplemenata i napisati/reći vlastite primjere
  • prepoznati ima li pojedini rečenični dio funkciju komplementa ili suplementa
  • imenovati vrste komplemenata i suplemenata u zadanoj rečenici
  • analizirati strukturu jednostavne rečenice  s obzirom na valenciju punog glagola i dodane suplemente

Sadržaj predmeta:

OKVIRNI SADRŽAJI KOLEGIJA:

Obrađuje se struktura jednostavne (prostoproširene) rečenice u suvremenom njemačkom jeziku s pozicija teorije valentnosti: predikat i njegovi komplementi (objekti i dijelom priloške oznake), priloške oznake kao suplementi predikatu, te atributi kao sateliti neglagolskih riječi u rečenici. Daljnje teme su: klasifikacija jednostavnih rečenica po modusu (izjavne, upitne i imperativne rečenice i njihovi podtipovi); fenomen elipse kao sintaktički nepotpunog, no korektnog izraza u ovisnosti o kotekstu i kontekstu; odnos između rečenice kao jedinice jezičnog sustava (langue) i njezinog izričaja na razini uporabe jezika (parole); parenteze kao ubačene rečenice, grupe riječi ili pojedinačne riječi koje ne stoje ni u kakvom gramatičkom odnosu s ostatkom rečenice; komprimirane rečenice (prošireni participijalni atributi) kao fenomen tipičan za njemačku rečenicu; «rečenični okvir» (Satzklammer) kao princip topološkog strukturiranja tipičan za njemačku rečenicu i pravila reda riječi unutar tog okvira;  izokvirivanje (Ausklammerung), gramatikalizirano i stilsko.

 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 2,9 100%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjena na pismenom ispitu konačna je ocjena.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Vladimir Karabalić i Leonard Pon (2008): Syntax der Satzglieder im Deutschen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Osijek: Filozofski fakultet.

Dopunska literatura:

Jedno odabrano poglavlje iz jedne od sljedećih gramatika:

  1. Gisela Zifonun et al. (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin / New York: de Gruyter.
  2. Gerhard Helbig / Joachim Buscha (2001): Deutsche Grammatik. Berlin etc.: Langenscheidt.
  3. Hans Jürgen Heringer (1996): Deutsche Syntax Dependentiell. Tübingen: Stauffenburg.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Kraći testovi za provjeru usvojenosti obrađenog gradiva jednom mjesečno; anketa među studentima i drugi oblici povratne informacije (npr. individualne konzultacije, grupne diskusije na satu).

Ostale informacije: