Goetheov Faust 1

 

Naziv kolegija:
Goetheov Faust 1
Šifra ISVU:
59672
Šifra MOZVAG:
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Engler, Tihomir
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

U seminaru se studenti upoznaju s povijesnom građom odakle je nastala Goetheova drama o Faustu, kao i s europskom i njemačkom recepcijom motiva o Faustovoj nagodbi s vragom od 16. stoljeća naovamo. Nakon književno-povijesnog uvoda studentima se daju temeljne odrednice u vezi ustroja Goetheova djela kao spoznajne i ljubavne tragedije. Potom slijedi glavni dio seminara koji se sastoji od detaljnog čitanja Goetheova teksta, pri čemu se primjenjuje postupak tzv. tekstu bliskog razumijevanja književnih tekstova u sklopu kojeg se polazeći od površine teksta traga za dubinskim slojem teksta i njegovim značenjem.

 

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • opisati način ustrojavanja faustovskog motiva u kontekstu njemačke književnosti i kazališta Goetheovog doba
  • izložiti Goetheovu koncepciju strukturiranja dramskog teksta u različitim stvaralačkim razdobljima
  • interpretirati dramsku kompoziciju, stilske postupke i idejnu pozadinu Goetheove drame 
  • na primjeru Goetheove drame objasniti problematiku oblikovanja  dramskih likova
  • formulirati spoznaje o Goetheovim svjetonazorima i književnim koncepcijama u njegovim pojedinim stvaralačkim razdobljima

Sadržaj predmeta:

1. Einführung in Goethes „Faust“

1.1. „Faust“ als Goethes Lebenswerk

1.2. Der historische Faust

1.3. Literarische Bearbeitung des Faust-Motivs bis Goethe

1.4. Aufbau von Goethes „Faust“

1.5. Literarische Bearbeitung des Faust-Motivs nach Goethe

1.6. „Faust“ als Teil der Pop-Kultur (Spiele; Werbung)

2. Bearbeitung einzelnen Szenen aus Goethes „Faust 1“

2.1. Zueignung; Vorspiel auf dem Theater; Prolog im Himmel

2.2. Nacht; Vor dem Tor, Studierzimmer

2.3. Auerbachs Keller; Hexenküche

2.4. Straße; Abend, Spaziergang, Der Nachbarin Haus

2.5. Straße; Garten, Ein Gartenhäuschen; Wald und Höhle

2.6. Gretchen Stube; Marthens Garten; Am Brunnen, Zwinger; Nacht; Dom

2.7. Walpurgisnacht; Walpurgisnachtstraum

2.8. Trüber Tag. Feld; Nacht, offen Feld; Kerker.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Eksperimentalni rad, Esej, Istraživanje, Kontinuirana provjera znanja, Pisani ispit, Pohađanje nastave, Portfolio, Praktični rad, Projekt, Referat, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0 0%
Eksperimentalni rad 0 0%
Esej 0 0%
Istraživanje 0 0%
Kontinuirana provjera znanja 0 0%
Pisani ispit 0 0%
Pohađanje nastave 0 0%
Portfolio 0 0%
Praktični rad 0 0%
Projekt 0 0%
Referat 0 0%
Seminarski rad 0 1%
Usmeni ispit 0 1%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studente se prati tijekom angažmana u seminarskom dijelu kolegija (rad u grupama i timovima te individualni rad), ocjenjuje portfolio koji se predaje kao osnova za završni usmeni ispit, na kojemu se s jedne strane propituje nastavno gradivo prezentirano na predavanjima, a s druge obrazlaže ustroj i način oblikovanja porfolija.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Goethe, Johann Wolfgang (1986). Faust. Der Tragödie erster Teil. In: Goethe, Johann Wolfgang (1986). Werke von Johann Wolfgang von Goethe. Hamburger Ausgabe in 14. Bänden. Band 3. München: dtv.

Dopunska literatura:

Bernhard, Rüdiger (2008). Königs Erläuterungen und Materialien zu Faust Teil I. Hollfeld: Bange.

Hinderer, Walter (Hrsg.) (1980). Goethes Dramen. Neuen Interpretationen. Stuttgart: Reclam.

Keller, Werner (2000). Lektüreschlüssel zu Faust. Eine Tragödie. Stuttgart: Reclam.

Kröger, Wolfgang (2003). Lektüreschlüssel zu Faust I. Stuttgart: Reclam.

Rhode, Carsten; Valk, Thorsten; Mayer, Mathias (Hrsg.) (2018). Faust. Handbuch. Konstellationen – Diskurse – Medien. Stuttgart: Metzler.

Schafarschik, Walter (2009). Lektüreschlüssel zu Faust II. Stuttgart: Reclam.

Schafranski, Rüdiger (2013). Goethe. Kunstwerk des Lebens. München: Hanser.

Schmidt, Jochen (1999). Goethes Faust, Erster und Zweiter Teil: Grundlagen – Werk – Wirkung. München: Beck.

Seehafer, Klaus (2013). Johann Wolfgang Goethe. Biographie. Berlin: Aufbau.

Witte, Bernd (Hrsg.) (1996). Goethe-Handbuch. Bd. 2: Dramen. Stuttgart-Weimar: Metzler.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: